Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.06.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea şi implementarea corectă şi integrală a acquis-ului comunitar, inclusiv Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, denumită în continuare Directiva CCS,

ţinând cont de propunerea Uniunii Europene de realizare, în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, a unui program demonstrativ pentru 12 proiecte demonstrative CCS care să conducă la dezvoltarea cunoştinţelor tehnice privind întregul lanţ al acestor tehnologii: captare, transport şi stocare a dioxidului de carbon şi reducerea costurilor tehnologice aferente, pentru care a prevăzut mai multe mecanisme financiare de susţinere, printre care şi fonduri prevăzute de noua Directivă nr. 29/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, prin care se prevede posibilitatea utilizării, până la data de 31 decembrie 2015, a veniturilor din vânzarea a maximum 300 de milioane de certificate din rezerva de nou-intraţi,

având în vedere decizia Guvernului României de a elabora şi de a promova un proiect demonstrativ CCS, proiect de interes naţional, precum şi criteriile, măsurile şi calendarul pentru finanţarea proiectelor demonstrative CCS, prin mecanismul NER Pool - EUA 300,

implementarea în sectorul energetic a proiectului demonstrativ CCS în România va duce la: menţinerea în exploatare a centralelor termoelectrice cu funcţionare pe lignit autohton, inclusiv a minelor de cărbune aferente; crearea de noi locuri de muncă; posibilitatea extinderii implementării tehnologiilor CCS la alţi operatori generatori de emisii de gaze cu efect de seră; posibilitatea integrării României în infrastructura de transport CO2 europeană; potenţial de creştere a duratei de viaţă şi a capacităţii de exploatare a rezervelor de ţiţei şi gaze naturale prin injectarea CO2 în zăcămintele epuizate.

Netranspunera Directivei CCS ar însemna că România, ca stat membru al Uniunii Europene, nu ar putea promova documentaţia aplicaţiei pentru un proiect demonstrativ CCS coroborat cu prevederile Deciziei 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor şi măsurilor pentru finanţarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea şi stocarea geologică a CO2 în condiţii de siguranţă din punct de vedere al mediului, precum şi a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, anexa IB "Cerinţe privind proiectele", partea I "Cerinţe comune", liniuţa a treia: "toate autorizaţiile naţionale pertinente pentru proiect trebuie să existe deja şi să fie în concordanţă cu cerinţele relevante în temeiul legislaţiei Uniunii sau procedurile privind autorizaţiile pertinente trebuie să fie în curs şi suficient de avansate pentru a asigura faptul că începerea exploatării comerciale poate avea loc până la 31 decembrie 2015 pentru prima rundă în baza adoptării respectivei decizii de atribuire până la 31 decembrie 2011".

Nerespectarea condiţiilor impuse documentaţiilor aplicaţiei proiectului demonstrativ CCS conduce la imposibilitatea atingerii ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi în mod special pentru centralele termoelectrice cu funcţionare pe lignit autohton, exploatarea acestora necesitând achiziţionarea de certificate de gaze cu efect de seră, fapt ce ar conduce la mărirea costurilor pe unitatea de energie, precum şi la reducerea substanţială a sustenabilităţii funcţionării acestora, implicit asupra securităţii sistemului energetic naţional.

Orice întârziere a îndeplinirii obligaţiei României de transpunere a prevederilor Directivei CCS poate provoca prejudicii importante ţării noastre, prin posibilitatea declanşării din partea Comisiei Europene a procedurii de infringement.

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie stabilirea cadrului juridic pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în condiţii de siguranţă din punctul de vedere al mediului, pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice.

Art. 2. -

Scopul stocării geologice a dioxidului de carbon, în condiţii de siguranţă din punctul de vedere al mediului, este reţinerea definitivă a dioxidului de carbon, în aşa fel încât să se prevină şi, atunci când acest lucru nu este posibil, să se elimine pe cât posibil efectele negative şi orice riscuri pentru mediu şi sănătatea umană.

Art. 3. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică stocării geologice a dioxidului de carbon pe teritoriul României, în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră şi pe platoul continental al Mării Negre aferent României, potrivit prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 şi ratificată de România prin Legea nr. 110/1996.
Modificări (1)

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică stocării geologice a dioxidului de carbon într-o cantitate totală prevăzută de stocare mai mică de 100 kilotone şi care are drept scop cercetarea, dezvoltarea sau testarea de noi produse şi procese.

