Back

Consiliul Europei

Convenţia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret din 11.05.2000 *)

În vigoare de la 30.05.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Strasbourg, 11 mai 2000

Seria de tratate europene - 175

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei convenţii,

având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

având în vedere că promovarea serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung este o parte importantă a politicii guvernamentale faţă de tineri,

recunoscând în mod deosebit necesitatea dezvoltării şi promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung, sub toate formele sale, la nivel european,

având în vedere că serviciul de voluntariat transnaţional efectuat peste hotare împreună cu alţi tineri contribuie la educaţia civică, la proiecte interculturale şi la formarea unei conştiinţe europene,

fiind încredinţate că serviciul de voluntariat transnaţional pe termen lung, pe lângă faptul că oferă un cadru de educaţie nonformală pentru voluntari şi colaboratorii acestora, reprezintă pentru tineri un prilej de a deprinde şi a promova solidaritatea, precum şi de a fi folositori societăţii,

conştiente fiind că tinerii voluntari care doresc să îndeplinească serviciul de voluntariat în străinătate întâmpină dificultăţi,

subliniind importanţa şanselor egale pentru tineri şi considerând că serviciul de voluntariat transnaţional pe termen lung trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de posibilităţile lor financiare,

ţinând seama de faptul că autorităţile publice pot contribui la asigurarea şi la controlul punerii în practică a principiilor de mai sus în cadrul legislaţiei naţionale şi în conformitate cu reglementările din ţările respective,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiectul şi scopurile serviciului de voluntariat

1. Serviciul de voluntariat urmăreşte scopuri educative şi conţine elemente de iniţiere interculturală, fiind efectuat de voluntari aflaţi în responsabilitatea unor organizaţii, după cum sunt definite la art. 2 alin. 2 din prezenta convenţie.

2. Serviciul de voluntariat trebuie să se bazeze pe o activitate neremunerată şi pe o decizie liber consimţită a voluntarului.

3. Serviciul de voluntariat transnaţional pe termen lung nu înlocuieşte serviciul naţional obligatoriu, acolo unde acesta există, şi nu se poate substitui unei activităţi remunerate.

ARTICOLUL 2 Definiţii

Pentru scopurile prezentei convenţii:

1. voluntar înseamnă o persoană care are reşedinţa legală pe teritoriul uneia dintre părţi şi se află pe teritoriul altei părţi pentru o perioadă neîntreruptă, nu mai mică de 3 luni şi nu mai mare de 12 luni, pentru a desfăşura activităţi cu normă întreagă în cadrul serviciului de voluntariat. Voluntarul poate fie să aparţină de organizaţiile trimiţătoare sau de organizaţiile gazdă menţionate la alin. 2, fie să coopereze cu acestea;

2. organizaţii trimiţătoare sau organizaţii gazdă înseamnă:

- organizaţii neguvernamentale şi nonprofit care îşi asumă serviciul de voluntariat în beneficiul societăţii şi care contribuie la dezvoltarea democraţiei şi solidarităţii; sau

- organizaţii de tineret, înţelegând prin acestea organizaţii neguvernamentale care funcţionează pentru tineri şi sunt conduse de tineri; sau

- autorităţi publice locale; sau

- orice alte organizaţii doritoare să dezvolte proiectele specifice de voluntariat care vor fi aprobate de organismele de coordonare definite la alin. 4;

3. serviciu de voluntariat transnaţional pe termen lung înseamnă o activitate voluntară desfăşurată în străinătate, fără nici un fel de remuneraţie pentru voluntar şi prin care se creează un proces de educaţie nonformală ce se răsfrânge atât asupra voluntarului, cât şi asupra persoanelor cu care acesta colaborează;

4. organism de coordonare înseamnă orice autoritate desemnată de către una dintre părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din prezenta convenţie.

ARTICOLUL 3 Obligaţiile părţilor

1. Părţile se obligă să îşi asigure reciproc un cadru cât mai larg de cooperare cu privire la serviciul de voluntariat transnaţional pe termen lung, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

2. Părţile se obligă totodată să promoveze dezvoltarea unui concept comun asupra serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung.

3. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta prevederile mai favorabile din legislaţia naţională în ceea ce priveşte statutul sau regimul legal al serviciului de voluntariat.

ARTICOLUL 4 Organismele de coordonare

1. Părţile desemnează organisme de coordonare care sunt însărcinate cu îndeplinirea măsurilor descrise în prezenta convenţie.

