Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.12.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici,

dat fiind faptul că întreprinderile publice - regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei,

dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat,

în considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare,

observând că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce priveşte buna guvernare a regiilor autonome, influenţând negativ performanţa economică şi competitivitatea acestora şi generând, pe cale de consecinţă, disfuncţionalităţi ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,

constatând că legislaţia generală a societăţilor comerciale nu este adaptată specificului societăţilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăţi să poată funcţiona eficient şi să reprezinte un vector de relansare economică,

având în vedere că pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat,

dat fiind că, în lumina principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative şi de bună practică a corporaţiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului,

având în atenţie faptul că îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,

întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei,

întrucât întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influenţează negativ lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,

date fiind importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

având în vedere faptul că actualele condiţii de criză economică prelungită şi premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de măsuri prompte pentru eficientizarea activităţii operatorilor economici,

având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţe grave din perspectiva echilibrului bugetar,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Referințe în cărți (2)

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă societăţile financiar-bancare şi de asigurare şi reasigurare, precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie/de supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate;

2. întreprinderi publice:

a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

c) societăţi comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;
Jurisprudență (1)

3. autoritate publică tutelară - instituţia care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b) exercită, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate comercială controlată;

4. control - raportul dintre stat-acţionar sau o întreprindere publică, pe de o parte, şi societatea comercială la care:

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;

c) poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;

5. director - persoana căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului.

Art. 3. - Modificări (1)

Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:

1. la regiile autonome:

a) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie;

c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea regiei autonome;

d) alte atribuţii prevăzute de lege;

2. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b):

a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale;

d) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuţii prevăzute de lege;

3. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiţii de eficienţă economică şi strategică, a calităţii de acţionar;

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate;

c) alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) Autoritatea publică tutelară şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare şi conducere a întreprinderii publice.

(2) Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului.

CAPITOLUL II Administrarea şi conducerea regiilor autonome

SECŢIUNEA 1 Consiliul de administraţie

Art. 5. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane.

(2) Consiliul de administraţie este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;

b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

(3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.

(4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.

(5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.

(6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

(7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 6. - Modificări (1)

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Modificări (1), Referințe (1)

Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administraţie din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel.

(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de autoritatea publică tutelară. Ea este formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat şi revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie poate fi diferenţiată, în funcţie de numărul de şedinţe la care participă, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.

Art. 9. -

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:
Modificări (1)

a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;

b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;

d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.

Art. 10. - Modificări (1)

În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispoziţiile art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător.

Art. 11. -

Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă în raport cu terţii şi în justiţie. În lipsa unei stipulaţii contrare în actul de înfiinţare, consiliul de administraţie reprezintă regia prin preşedintele său.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

(2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.

(3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 5-7.
Derogări (1), Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1)

(1) În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.

(2) Autoritatea publică tutelară poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de autoritatea publică tutelară, aceasta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administraţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 5-7. Mandatul administratorilor al căror plan de administrare revizuit nu a fost aprobat încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune- interese.

Art. 14. - Modificări (1)

Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Dispoziţiile art. 1441 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

se încarcă...