Back

Parlamentul României

Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

În vigoare de la 20.06.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează condiţiile în care forţele armate ale României, denumite în continuare forţe armate, participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Art. 2. - Referințe (3)

(1) Misiunile şi operaţiile la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român sunt:
Referințe (2), Jurisprudență (1)

a) de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene;

b) de răspuns la crize;

c) de pace;
Referințe (1)

d) de asistenţă umanitară.

(2) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăşurate sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum şi în cadrul unor coaliţii.

(3) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfăşura şi la solicitarea statului afectat.

Art. 3. -

(1) Forţele armate pot participa la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate.

(2) Forţele armate participă la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) cu structurile şi personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum şi cu armamentul, tehnica şi echipamentele corespunzătoare.

(3) În vederea pregătirii şi participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), forţele armate pot lua parte la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară şi în afara teritoriului statului român.

CAPITOLUL II Planificarea, trimiterea şi retragerea în/din misiuni şi operaţii ale forţelor armate

Art. 4. -

(1) La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării analizează şi hotărăşte, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele armate ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Propunerea de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cuprinde şi estimarea costurilor aferente.

Art. 5. -

În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii şi participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Art. 6. -

La apariţia unor situaţii neprevăzute care necesită participarea cu forţe armate suplimentare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, bugetele instituţiilor trimiţătoare se rectifică în mod corespunzător, conform legii.

Art. 7. -

(1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (1), se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Preşedintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.

(2) În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute la art. 2 alin. (1), Preşedintele României solicită aprobarea Parlamentului.
Referințe (2)

(3) Pentru situaţii neprevăzute, la solicitarea organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul securităţii sau a unor parteneri strategici, ministrul apărării naţionale poate trimite în misiune individuală în afara teritoriului naţional observatori/monitori, consilieri şi instructori militari, personal de stat major şi de specialitate, după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, fără a se depăşi limitele numerice ale pachetului de forţe aprobat anual de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
Referințe (1)

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), ministrul apărării naţionale informează Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în termen de 5 zile.

(5) În situaţia schimbării fundamentale a împrejurărilor în care forţele armate au fost trimise în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). În vederea fundamentării propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării dispune măsurile necesare pentru consultarea aliaţilor, partenerilor sau organizaţiilor internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunile şi operaţiile.

(6) Guvernul informează Parlamentul despre situaţia participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 8. -

(1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) se aprobă de ministrul apărării naţionale.

(2) Trimiterea forţelor armate la exerciţii sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3), se aprobă de:

a) ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru pregătirea forţelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu;

b) ministrul apărării naţionale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 9. -

Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, forţele armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operaţiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Înţelegeri tehnice şi transferul de autoritate

Art. 10. -

(1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale încheie înţelegeri tehnice.

(2) Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

(1) Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, şi reprezintă acţiunea prin care România predă controlul, la nivel operaţional şi/sau tactic, al forţelor sale participante într-o anumită misiune sau operaţie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operaţia respectivă.

(2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, forţele armate pot avea sub control operaţional şi/sau tactic unităţi ori subunităţi ale forţelor armate străine, în condiţiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între forţele armate străine şi comandantul/comandamentul forţelor armate române.

(3) Forţele armate participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român execută ordinele comandantului forţei căruia i se subordonează, potrivit înţelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi ale regulilor de angajare.

Art. 12. -

(1) În situaţia în care un militar român primeşte un ordin, o directivă ori un consemn de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii sau operaţiei, care contravine normelor de drept internaţional, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, refuză executarea acestuia.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), militarul român informează de îndată autorităţile ierarhic superioare române şi urmează instrucţiunile primite de la acestea.

Art. 13. -

Participanţilor la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfăşurarea de activităţi economice, altele decât cele necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia acţionează care ar depăşi mandatul încredinţat.

CAPITOLUL IV Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului

Art. 14. -

(1) Încadrarea structurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) care urmează a fi puse la dispoziţie pentru misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulă, cu personal profesionalizat.

(2) Selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Puneri în aplicare (2)

Art. 15. -

(1) Forţele armate participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, şi cu personal civil propriu.

