Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.01.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, al transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 şi intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,

în scopul îmbunătăţirii regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi pentru îndeplinirea standardelor stabilite prin Rezoluţia 1540 a Consiliului de Securitate al ONU din 28 aprilie 2004 şi prin rezoluţiile subsecvente acesteia,

considerând că adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra tranzitului de produse cu dublă utilizare necomunitare, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor lor purtătoare sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări finale militare, precum şi introducerea unor sancţiuni pentru încălcarea prevederilor revizuite,

având în vedere faptul că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va afecta în mod semnificativ controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, iar în situaţia constatării de către Curtea Europeană de Justiţie a neîndeplinirii de către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin putându-se aplica sancţiuni pecuniare sub forma unor sume forfetare sau a unei amenzi,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum şi respectarea Acţiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare Acţiune comună.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte:

a) drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice române ori rezidente în România care derulează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare şi asistenţă tehnică ce vizează anumite utilizări finale militare;

b) componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;

c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului, inclusiv sancţiunile pentru nerespectarea acestora.
Modificări (1)

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) produse cu dublă utilizare, operaţiune de export, exportator, declaraţie de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizaţie individuală de export, autorizaţie globală de export, autorizaţie generală naţională de export, autorizaţie generală comunitară de export, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare necomunitare, utilizare finală militară, declaraţia destinatarului final, transfer - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului Consiliului;
Modificări (1)

b) destinatar - orice persoană către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

c) destinatar final - orice persoană care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor supuse controlului;

d) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele;

e) destinaţie finală - locul de utilizare finală a produselor;

f) ţară terţă - orice ţară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

g) asistenţă tehnică - operaţiune, astfel cum este definită la art. 1 lit. a) şi b) din Acţiunea comună;

h) regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - conform definiţiei din art. 1 lit. c) din Acţiunea comună.

Art. 4. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX, este autoritatea naţională în domeniul controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene;
Puneri în aplicare (1)

b) transferul intracomunitar;
Modificări (1)

c) serviciile de intermediere;

d) tranzitul;

e) asistenţa tehnică.

(2) Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Se supun regimului de control sursele potenţiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.
Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi operaţiunile cu produse cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului, în situaţiile prevăzute la art. 4 şi 8 din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(2) Operaţiunile cu aceste produse se supun regimului de control prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) se realizează ţinând seama de:

a) obligaţiile ce decurg din sancţiunile impuse de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, deciziile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţile de punere în aplicare a acestora, regulamentele Uniunii Europene, deciziile OSCE, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

b) considerente de politică externă şi securitate naţională;

c) existenţa unor informaţii întemeiate potrivit cărora operaţiunile cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) ar putea fi legate de activităţi teroriste, de ameninţare a securităţii publice, a siguranţei naţionale şi de încălcare a drepturilor omului;

d) obiectivul neproliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor purtătoare de asemenea arme;

e) principiul cooperării cu statele care promovează o politică de neproliferare similară.

CAPITOLUL III Autorizarea prin licenţă

SECŢIUNEA 1 Autorizarea prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare
Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licenţe. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul licenţă este identic, ca definiţie, cu termenul autorizaţie, utilizat în Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(2) Tipurile de licenţe care se emit de către ANCEX pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a) licenţă individuală de export;

b) licenţă globală de export;

c) licenţă generală naţională de export;

d) licenţă pentru serviciile de intermediere;

e) licenţă pentru tranzit.

(3) Cererile pentru licenţele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d) şi e) se transmit la ANCEX pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa şi IIIb la Regulamentul Consiliului, completate în totalitate şi semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate.
Modificări (1)

(4) ANCEX soluţionează cererile de licenţă în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete necesare.
Puneri în aplicare (1)

(5) Cererile pentru licenţe se aprobă sau se resping prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(6) Ministrul afacerilor externe poate delega competenţa de emitere a ordinului privind eliberarea sau respingerea unei licenţe.

(7) Licenţele generale naţionale de export pot fi folosite de către toţi exportatorii stabiliţi sau care au reşedinţa în România, în condiţiile menţionate în licenţă.

(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinaţiile şi în condiţiile menţionate în anexa II la Regulamentul Consiliului, exportatorii pot beneficia de licenţa generală comunitară de export nr. EU001.
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Operaţiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului şi asistenţa tehnică se efectuează în baza licenţelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate.
Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licenţă individuală de export, se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(3) Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Autorizarea prin licenţă a operaţiunii de export este condiţionată de prezentarea unei declaraţii de utilizare finală, a altor documente justificative sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală.

(5) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la ANCEX în original sau copie certificată, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării.

(6) Licenţele individuale de export pot face obiectul unor condiţii speciale, impuse de către ANCEX, specificate în licenţa emisă.

(7) ANCEX poate cere solicitantului de licenţă alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenţei.

Art. 11. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se pot elibera licenţe globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate.
Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licenţă globală de export se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(3) Exportatorii pot beneficia de licenţe globale în condiţiile în care au implementat un sistem de administrare şi de control intern pentru transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de către ANCEX.

(4) Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(5) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte la ANCEX un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţei globale de export.

Art. 12. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului cu excepţia produselor menţionate în partea a 2-a a anexei II la Regulamentul Consiliului şi pentru transferul produselor prevăzute în partea I a anexei IV la Regulamentul Consiliului, poate fi solicitată o licenţă generală naţională de export.
Modificări (1)

(2) Exportatorul care intenţionează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României folosind licenţele generale naţionale de export este obligat să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licenţe.

(3) ANCEX înregistrează exportatorul în termen de 10 zile de la data prezentării solicitării în scris, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(4) Exportatorul indică în declaraţia vamală faptul că utilizează licenţa generală naţională înscriind numărul licenţei în rubrica 44 a acestui document.

(5) Exportatorul care utilizează licenţa generală naţională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(6) La cererea ANCEX, exportatorul transmite informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale naţionale de export.

(7) Licenţele generale naţionale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc la Regulamentul Consiliului, prin ordin al ministrului afacerilor externe, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Modificări (1)

(8) Documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licenţa generală naţională de export trebuie să fie însoţite de o declaraţie a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(9) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte ANCEX un raport al operaţiunilor de export efectuate conform licenţei generale naţionale de export.

(10) Licenţa generală naţională de export produce efecte până la încetarea valabilităţii acesteia prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Exportatorul care utilizează licenţa generală comunitară are obligaţia să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a acesteia, iar ANCEX va notifica exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

(2) Exportatorul care utilizează licenţa generală comunitară de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

Art. 14. -

(1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se efectuează în baza licenţei pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(3) Este necesară o licenţă pentru servicii de intermediere şi pentru situaţia în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor.

Art. 15. -

(1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se poate impune obligaţia obţinerii unei licenţe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.
Modificări (1)

(3) În situaţia în care se impune obligaţia obţinerii unei licenţe pentru tranzitul produselor menţionate la alin. (1) şi (2), cererea de licenţă pentru tranzitul acestor produse se poate face, dacă exportatorul nu este rezident în România, de către orice agent împuternicit din România al acestuia implicat în tranzitul respectiv.

se încarcă...