Back

Parlamentul României

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.08.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În considerarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos, reprezintă acţiune de interes public major şi general creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în scopul asigurării sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calităţii mediului natural, în condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi naţional.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii.

(3) În situaţia în care deţinătorii clădirilor prevăzute la alin. (1) nu iau din proprie iniţiativă măsurile de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, autorităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile ce le revin în condiţiile prezentei legi.

Art. 2. -

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi:

a) clădirile expertizate tehnic şi încadrate, în condiţiile legii, în clasa I de risc seismic şi pentru care proprietarii - persoane fizice şi juridice - sunt obligaţi să acţioneze pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădirilor;

b) clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi blocurile de locuinţe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

c) clădirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile legii, ca monumente istorice.

Art. 3. -

Prezenta lege stabileşte lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrărilor, obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale deţinătorilor clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin.

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) deţinători de orice fel ai clădirilor, denumiţi în continuare deţinători - proprietari - persoane fizice şi juridice -, precum şi autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii publice, care deţin în proprietate/administrare clădirile prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) program multianual privind creşterea calităţii arhitecturalambientale a clădirilor, denumit în continuare program multianual - document elaborat de către autorităţile administraţiei publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate, şi care cuprinde organizarea, monitorizarea şi controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în condiţiile prezentei legi, inclusiv fundamentarea alocaţiilor de la bugetul local şi modalităţile de recuperare a cheltuielilor de la deţinătorii clădirilor;

c) lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structuralarhitecturală a anvelopei clădirii, denumite în continuare lucrări de intervenţie - totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului iniţial de arhitectură şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la lit. e);
Modificări (1)

d) anvelopa clădirii - ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire - terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente - brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea;

e) zonă de acţiune prioritară - zonă omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice şi arhitecturale, care afectează atractivitatea şi competitivitatea localităţii prin procentul mare de clădiri a căror anvelopă necesită lucrări de intervenţie în conformitate cu prezenta lege şi care justifică intervenţia prioritară. Pentru zonele de acţiune prioritară se stabileşte un regulament de intervenţie ce cuprinde caracteristicile urbanistice, estetice şi arhitecturale care să asigure identitatea şi coerenţa zonei şi integrarea armonioasă în ansamblul localităţii;

f) beneficiar de credite - asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială care hotărăşte să execute lucrări de intervenţie cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile prezentei legi, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale finanţatorului;

g) finanţator - instituţie de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii, altele asemenea -, care acceptă să acorde credite în condiţiile prezentei legi;

h) FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.;

i) garanţie guvernamentală - garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor;

j) credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor de credite, garantat în procent de 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

k) dobândă subvenţionată - dobândă datorată de beneficiarul de credite către finanţator în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul beneficiarului de credite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie;

l) convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţă unifamilială;

m) contract de garantare - contractul încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul de credite, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a garanţiei guvernamentale;

n) cadru urban construit - expresia fizic-perceptivă a ansamblului rezultat prin asocierea în timp a elementelor fizicospaţiale - construcţii şi spaţii amenajate -, interconectate prin relaţii de funcţionalitate şi spaţialitate, care caracterizează şi conferă specificitate unei localităţi;

o) locuinţă unifamilială - clădire cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Art. 5. -

(1) Pentru elaborarea şi fundamentarea programelor multianuale, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia luării măsurilor necesare pentru identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi a regulamentelor de intervenţie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Zonele de acţiune prioritară şi regulamentele de intervenţie prevăzute la alin. (1) se elaborează în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi alin. (2).

(3) Programele multianuale, listele de inventariere a clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora, precum şi stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi regulamentele de intervenţie aferente se avizează din punct de vedere urbanistic, estetic şi arhitectural de către comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului şi se aprobă, respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâri ale consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(4) Comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului prevăzute la alin. (3) pot fi abilitate prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, să avizeze documentaţii tehnice pentru lucrările de intervenţie, să monitorizeze executarea lucrărilor, inclusiv să participe la recepţia la terminarea lucrărilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului colaborează, în condiţiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz.

CAPITOLUL II Lucrări de intervenţie
Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură şi pot consta, după caz, în:
Modificări (1)

a) lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;
Modificări (1)

b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;

c) lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
Modificări (1)

d) lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;
Modificări (1)

e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;

f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

(2) Odată cu lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

a) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;

b) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

c) alte lucrări de această natură, după caz.

Art. 7. -

Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6, deţinătorii pot decide şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a clădirilor.

CAPITOLUL III Etapele necesare implementării programului multianual şi termenele de realizare a lucrărilor de intervenţie

Art. 8. -

(1) Etapele necesare elaborării şi implementării programului multianual sunt următoarele:

a) identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinătorilor acestora;

b) stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie, în baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor de urbanism aprobate, precum şi stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localităţii;
Modificări (1)

c) notificarea de către primar a deţinătorilor clădirilor inventariate;

d) decizia deţinătorului persoană juridică/asociaţie de proprietari luată prin hotărâre emisă în condiţiile legii ori, după caz, acordul scris al deţinătorului persoană fizică privind realizarea măsurilor notificate şi asigurarea sumelor necesare proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie;

e) proiectarea lucrărilor de intervenţie;

f) executarea lucrărilor de intervenţie;

g) recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţie;

h) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. c), al cărei conţinutcadru este prevăzut în anexa nr. 1, se transmite cu confirmare de primire şi cuprinde în principal:

a) obligaţiile care revin deţinătorilor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora;
Modificări (1)

b) facilităţile prevăzute de prezenta lege;

c) condiţiile, măsurile şi elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii, prevăzute în regulamentul de intervenţie;

d) termenul general sau, după caz, termenul specific stabilit pentru fiecare zonă de acţiune prioritară;

e) răspunderile deţinătorilor;

f) sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor.

