Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 11/2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (Versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0011

În vigoare de la 04.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/11/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 februarie 2006
privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate
în mediul acvatic al Comunităţii (Versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,2

întrucât:

(1) Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii3 a fost modificată în mod semnificativ în mai multe ocazii4. Pentru a clarifica subiectul, ar trebui elaborată o codificare a dispoziţiilor în cauză.

___________

1 JO C 117, 30.4.2004, p. 10.

2 Avizul Parlamentului European din 26 octombrie 2004 (JO C 174 E, 14.7.2005, p. 39) şi Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006.

3 JO L 129, 18.5.1976, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

4 A se vedea anexa II partea A.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...