Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.06.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.
Jurisprudență (2)

Art. 3. - Jurisprudență (2)

(1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală;

d) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

f) activităţi de expertiză contabilă;

g) activităţi de evaluare;

h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.

(3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului independenţei.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi şi percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională.

CAPITOLUL II Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România
Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.
Jurisprudență (1)

(3) Camera are următoarele atribuţii:
Jurisprudență (1)

a) elaborează următoarele documente:

a1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora;

- atribuţiile şi răspunderile Camerei;

- regulile de atribuire şi atragere a calităţii de auditor financiar;

- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura de disciplină;

a2) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar;

a3) standardele de audit;

a4) programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale;

a5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;
Puneri în aplicare (1)

a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;
Puneri în aplicare (1)

a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii;
Referințe (1)

c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

d) controlează calitatea activităţii de audit financiar;

e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanţă cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale;
Puneri în aplicare (1)

f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;
Puneri în aplicare (1)

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;

h) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România;

i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competenţele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. -

(1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosinţă gratuită pe 10 ani spaţiul necesar desfăşurării activităţii la adresa menţionată mai sus.
Modificări (1)

(2) Camera poate înfiinţa reprezentanţe în ţară şi în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.
Puneri în aplicare (1)

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferinţei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioadă, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare.

(5) Hotărârile Conferinţei şi ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate, sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilităţii.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice şi juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere.

(4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care consideră că întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

Art. 9. -

Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
Puneri în aplicare (1)

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Camera stabileşte normele pentru desfăşurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.

(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăţi de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remuneraţie, potrivit normelor elaborate de Cameră, pentru care entităţile economice menţionate mai sus vor elibera adeverinţa de efectuare a stagiului.

CAPITOLUL III Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A. Persoanele fizice:

a) să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi b);

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 13.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice ori societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A ori la art. 12.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea şi să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:
Referințe (2)

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;

b) să fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar;

c) să satisfacă cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC);

d) să facă dovada că posedă cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

C. Atribuirea calităţii de membru al Camerei şi acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Art. 13. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.

(3) Examenul constă în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline:

a)

a1) audit financiar;

a2) contabilitate generală: reglementări naţionale, europene şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internaţională; evaluarea elementelor bilanţiere; determinarea profitului şi pierderii;

a3) analiza şi evaluarea critică a situaţiilor financiare;

a4) reguli de consolidare a conturilor;

a5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management;

a6) audit intern;

a7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilanţiere şi de determinare a profitului şi pierderii;

a8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar;

b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

b1) drept comercial;

b2) drept fiscal;

b3) drept civil;

b4) dreptul muncii şi protecţiei sociale;

b5) sisteme informaţionale şi sisteme informatice;

b6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară;

b7) matematică şi statistică;

b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii.

se încarcă...