Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/2006 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere şi de abrogare a Directivei 76/160/CEE Număr celex: 932006L0007

În vigoare de la 04.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 februarie 2006
privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere şi de abrogare
a Directivei 76/160/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,

întrucât:

(1) Ca urmare a comunicării Comisiei privind dezvoltarea durabilă, Consiliul European a stabilit obiectivele ca orientări generale pentru dezvoltarea viitoare în domeniile prioritare, precum resursele naturale şi sănătatea publică.

(2) Apa este o resursă naturală rară, a cărei calitate trebuie protejată, apărată, gestionată şi tratată ca atare. Apele de suprafaţă, în special, sunt resurse regenerabile a căror capacitate de regenerare în urma unor consecinţe negative rezultate din activităţile umane este limitată.

(3) Politica comunitară în domeniul mediului ar trebui să vizeze un nivel ridicat de protecţie şi să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de conservare, protejare şi îmbunătăţire a calităţii mediului şi de protejare a sănătăţii oamenilor.

(4) În decembrie 2000 Comisia a adoptat o comunicare către Parlamentul European şi către Consiliu, intitulară Elaborarea unei noi politici a apei de îmbăiere şi a iniţiat o consultare la scară largă a tuturor părţilor interesate şi implicate. Principalul rezultat al acestei consultării a fost un sprijin general acordat elaborării unei noi directive, bazată pe cele mai recente dovezi ştiinţifice şi acordând o atenţie specială participării mai largi a publicului.

(5) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu5 conţine un angajament de a asigura un nivel ridicat de protecţie a apei de îmbăiere, în special prin revizuirea Directivei 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei de îmbăiere6.

(6) În conformitate cu Tratatul, în elaborarea politicii de mediu, Comunitatea ia în special în considerare datele ştiinţifice şi tehnice disponibile. Prezenta directivă ar trebui să utilizeze dovezi ştiinţifice pentru a pune în aplicare cei mai fiabili parametri indicatori, care să permită prevederea unui risc microbiologic pentru sănătate şi asigurarea unui nivel ridicat de protecţie. Ar trebui realizate urgent noi studii epidemiologice referitoare la riscurile pentru sănătate asociate îmbăierii, în special îmbăierea în apă dulce.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...