2. Fiecare parte, în momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, comunică secretarului general al Consiliului Europei numele şi adresa organismului de coordonare desemnat în conformitate cu alin. 1.

3. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va acorda recunoaştere organizaţiilor trimiţătoare şi organizaţiilor gazdă din ţara respectivă în aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.

4. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta este împuternicit să aprobe activităţile serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung care se desfăşoară pe teritoriul său cu 30 de zile înainte de începerea serviciului, certificând că acestea sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi cu prevederile art. 6 din prezenta convenţie.

5. În scopul punerii în practică a convenţiei, organismele de coordonare sau organismele desemnate de către acestea vor face schimb de informaţii referitor la protecţia împotriva riscurilor menţionate la art. 11 şi vor depune toate eforturile să asigure îndrumarea şi evaluarea corespunzătoare a activităţilor serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung.

6. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va depune toate eforturile pentru a facilita rezolvarea oricăror dificultăţi pe care le poate ridica derularea unui contract încheiat în conformitate cu dispoziţiile art. 6.

CAPITOLUL II Activităţile serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung

ARTICOLUL 5 Limita de vârstă

1. Voluntarii nu vor avea vârsta sub 18 ani sau peste 25 de ani la începutul serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung.

2. Părţile pot totuşi încheia acorduri bilaterale sau multilaterale între ele, cu derogări de la dispoziţiile alin. 1.

ARTICOLUL 6 Contractul

1. Orice activitate va constitui obiectul unui contract şi se va desfăşura în conformitate cu legislaţia ţării gazdă.

2. Un model de contract, orientativ şi fără caracter obligatoriu, este prevăzut în anexa nr. I la prezenta convenţie.

3. Un exemplar al contractului menţionat la alin. 1 se depune la organismul de coordonare din ţara gazdă sau la organismul desemnat de către acesta.

4. Contractul specifică, inter alia, condiţiile în care voluntarul trebuie să desfăşoare activităţi în organizaţia gazdă.

ARTICOLUL 7 Certificatul medical

Fiecare parte se asigură că organizaţia trimiţătoare pune la dispoziţie un certificat medical eliberat de autorităţile publice responsabile cu sănătatea, întocmit cu mai puţin de 3 luni înainte de începerea serviciului de voluntariat, şi care indică starea generală de sănătate a voluntarului.

ARTICOLUL 8 Formarea voluntarilor

1. Fiecare parte, prin organismele de coordonare, se asigură că organizaţia trimiţătoare şi/sau organizaţia gazdă adoptă măsuri corespunzătoare pentru a oferi voluntarilor, înainte de începerea serviciului de voluntariat, o pregătire şi o formare adecvate activităţii pe care voluntarii urmează să o desfăşoare.

2. Voluntarii vor fi informaţi îndeosebi asupra principalelor prevederi legislative, structuri sociale şi economice ale ţării gazdă şi vor primi noţiuni generale despre limba, cultura şi istoria ţării gazdă.

ARTICOLUL 9 Drepturile voluntarilor

1. Voluntarilor li se asigură cazare şi masă de către organizaţia gazdă.

2. Voluntarilor li se asigură posibilităţi corespunzătoare pentru o dezvoltare profesională, interculturală şi lingvistică. În acest scop li se acordă toate facilităţile care au legătură cu organizarea activităţii pe care o desfăşoară.

3. Voluntarii au cel puţin o zi întreagă liberă pe săptămână, iar într-o lună cel puţin una dintre aceste zile libere este la alegerea voluntarului.

4. Voluntarii primesc ca bani de buzunar o sumă corespunzătoare, care se stabileşte de comun acord între organizaţiile trimiţătoare şi organizaţiile gazdă.

5. Aceste drepturi sunt acordate cu respectarea cadrului legislativ al ţării gazdă.

ARTICOLUL 10 Reglementări financiare

1. Sprijinul financiar pentru activităţile serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung poate fi asigurat prin:

a) contribuţii de la autorităţile publice naţionale, regionale şi locale, de la organizaţiile internaţionale şi organismele de coordonare desemnate în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din prezenta convenţie;

b) contribuţii de la organizaţii nonprofit recunoscute;

c) contribuţii de la societăţi private, în conformitate cu dispoziţiile alin. 2;

d) contribuţii personale sau altele;

e) orice combinare a surselor mai sus menţionate.

