Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/2011 privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni
(text codificat)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011L0035

În vigoare de la 01.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 50 alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 51, 17.2.2011, p. 36.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 18 ianuarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 21 martie 2011.

întrucât:

(1) Directiva a treia 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 care are ca temei articolul 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial (4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

___________

(3) JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...