(3) Stocarea dioxidului de carbon într-un sit de stocare al cărui complex de stocare se extinde dincolo de zona prevăzută la alin. (1) este interzisă.

(4) Stocarea dioxidului de carbon în coloana de apă este interzisă.

(5) Pentru explorare, captare, stocarea geologică a dioxidului de carbon, inclusiv pentru situl de stocare, pentru transportul fluxului de dioxid de carbon şi pentru închiderea sitului de stocare se emit acte de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

Art. 4. -

Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) stocarea geologică a dioxidului de carbon - injectarea însoţită de stocarea fluxurilor de dioxid de carbon în formaţiuni geologice subterane;
Modificări (1)

b) coloană de apă - masa continuă de apă cuprinsă pe verticală între suprafaţa apei şi sedimentele de pe suprafaţa inferioară a unui corp de apă;

c) sit de stocare - o zonă cu volum definit în cadrul unei formaţiuni geologice utilizate pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon împreună cu instalaţiile asociate de la suprafaţă şi cele de injectare;

d) formaţiune geologică - o subdiviziune litostratigrafică în cadrul căreia se pot găsi şi cartografia straturi distincte de rocă;

e) scurgere - orice scăpare de dioxid de carbon din complexul de stocare;

f) complex de stocare - situl de stocare şi cadrul geologic înconjurător care pot influenţa integritatea şi securitatea stocării în ansamblu, respectiv, formaţiuni de reţinere secundare;

g) unitate hidraulică - un spaţiu poros, conectat hidraulic, în care transmiterea presiunii poate fi măsurată prin mijloace tehnice şi care este delimitat prin bariere ale curgerii, precum falii etanşate, domuri de sare, limite litologice sau prin efilarea ori aflorarea formaţiunii;
Modificări (1)

h) explorare - evaluarea complexurilor de stocare potenţiale în scopul stocării geologice a dioxidului de carbon prin intermediul unor activităţi de penetrare subterană, precum forarea, în vederea obţinerii de informaţii geologice cu privire la straturile din complexul potenţial de stocare, şi, după caz, realizarea unor teste de injectare pentru a caracteriza situl de stocare;
Modificări (1)

i) autorizaţie de explorare - decizie scrisă şi motivată emisă de autoritatea competentă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care se autorizează explorarea şi se precizează condiţiile în care aceasta se poate desfăşura;

j) operator - orice persoană fizică sau juridică, privată ori publică, care operează sau deţine controlul sitului de stocare ori căreia i s-a delegat, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, o putere economică de decizie în legătură cu funcţionarea tehnică a sitului de stocare;
Modificări (1)

k) autorizaţie de stocare - decizie scrisă şi motivată emisă de autoritatea competentă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care se autorizează stocarea geologică a dioxidului de carbon de către operator într-un sit de stocare şi se precizează condiţiile în care aceasta se poate desfăşura;

l) modificare substanţială - orice modificare neprevăzută la emiterea autorizaţiei de stocare ce ar putea avea efecte semnificative asupra mediului sau a sănătăţii umane;

m) flux de dioxid de carbon - debit de substanţe care rezultă din procesele de captare a dioxidului de carbon;

n) deşeuri - substanţele sau obiectele definite la lit. b) din anexa nr. 1A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Modificări (1)

o) pană de dioxid de carbon - volumul din formaţiunea geologică din jurul sondei de injecţie în care se dispersează dioxidul de carbon;

p) migrare - deplasarea dioxidului de carbon în interiorul complexului de stocare;

q) neregulă semnificativă - orice neregulă intervenită în operaţiunile de injectare sau de stocare ori în ceea ce priveşte starea complexului de stocare în sine, care implică riscul unei scurgeri sau risc pentru mediu ori pentru sănătatea umană;

r) risc semnificativ - combinaţia dintre probabilitatea producerii unei daune şi gravitatea acesteia, care nu poate fi ignorată pentru situl de stocare în cauză, fără a pune sub semnul întrebării obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă;

s) măsuri corective - orice măsuri luate pentru corectarea unor nereguli semnificative sau pentru stoparea scurgerilor, în scopul prevenirii ori stopării emisiei dioxidului de carbon din complexul de stocare;

ş) închiderea unui sit de stocare - încetarea definitivă a injectării dioxidului de carbon în situl de stocare respectiv;

t) postînchidere - perioada ulterioară închiderii unui sit de stocare, inclusiv perioada ulterioară transferului de responsabilitate către autoritatea competentă;

ţ) reţea de transport - reţeaua de conducte, inclusiv staţiile auxiliare de ridicare a presiunii conexe, pentru transportarea dioxidului de carbon către situl de stocare.

