Back

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09.04.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. - Jurisprudență (23), Reviste (1)

(1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
Acțiuni admise (1), Jurisprudență (16)

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
Acțiuni admise (1), Jurisprudență (30), Reviste (1)

b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
Jurisprudență (5)

c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
Jurisprudență (5)

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
Acțiuni admise (2), Jurisprudență (24)

e) a fost strămutată într-o altă localitate.
Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (17)

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care:
Jurisprudență (12)

a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
Jurisprudență (11)

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.
Jurisprudență (8)

(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.
Jurisprudență (2)

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.
Jurisprudență (3)

(5) Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.
Jurisprudență (1)

(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate.

(2) Continuarea activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.
Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (10), Reviste (1)

(1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare.
Jurisprudență (13)

(2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
Jurisprudență (16)

Art. 4. - Jurisprudență (41)

(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat.

Art. 5. -

(1) Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (soţia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Jurisprudență (1)

(3) Această indemnizaţie se indexează prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.
Modificări (1)

(4) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.
Jurisprudență (1)

Art. 6. - Jurisprudență (7), Reviste (1)

Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 5.
Jurisprudență (1)

Art. 7. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.
Jurisprudență (1)

Art. 8. - Jurisprudență (10)

(1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi a taxelor locale.
Jurisprudență (3)

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:
Jurisprudență (1)

a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
Jurisprudență (1)

e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;

g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 5.

Art. 9. - Jurisprudență (8)

Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:

a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat;

b) prioritate la acordarea, prin unităţile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
Jurisprudență (4)

(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997.

(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului
Jurisprudență (1)

Bucureşti, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După această dată direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de soţii, soţiile celor decedaţi, prevăzuţi la art. 5, şi de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuţi la art. 12.

(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.
Jurisprudență (3)

(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Jurisprudență (3)

*) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 148/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.

Art. 11. - Jurisprudență (6), Reviste (1)

Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.

Art. 12. -

(1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.

(3) Direcţiile de muncă şi protecţie socială sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.

(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau la o altă instituţie bancară cu care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a încheiat în acest sens convenţie.

Art. 13. -

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel.

Art. 14. - Jurisprudență (4)

(1)*) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

*) Art. 13 alin. (1) şi (2) [prin renumerotare art. 14 alin. (1) şi (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 şi prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.

**) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.

Art. 15. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

se încarcă...