Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 725/2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare şi de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0725

În vigoare de la 26.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare (1), în special articolul 12 alineatul (2),

__________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru a promova dezvoltarea şi adoptarea timpurie a tehnologiilor noi şi avansate, destinate să reducă emisiile generate de vehicule, Regulamentul (CE) nr. 443/2009 prevede posibilitatea producătorilor şi a furnizorilor de a solicita aprobarea anumitor tehnologii inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile. Prin urmare, este necesar să se clarifice criteriile pentru determinarea tehnologiilor eligibile ca eco-inovaţii în temeiul respectivului regulament.

(2) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, tehnologiile care fac parte din abordarea integrată a Uniunii evidenţiată în Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Rezultatele revizuirii Strategiei Comunităţii de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare" (2) şi în Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI" (3) şi care au fost reglementate prin legislaţia Uniunii sau alte tehnologii cu caracter obligatoriu în temeiul legislaţiei Uniunii sunt eligibile ca eco-inovaţii în temeiul respectivului regulament. Printre aceste tehnologii se numără sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, rezistenţa pneurilor la rulare şi indicatorii de schimbare a vitezei, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate (4) şi, în ceea ce priveşte rezistenţa pneurilor la rulare, a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali (5).

__________

(2) COM(2007) 19 final.

(3) COM(2007) 22 final.

(4) JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(5) JO L 342, 22.12.2009, p. 46.

(3) O tehnologie care este deja, de un anumit timp, disponibilă pe piaţă la scară largă nu poate fi considerată inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi nu trebuie să fie eligibilă ca eco-inovaţie. Pentru a crea stimulentele adecvate, este oportun ca nivelul de pătrundere pe piaţă a unei tehnologii să fie limitat la cel al segmentului specializat definit la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi ca anul 2009 să fie utilizat ca an de referinţă. Pragurile respective trebuie să facă obiectul unei revizuiri cel târziu în 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...