CAPITOLUL II Selectarea siturilor de stocare şi autorizaţiile de explorare
Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM, stabileşte zonele de pe teritoriul României în care pot fi selectate situri de stocare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi le publică pe propriul site.

(2) ANRM este autoritatea responsabilă pentru evaluarea capacităţii de stocare disponibile în zonele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin permiterea explorării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Capacitatea unei formaţiuni geologice de a fi utilizată ca sit de stocare se determină prin caracterizarea şi evaluarea potenţialelor complexuri de stocare şi a zonei înconjurătoare a acestora, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

(4) O formaţiune geologică este selectată drept sit de stocare numai dacă, în condiţiile de utilizare propuse, nu există riscuri semnificative de scurgere a dioxidului de carbon şi nu există riscuri semnificative pentru mediu sau pentru sănătate.

Art. 6. -

(1) Pentru a obţine informaţiile necesare selectării siturilor de stocare şi a capacităţii de stocare disponibile potrivit prevederilor art. 5, ANRM stabileşte dacă este necesară explorarea.

(2) Explorarea se realizează numai în baza autorizaţiei de explorare emise de ANRM.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANRM elaborează procedura pentru emiterea autorizaţiei de explorare, care va fi aprobată prin decizie a preşedintelui ANRM şi va fi avizată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(4) Acolo unde este cazul, autorizaţia de explorare poate include prevederi referitoare la monitorizarea testelor de injectare.

(5) ANRM derulează procedura de emitere a autorizaţiilor de explorare; procedura de emitere a autorizaţiei de explorare asigură participarea tuturor operatorilor care deţin capacităţile necesare.
Modificări (1)

(6) Autorizaţiile de explorare se emit sau se resping, în mod justificat, pe baza unor criterii obiective, disponibile publicului şi nediscriminatorii.

(7) Durata de valabilitate a unei autorizaţii de explorare nu poate depăşi perioada necesară realizării explorării pentru care a fost acordată autorizaţia de explorare.

(8) Valabilitatea autorizaţiei de explorare se poate prelungi în situaţia în care explorarea realizată conform autorizaţiei de explorare nu este suficientă pentru realizarea completă a explorării în perioada de valabilitate prevăzută.
Modificări (1)

(9) Autorizaţiile de explorare se acordă pentru un perimetru corespunzător unei zone de volum delimitat.

(10) Titularul unei autorizaţii de explorare deţine dreptul exclusiv de a explora complexul de stocare potenţial a dioxidului de carbon.

(11) Pe parcursul perioadei de valabilitate a autorizaţiei de explorare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare care pot afecta activitatea de explorare.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Autorizaţiile de stocare

Art. 7. -

(1) Autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiei de stocare este ANRM.

(2) Este interzisă operarea unui sit de stocare în absenţa unei autorizaţii de stocare.

(3) Autorizaţia de stocare se emite în conformitate cu procedura specifică elaborată de ANRM.

(4) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANRM elaborează procedura pentru emiterea autorizaţiei de stocare, care va fi aprobată prin decizie a preşedintelui ANRM şi va fi avizată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(5) Pentru fiecare sit de stocare se emite o autorizaţie de stocare pentru un singur operator, nefiind permise niciun fel de utilizări conflictuale ale sitului care pot afecta activitatea de stocare.

(6) Procedura de emitere a autorizaţiilor de stocare asigură participarea tuturor operatorilor care deţin capacităţile necesare.
Modificări (1)

(7) Autorizaţiile de stocare se emit de către ANRM pe baza unor criterii obiective, publice şi transparente.
Modificări (1)

(8) Fără a se aduce atingere cerinţelor impuse de prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă prioritate pentru emiterea unei autorizaţii de stocare pentru un anumit sit titularului autorizaţiei de explorare pentru respectivul sit, cu condiţia ca:
Modificări (1)

a) explorarea sitului în cauză să fie finalizată;

b) toate condiţiile prevăzute în autorizaţia de explorare să fie îndeplinite;

c) solicitarea pentru autorizaţia de stocare să fie făcută în timpul perioadei de valabilitate a autorizaţiei de explorare.

