Back

Parlamentul României

Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

În vigoare de la 23.06.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi stabilesc măsurile referitoare la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.

Art. 2. -

Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru:

a) puieţi şi părţi de plante pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere;

b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice - conservării genelor;

c) materialul forestier de reproducere ce este destinat exportului şi reexportului către ţări terţe.

Art. 3. -

(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere;

c) arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă ori din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe;

d) arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă;

e) origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament, şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută;

f) provenienţă - locul în care se găseşte un arboret;

g) regiune de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 2;

h) sursă identificată - material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3;

i) selecţionat - material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4;

j) calificat - material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării;

k) testat - material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative ori prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 6;

l) producerea materialului forestier de reproducere totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru recoltarea seminţelor, a fructelor, a conurilor, a părţilor de plante, pentru extragerea din fructe/conuri a seminţelor, precum şi pentru folosirea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri;
Jurisprudență (1)

m) comercializarea materialului forestier de reproducere prezentarea spre vânzare, oferirea spre vânzare, inclusiv comerţul între state membre ale Uniunii Europene, vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii, precum şi orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată, ori furnizarea de material de reproducere în sistem lohn;

n) importul materialului forestier de reproducere comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană;

o) catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă;

p) listă naţională a materialului de bază - rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază;

q) material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază;

r) unitate-sursă - sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare;

s) lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie;

t) lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere, parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar;

u) autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi;

v) testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;

w) certificare - confirmarea de către împuternicitul/ reprezentantul autorităţii a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 7, sistemul naţional sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare;

x) scop forestier - orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri, aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare;

y) furnizor - orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere;

z) resurse genetice forestiere - arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ.

(2) Materialul forestier de reproducere prevăzut la alin. (1) lit. a) este format din:

a) seminţe în stare brută - seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri;

b) părţi de plante - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri şi explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri;

c) puieţi forestieri - plante obţinute din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale.

(3) Materialul de bază prevăzut la alin. (1) lit. b) este constituit din:

a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe;

b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale;

c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea deschisă - half-sib, unde numai componenta maternă este identificată, şi polenizarea controlată - full-sib, unde ambele componente parentale sunt identificate. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie;

d) clonă - totalitatea descendenţilor - rameţi - obţinuţi dintr-un singur arbore - ortet - prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea;

e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat;

f) culturi de plante-mamă sau amestec de clone - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă.

(4) Originea definită la alin. (1) lit. e) poate fi:

a) locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe, pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe;

b) locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul, pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe.

Art. 4. -

Prin activităţi cu scop forestier, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. x), nu se înţeleg următoarele:

a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport;

b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor;

c) producerea de pomi de Crăciun;

d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.

Art. 5. -

Nu intră în noţiunea de comercializare, aşa cum a fost definită la art. 3 alin. (1) lit. m), materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantaţii forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu a fost subvenţionat parţial sau total din fonduri publice.

Art. 6. -

(1) Autoritatea, în conformitate cu legislaţia naţională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice, care în temeiul statutului său recunoscut oficial are atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere.

(2) Autoritatea notifică Comisiei Europene organismul responsabil cu aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 7. -

Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi se face prin ordin al conducătorului autorităţii.

Art. 8. -

Materialul forestier de reproducere, comercializat în scopuri forestiere, se obţine numai din material de bază aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. -

Pentru comercializare în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: "Nu este utilizat în scopuri forestiere".

Art. 10. -

Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt comercializate pentru scopuri neforestiere.

CAPITOLUL II Material de bază aprobat

Art. 11. -

(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază numai de către autoritate.

(2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face:

a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată;

b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativteritoriale;

c) de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 7, în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, dacă există interes public cu privire la conservarea şi folosirea resurselor forestiere genetice.

(3) Părinţii de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă-mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în normele tehnice în vigoare.

Art. 12. -

Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri:

a) să evalueze, în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "selecţionat", "calificat" şi "testat";

b) să aprobe ca material de bază şi arboreturile ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete;

c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condiţiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 6, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie;

d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar inspecţii periodice la materialul de bază aprobat;

e) în cazul în care cerinţele prevăzute la lit. a)-d) nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.

Art. 13. -

În situaţia în care materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) şi c) constă în organisme modificate genetic, aşa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător.

Art. 14. -

(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:

a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "sursă identificată", "selecţionat", "calificat" sau "testat" şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexele nr. 3-6;

b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile "selecţionat", "calificat" sau "testat" şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexele nr. 4-6. Materialul de reproducere din cadrul categoriei "selecţionat" poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe;

c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, constituiţi parţial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "testat" şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexele nr. 3-6.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:

a) testare, cercetare ştiinţifică, activitate de selecţie sau conservare genetică;

b) altele decât în scop forestier.

Art. 15. -

Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din materialul de bază aprobat potrivit prevederilor prezentei legi se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 7.

CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă

Art. 16. -

Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii:

a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază din România, din care se obţin materiale forestiere de reproducere;

b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat", pentru speciile de interes din România;

c) regulile de transfer al materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.

se încarcă...