Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie Număr celex: 32011R1077

În vigoare de la 01.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) şi (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a) şi articolul 88 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 5 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 12 septembrie 2011.

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2) şi Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (3). În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi cu Decizia 2007/533/JAI, Comisia este responsabilă, pe parcursul unei perioade de tranziţie, de gestionarea operaţională a SIS II central. După perioada de tranziţie respectivă, o autoritate de gestionare va fi responsabilă de gestionarea operaţională a SIS II central şi de anumite aspecte ale infrastructurii de comunicaţii.

___________

(2) JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3) JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

(2) Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) (4). În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (5), Comisia este responsabilă, pe parcursul unei perioade de tranziţie, de gestionarea operaţională a VIS. După perioada de tranziţie respectivă, o autoritate de gestionare va fi responsabilă de gestionarea operaţională a VIS central, a interfeţelor naţionale şi a anumitor aspecte ale infrastructurii de comunicaţii.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...