Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 284/2011 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cablurile electrice, de control şi de comunicare [notificată cu numărul C(2011) 3107] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0284

În vigoare de la 18.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii (1), în special articolul 13 alineatul (4),

___________

(1) JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

după consultarea Comitetului permanent pentru construcţii,

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri pentru atestarea conformităţii unui produs, menţionate la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, procedura cea mai puţin costisitoare, dar compatibilă cu siguranţa. Aceasta înseamnă că este necesar să hotărască dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse, existenţa unui sistem de control al producţiei în uzină aflat sub responsabilitatea producătorului reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motive care ţin de respectarea criteriilor enunţate la articolul 13 alineatul (4) din directiva sus-menţionată, este necesară intervenţia unui organism de certificare desemnat.

(2) Articolul 13 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate, precum şi în specificaţiile tehnice. Prin urmare, este oportună definirea conceptului de produse sau familie de produse, astfel cum este folosit în mandate şi specificaţiile tehnice.

(3) Cele două proceduri menţionate la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise în detaliu în anexa III la directiva respectivă. Prin urmare, este necesar să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele prin care cele două proceduri trebuie puse în aplicare, prin trimitere la anexa III, în măsura în care aceasta din urmă privilegiază anumite sisteme.

(4) Procedura menţionată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/106/CEE corespunde sistemelor stabilite în cadrul primei posibilităţi, fără monitorizare permanentă, în cadrul celei de-a doua posibilităţi şi, respectiv, în cadrul celei de-a treia posibilităţi prevăzute în anexa III secţiunea 2 punctul (ii) din directiva respectivă. Procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III secţiunea 2 punctul (i), precum şi primei posibilităţi, cu monitorizare permanentă, prevăzute în anexa III secţiunea 2 punctul (ii),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Atestarea conformităţii produselor şi familiilor de produse stabilite în anexa I se realizează printr-o procedură în cadrul căreia fabricantul este singurul responsabil cu sistemul de control al producţiei în uzină, prin care se asigură conformitatea produselor cu specificaţiile tehnice relevante.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...