Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1007/2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1007

În vigoare de la 07.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 255, 22.9.2010, p. 37.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 18 mai 2010 (JO C 161 E, 31.5.2011, p. 179) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 6 decembrie 2010 (JO C 50 E, 17.2.2011, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 11 mai 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 19 iulie 2011.

întrucât:

(1) Directiva 73/44/CEE a Consiliului din 26 februarie 1973 privind apropierea legislaţiilor statelor membre în domeniul analizei cantitative a amestecurilor ternare de fibre (3), Directiva 96/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile (4) şi Directiva 2008/121/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind denumirile textilelor (5) au fost modificate de mai multe ori. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceste acte ar trebui înlocuite cu un instrument juridic unic, din motive de claritate.

___________

(3) JO L 83, 30.3.1973, p. 1.

(4) JO L 32, 3.2.1997, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...