Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 931/2011 privind cerinţele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0931

În vigoare de la 20.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în sectorul alimentar, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabileşte principiile generale ale trasabilităţii alimentelor. Acesta prevede că trasabilitatea alimentelor trebuie să fie asigurată în toate etapele producţiei, prelucrării şi distribuţiei. De asemenea, articolul respectiv prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să fie în măsură să identifice persoanele care îi aprovizionează cu alimente. Aceştia trebuie, de asemenea, să fie în măsură să identifice întreprinderile către care au fost furnizate propriile lor produse. Aceste informaţii trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere.

(2) Trasabilitatea este necesară pentru a asigura siguranţa alimentelor şi fiabilitatea informaţiilor furnizate consumatorilor. În special, este necesar să se aplice principiile trasabilităţii în cazul alimentelor de origine animală pentru a sprijini procesul de eliminare de pe piaţă a alimentelor nesigure, protejând astfel consumatorii.

(3) Pentru a asigura trasabilitatea alimentelor, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, este necesar să se cunoască numele şi adresa operatorului din sectorul alimentar care furnizează alimentul în cauză, precum şi numele şi adresa operatorului din sectorul alimentar căruia i s-a furnizat alimentul în cauză. Cerinţa respectivă se bazează pe abordarea "un pas înapoi" - "un pas înainte" care prevede ca operatorii din sectorul alimentar să dispună de un sistem care să le permită să identifice furnizorul lor direct (furnizorii lor direcţi), precum şi clientul lor direct (clienţii lor direcţi), cu excepţia cazului în care sunt consumatori finali.

(4) Crizele alimentare din trecut au relevat faptul că documentele păstrate la dosar nu sunt întotdeauna suficiente pentru a permite trasabilitatea completă a alimentelor suspecte. Pe parcursul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002, Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2), Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3) şi a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4), experienţa a dovedit faptul că operatorii din sectorul alimentar nu dispun, în general, de informaţiile necesare pentru a se asigura că sistemele lor de identificare a manipulării sau a depozitării alimentelor sunt adecvate, în special în sectorul alimentelor de origine animală. Această situaţie a dus în acest sector la pierderi mari care ar fi putut fi evitate şi care s-au datorat lipsei unei trasabilităţi complete şi rapide a alimentelor.

___________

(2) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(4) JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...