Back

Parlamentul României

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

În vigoare de la 01.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitară şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătăţirii dreptului la informare şi consultare al salariaţilor.

Art. 2. - Referințe în cărți (1)

(1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare şi consultare se instituie, după modalităţile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară şi în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 6.

(2) Modalităţile de informare şi consultare a salariaţilor prevăzute la alin. (1) se definesc şi se aplică în baza principiului eficienţei, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare şi consultare transnaţională a salariaţilor şi să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 22 prevede altfel.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Informarea şi consultarea salariaţilor se efectuează la un nivel relevant de conducere şi de reprezentare, în funcţie de subiectul tratat.

(2) În sensul alin. (1), competenţa comitetului european de întreprindere şi domeniul de aplicare a procedurii de informare şi consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaţionale.

(3) Aspectele transnaţionale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite.

(4) În stabilirea caracterului de transnaţionalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere şi de reprezentare pe care îl implică, precum şi amploarea posibilelor efecte asupra forţei de muncă europene sau care presupun transferuri de activităţi între state membre.

Art. 4. -

(1) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor, ţinând seama în mod corespunzător de competenţele şi sfera de intervenţie a fiecăreia dintre acestea şi de principiile enunţate la art. 3.

(2) Modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 22.

(3) În lipsa modalităţilor prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare şi de consultare se desfăşoară concomitent, la nivel naţional, de ramură sau grup de unităţi, după caz, şi în cadrul comitetului european de întreprindere.

(4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacităţii conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în acelaşi timp, termenele prevăzute de legislaţiile şi/sau practicile naţionale.

Art. 5. -

Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.

CAPITOLUL II Definiţii şi domeniu de aplicare

SECŢIUNEA 1 Termeni şi expresii utilizate

Art. 6. -

În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfăşoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;

2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate;

3. reprezentanţii salariaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau persoanele alese şi mandatate să reprezinte salariaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;

4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariaţi în statele membre şi, în cel puţin două state membre diferite, cel puţin 150 de salariaţi în fiecare dintre acestea;

5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.

Se prezumă capacitatea de a exercita o influenţă dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineşte unul dintre următoarele criterii:

a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, comitetului de direcţie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi;

b) controlează majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de o altă întreprindere;

c) deţine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.

Drepturile de vot şi de numire pe care le deţine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate şi pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acţionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.

Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deţine participaţii într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se prezumă exercitarea unei influenţe dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant îşi exercită atribuţiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăţi sau o procedură similară.

Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineşte criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influenţă dominantă.

Legislaţia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislaţia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislaţia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariaţi;

6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) angajează cel puţin 1.000 de salariaţi în statele membre;

b) conţine cel puţin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite;

c) cel puţin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un stat membru şi cel puţin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un alt stat membru;

7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

8. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanţii salariaţilor, pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat şi să îl examineze în cunoştinţă de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzător, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea;

9. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc:

a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să elaboreze un punct de vedere;

b) pe baza informaţiilor puse la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor privind măsurile propuse la care se referă consultarea;

c) fără a afecta responsabilităţile conducerii;

d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

10. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;

11. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării şi consultării salariaţilor;

12. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor;

13. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.

Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevăzută la art. 11.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 7. -

(1) Prezenta lege se aplică:
Reviste (1)

a) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

b) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar şi-a desemnat un reprezentant în România;

c) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariaţi într-un stat membru este situată în România.

(2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt consideraţi drept conducere centrală.

(3) Atribuţiile şi competenţa comitetului european de întreprindere, precum şi sfera procedurii de informare şi consultare acoperă toate filialele, sucursalele şi celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre şi toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu excepţia cazului în care acordul prevăzut la art. 22 stabileşte o arie mai largă de aplicare.

Art. 8. -

(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societăţilor europene înfiinţate conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001, precum şi societăţilor cooperatiste europene înfiinţate conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară.

(2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societăţilor prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile.

CAPITOLUL III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor

Art. 9. -

Conducerea centrală are obligaţia creării condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 10. -

(1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obţinerea şi transmiterea către părţile interesate de aplicarea prezentei legi a informaţiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 11, în special a informaţiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului şi la efectivele sale.

(2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înţelege salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c).

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informaţiile privind numărul de salariaţi prevăzut la art. 6 pct. 4 şi 6.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaţilor sau reprezentanţilor acestora să adreseze cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 11 şi nu pot fi condiţionate de primirea acesteia.

SECŢIUNEA 1 Grupul special de negociere

Art. 11. -

(1) Conducerea centrală situată în România iniţiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puţin 100 de salariaţi ori, după caz, a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite.

(2) Cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.

Art. 12. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare şi consultare a salariaţilor, se creează un grup special de negociere.

Art. 13. - Reviste (1)

Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenţa, atribuţiile şi durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalităţile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare şi consultare a salariaţilor.

Art. 14. - Reviste (1)

Grupul special de negociere este compus din membrii desemnaţi sau aleşi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă.

Art. 15. -

(1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de către reprezentanţii salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi cu majoritatea voturilor salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.
Reviste (1)

(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un preşedinte dintre ei şi pot adopta un regulament de organizare şi funcţionare.
Reviste (1)

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 16. -

Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă.

Art. 17. -

(1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum şi asupra deschiderii negocierilor.

(2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi organizaţiile europene competente ale salariaţilor şi ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Obligaţia de informare revine părţilor.

Art. 18. - Referințe în cărți (1)

(1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor se suportă de conducerea centrală.

(2) Conducerea centrală depune toate diligenţele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale şi financiare necesare îndeplinirii atribuţiilor lor.

(3) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert.

SECŢIUNEA a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor

Art. 19. -

(1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componenţei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale.

(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior şi după fiecare reuniune cu conducerea centrală, dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca reprezentanţii conducerii centrale să fie prezenţi la reuniunile respective.

(3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale prevăzute la art. 17 alin. (2). Experţii şi reprezentanţii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere.

se încarcă...