Art. 9. -

(1) Termenul general prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. d) pentru executarea lucrărilor de intervenţie este de 12 luni de la data primirii de către deţinător a notificării transmise în condiţiile art. 8 alin. (2).

(2) La solicitarea scrisă a deţinătorului notificat, depusă la autoritatea administraţiei publice competente în termenul prevăzut la art. 10, ţinând seama de motivele invocate de acesta, precum şi de concluziile notei tehnice de constatare şi documentele tehnice prevăzute de prezenta lege privind natura, complexitatea şi amploarea lucrărilor de intervenţie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzătoare a termenului general prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, putând stabili şi termene intermediare de control al executării lucrărilor de intervenţie.
Modificări (1)

(3) Dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinătorii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la deţinătorii notificaţi, în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.

(4) În toate cazurile în care deţinătorul notificat aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) nu permite accesul la clădirea supusă lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul, pentru a pune în aplicare hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (3), va solicita autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Art. 10. - Modificări (1)

Deţinătorii notificaţi au obligaţia de a transmite primăriei hotărârea ori, după caz, acordul scris, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d), însoţită/însoţit de nota tehnică de constatare elaborată în condiţiile prezentei legi, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării, precum şi de a înştiinţa primăria şi inspectoratul judeţean în construcţii cu privire la începerea executării lucrărilor de intervenţie, respectiv recepţia la terminarea acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. e), se elaborează:

a) nota tehnică de constatare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul;

b) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire, dacă este cazul;
Modificări (1)

c) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie elaborat/elaborate în condiţiile legii, cu respectarea proiectului de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la art. 4 lit. e), precum şi a notei tehnice de constatare şi, după caz, a documentaţiei tehnice autorizate prevăzute la lit. b);
Modificări (1)

d) documentaţia de atribuire pentru achiziţia contractării proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii, dacă este cazul.

(2) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) lit. b) se elaborează, respectiv autorizaţia de construire se obţine, dacă lucrările de intervenţie modifică aspectul arhitectural al faţadelor şi/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul iniţial de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei, prin schimbarea formei, dimensiunilor, materialelor, cromaticii şi/sau ornamentaţiei existente.
Modificări (1)

(3) Nota tehnică de constatare prevăzută la alin. (1) lit. a), al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2, se elaborează de către experţi tehnici atestaţi, în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate a construcţiilor, în principal a cerinţelor esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi "siguranţă în exploatare", prin aplicarea metodei de evaluare calitativă pe baza examinării directe, la faţa locului, a clădirii, conform reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor.
Modificări (1)

(4) În cazul în care prin nota tehnică de constatare se stabileşte necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru structura de rezistenţă şi/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrări de consolidare/reparaţii la structura de rezistenţă a clădirii, care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, deţinătorul notificat informează în scris primarul şi inspectoratul teritorial în construcţii, în termenul prevăzut la art. 10, în vederea iniţierii măsurilor privind reducerea riscului seismic al clădirii, în condiţiile legii.
Modificări (1)

(5) Proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, precum şi a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor.
Modificări (1)

(6) Proiectanţii au obligaţia de a asigura, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul realizării/conservării specificităţii cadrului urban construit.
Modificări (1)

(7) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, proiectele tehnice şi detaliile de execuţie se verifică de către verificatori de proiecte atestaţi.

(8) În situaţia în care, în condiţiile legii, lucrările de intervenţie pot fi executate fără autorizaţie de construire, acestea se realizează cu avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului, oraşului sau al municipiului Bucureşti ori, după caz, al arhitectului-şef al judeţului sau al persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriei comunei, emis în baza proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, elaborate cu respectarea regulamentelor de intervenţie şi verificate în condiţiile legii, depuse de deţinător la autoritatea administraţiei publice locale competente.

(9) Prin avizul tehnic prealabil prevăzut la alin. (8) emitentul are obligaţia de a asigura realizarea coerenţei lucrărilor de intervenţie asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei şi păstrarea identităţii acesteia.

CAPITOLUL IV Finanţarea

Art. 12. -

Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deţinătorii clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 13. -

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie:

a) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuinţe aflat/aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin, la cererea acestuia/acestora, ca măsură de protecţie socială, dacă proprietarul/proprietarii face/fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie;

b) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), în condiţiile legii;

c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile amplasate în zone construite protejate sau în centrele istorice ale localităţilor, precum şi în staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii.
Modificări (1)

(2) Condiţiile de selecţie şi de preluare a cheltuielilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi măsurile necesare în vederea recuperării de la deţinătorii notificaţi a cheltuielilor efectuate de la bugetul local se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

se încarcă...