2. Contribuţiile în conformitate cu dispoziţiile alin. 1, contribuţiile în natură sau donaţiile nu pot obliga voluntarii să desfăşoare activităţi lucrative în numele unei societăţi comerciale sau să facă publicitate pentru aceasta.

ARTICOLUL 11 Asigurări împotriva riscului

1. Riscurile în materie de sănătate şi accidente, precum şi răspunderea civilă sunt suportate fie pe baza prevederilor din legislaţia naţională, fie prin acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare sau, în lipsa acestora, printr-o asigurare individuală încheiată şi plătită de către voluntarul respectiv ori în numele acestuia.

2. Fiecare parte comunică, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, mijloacele de acoperire a riscurilor menţionate. Orice modificare a acestor mijloace este adusă la cunoştinţă secretarului general al Consiliului Europei de către părţi.

3. Nivelul despăgubirilor va corespunde nivelului prevăzut în legislaţia naţională sau în acordurile bilaterale sau multilaterale.

ARTICOLUL 12 Certificate

Fiecare parte, prin organismele sale de coordonare, se asigură că, pe durata perioadei activităţii de voluntariat transnaţional pe termen lung, cât şi la încheierea programului serviciului de voluntariat, organizaţia gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de participare în conformitate cu modelul indicat în anexa nr. II la prezenta convenţie. Anexa nr. II este doar orientativă şi fără caracter obligatoriu.

ARTICOLUL 13 Formalităţi administrative

1. Candidaţii pentru serviciul de voluntariat transnaţional pe termen lung, care se adresează autorităţilor responsabile în scopul obţinerii unui permis de rezidenţă temporară pe durata serviciului lor de voluntariat, vor prezenta contractul semnat de către cele trei părţi şi documentul de identitate.

2. Fiecare parte se va strădui pe cât posibil să reducă obstacolele administrative care restricţionează mobilitatea voluntarilor.

CAPITOLUL III Consultări multilaterale

ARTICOLUL 14 Consultări multilaterale

1. Părţile, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei şi din 5 în 5 ani după aceea, eventual mai frecvent dacă majoritatea părţilor solicită astfel, vor desfăşura consultări multilaterale pentru a examina aplicarea prezentei convenţii şi dacă este recomandabilă revizuirea sau extinderea oricăreia dintre dispoziţiile acesteia.

2. Orice parte poate fi reprezentată la consultările multilaterale de către unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie are un singur vot. Părţile vor stabili regulile de procedură pentru consultări.

3. Orice stat la care face trimitere art. 16 alin. 1 sau Comunitatea Europeană şi care nu este parte la prezenta convenţie poate fi reprezentat la consultările multilaterale de către un observator.

4. După fiecare întâlnire părţile vor prezenta Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei un raport asupra consultării şi aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii.

CAPITOLUL IV Amendamente

ARTICOLUL 15 Amendamente

1. Orice amendament la art. 1-15 ale prezentei convenţii, propus de către una dintre părţi sau de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va fi adus la cunoştinţă secretarului general al Consiliului Europei şi înaintat de către acesta statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părţi la Convenţia culturală europeană, Comunităţii Europene şi oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 17.

2. Orice amendament propus în conformitate cu dispoziţiile alin. 1 va fi examinat într-o consultare multilaterală nu înainte de două luni de la data comunicării sale de către secretarul general al Consiliului Europei. Textul va fi adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor.

3. Orice amendament adoptat într-o consultare multilaterală va fi supus spre aprobare Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei. După aprobarea sa textul va fi înaintat părţilor spre acceptare.

4. Orice amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după ce toate părţile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea amendamentului.

CAPITOLUL V Clauze finale

ARTICOLUL 16 Semnarea şi intrarea în vigoare

1. Convenţia este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi celorlalte state părţi la Convenţia culturală europeană. Aceste state îşi pot exprima consimţământul de a deveni părţi prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnare în vederea ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puţin 4 membre ale Consiliului Europei, îşi vor fi exprimat consimţământul de a deveni părţi la prezenta convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alin. 1.

4. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi parte la prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării consimţământului de a fi parte la convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alin. 1.

ARTICOLUL 17 Aderarea

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, în urma consultării părţilor care au aderat la convenţie, va putea invita orice stat care nu este menţionat la art. 16 alin. 1, precum şi Comunitatea Europeană să adere la prezenta convenţie, printr-o hotărâre luată de către majoritatea prevăzută la art. 20.d din statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Miniştrilor.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea Europeană, în eventualitatea aderării, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

se încarcă...