(2) În cazul în care Ministerul Apărării Naţionale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni şi operaţii, acesta poate selecţiona rezervişti voluntari ori salariaţi civili, care vor fi încadraţi potrivit statelor de organizare.

(3) Pe durata pregătirii şi desfăşurării misiunilor şi operaţiilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă.

(4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecţionat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată sau numite pe o durată determinată, în condiţiile legii.

Art. 16. -

(1) Personalul militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază, pe durata acestora, de:

a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezenţă în zona de operaţii, cu posibilitatea de a fi efectuat şi pe timpul executării misiunii, în ţara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în funcţie de situaţia de securitate din zonă; acordarea şi efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale;

b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operaţie, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaţionale sub egida cărora se execută misiunea sau operaţia respectivă.
Jurisprudență (1)

(2) Personalul participant la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.

(3) Pe perioada participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensaţii, prime, indemnizaţii şi alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nu poate fi diminuat.

Art. 17. -

Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism şi devotament, personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român i se pot conferi decoraţii, potrivit prevederilor legale.

Art. 18. -

(1) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de lege.

(2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, potrivit legii.

(3) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apărării Naţionale.

(4) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate poate fi vizitat de soţ şi rudele de gradul I, câte 5 zile, după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

CAPITOLUL V Aspecte financiare

Art. 19. -

(1) Fondurile necesare participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor trimiţătoare.

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii sau operaţiei şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel:

a) dislocarea forţelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operaţiei, precum şi repatrierea acestora;

b) unele achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii necesare misiunilor sau operaţiilor, precum şi realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operaţie;

c) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor;

d) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însoţirea eşaloanelor de transport şi controalele efectuate în zona de misiune sau operaţie, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activităţi;

e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi, după caz, pentru tehnică;

f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora;

g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;

h) despăgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operaţiilor;

i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile locale şi populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol, desfăşurarea activităţilor informativ-operative, precum şi efectuarea despăgubirilor cu titlu de favoare în condiţiile în care nu există o obligaţie din partea statului român.

(3) În situaţiile prevăzute la art. 6, achiziţiile de tehnică şi echipament prevăzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgenţă, prin derogare de la prevederile legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Puneri în aplicare (1)

Art. 20. -

Finanţarea cheltuielilor determinate de participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se realizează în condiţiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 21. -

(1) Contabilitatea valorilor materiale şi băneşti se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei române şi normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. În anumite situaţii, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, justificarea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Normele de înzestrare şi de consum specifice, precum şi metodologiile de aplicare a acestora se aprobă pentru fiecare teatru de operaţii, prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 22. -

(1) Bunurile aflate în dotarea forţelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidenţa contabilă, potrivit prevederilor legale şi procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Bunurile a căror aducere în ţară costă mai mult decât valoarea de inventar actualizată a acestora pot fi valorificate ori donate autorităţilor/comunităţilor locale sau organizaţiilor neguvernamentale din zona de operaţii, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care îşi încetează activitatea, în situaţia în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fără plată la alte instituţii publice.

(4) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi reţinute integral de instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ca venituri proprii şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.

Art. 23. -

(1) Pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate, persoanele împuternicite, în condiţiile legii, de ministrul apărării naţionale sunt abilitate să încheie contracte şi, respectiv, să efectueze plăţi în valută. În situaţia în care motivele de securitate, necesităţile operative sau uzanţele locale nu permit aplicarea legislaţiei naţionale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice, achiziţia de bunuri, lucrări şi/sau servicii se face în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, fondurile necesare asigurându-se, dacă este cazul, în numerar.
Puneri în aplicare (1)

(2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor şi operaţiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bază de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementările instituţiilor trimiţătoare.

(3) În funcţie de cerinţe, pot fi selecţionate şi persoane care nu au cetăţenia română, din ţară sau din străinătate, care au cunoştinţele necesare asigurării unor servicii în teatrele de operaţii. Drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin contracte de prestări servicii.

se încarcă...