(9) Pe durata derulării procedurii de emitere a autorizaţiilor de stocare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare care pot afecta activitatea de stocare.
Modificări (1)

Art. 8. -

Solicitările de emitere a autorizaţiilor de stocare adresate ANRM trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) denumirea şi adresa potenţialului operator;

b) dovada competenţei tehnice a potenţialului operator;

c) caracterizarea sitului de stocare şi a complexului de stocare, precum şi o evaluare a securităţii preconizate a stocării, potrivit art. 5 alin. (3) şi (4);

d) cantitatea totală a dioxidului de carbon care urmează a fi injectată şi stocată, sursele şi metodele de transport avute în vedere, compoziţia fluxurilor de dioxid de carbon, debitele şi presiunile de injectare, precum şi amplasarea instalaţiilor de injectare;

e) descrierea măsurilor de prevenire a neregulilor semnificative;

f) o propunere de plan de monitorizare, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3);

g) o propunere de plan de măsuri corective, potrivit prevederilor art. 17 alin. (3);

h) o propunere a planului provizoriu propus pentru etapa de postînchidere, potrivit prevederilor art. 18 alin. (4)-(6);

i) actul de reglementare emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în acesta;

j) avizul de gospodărire a apelor pentru lucrările care fac obiectul investiţiei;

k) dovada faptului că garanţia financiară sau altă măsură echivalentă, astfel cum este prevăzută la art. 20, este valabilă şi efectivă înainte de începerea injectării.

Art. 9. -

(1) În urma analizării solicitării de emitere a autorizaţiei de stocare prezentate potrivit prevederilor art. 8 şi a oricăror altor informaţii relevante, ANRM emite autorizaţia de stocare numai dacă:

a) sunt îndeplinite toate cerinţele relevante din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

b) operatorul are o situaţie financiară solidă, este competent din punct de vedere tehnic şi prezintă încredere în ceea ce priveşte operarea şi controlul sitului şi au fost asigurate formarea şi perfecţionarea profesională şi tehnică a operatorului şi a întregului personal;

c) în cazul în care există mai mult de un sit de stocare în aceeaşi unitate hidraulică, posibilele interacţiuni dintre presiunile acestora permit respectarea simultană de către ambele situri a cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) La emiterea autorizaţiei de stocare, ANRM ia în considerare avizul Comisiei Europene privind proiectul de autorizaţie de stocare emis în urma derulării activităţii prevăzute la art. 11.

Art. 10. -

Autorizaţia de stocare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa operatorului;

b) localizarea şi delimitarea exactă a sitului şi a complexului de stocare, precum şi informaţiile privind unitatea hidraulică;

c) condiţiile referitoare la operaţia de stocare, cantitatea totală a dioxidului de carbon autorizată pentru a fi stocată geologic, limitele de presiune ale rezervorului, precum şi debitele şi presiunile maxime de injectare;

d) condiţiile privind compoziţia fluxului de dioxid de carbon şi criteriile de acceptare a dioxidului de carbon, potrivit prevederilor art. 13, şi, dacă este necesar, condiţii suplimentare pentru injectare şi stocare în scopul prevenirii neregulilor semnificative;

e) planul de monitorizare aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, obligaţia de punere în aplicare a planului şi condiţiile pentru actualizarea acestuia, precum şi obligaţiile de raportare, potrivit prevederilor art. 14 şi 15;

f) condiţiile privind obligaţia de notificare a ANRM în cazul unor scurgeri sau al unor nereguli semnificative, planul de măsuri corective aprobat şi obligaţia de a pune în aplicare planul de măsuri corective în cazul unor scurgeri sau al unor nereguli semnificative, potrivit prevederilor art. 17;

g) condiţiile pentru închidere şi planul provizoriu pentru etapa postînchidere aprobat, potrivit prevederilor art. 18;

h) orice prevederi referitoare la modificări aduse autorizaţiei de stocare, la revizuirea, actualizarea şi retragerea acesteia, potrivit prevederilor art. 12;
Modificări (1)

i) cerinţa de a constitui şi de a menţine garanţia financiară sau orice altă măsură echivalentă, potrivit prevederilor art. 20.

se încarcă...