Back

Act Internaţional

Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive din 05.09.1997 *)

În vigoare de la 21.06.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante,

(i) recunoscând că exploatarea reactoarelor nucleare produce combustibil uzat şi deşeuri radioactive şi că alte aplicaţii ale tehnicilor nucleare generează, de asemenea, deşeuri radioactive;

(ii) recunoscând că aceleaşi obiective de siguranţă se aplică în egală măsură atât pentru gospodărirea combustibilului uzat, cât şi pentru gospodărirea deşeurilor radioactive;

(iii) reafirmând importanţa pentru comunitatea internaţională de a asigura planificarea şi implementarea de măsuri adecvate în scopul asigurării siguranţei gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;

(iv) recunoscând importanţa informării opiniei publice despre aspectele referitoare la siguranţa gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;

(v) dorind să promoveze la nivel mondial conceptul de cultură de securitate nucleară;

(vi) reafirmând că statului îi revine sarcina să asigure siguranţa gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive:

(vii) recunoscând că statului îi revine sarcina să definească politica în domeniul ciclurilor combustibilului nuclear; unele state considerând combustibilul uzat drept o resursă de valoare, care poate fi retratat, iar altele alegând să îl stocheze definitiv;

(viii) recunoscând că atât combustibilul uzat, cât şi deşeurile radioactive nevizate de prezenta convenţie, care fac obiectul programelor militare sau de apărare, ar trebui gospodărite în conformitate cu obiectivele enunţate în această convenţie;

(ix) afirmând importanţa cooperării internaţionale în ceea ce priveşte întărirea siguranţei gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive prin intermediul mecanismelor bilaterale şi multilaterale şi al prezentei convenţii comune asupra siguranţei gospodăririi combustibilului uzat şi asupra siguranţei deşeurilor radioactive;

(x) ţinând seama de necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare, în particular, de ţările slab dezvoltate, de statele cu economie în tranziţie, dar şi de necesitatea de a facilita funcţionarea mecanismelor existente pentru a contribui la exercitarea drepturilor lor şi la respectarea obligaţiilor lor, astfel cum sunt enunţate de prezenta convenţie;

(xi) convinse de faptul că deşeurile radioactive ar trebui; în măsura în care există compatibilitate cu siguranţa gospodăririi acestor materii, să fie stocate definitiv în statul în care au fost produse, recunoscând, în acelaşi timp, că, în anumite circumstanţe, o gospodărire sigură şi eficace a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive ar putea fi favorizată şi prin acorduri între părţile contractante pentru utilizarea instalaţiilor situate pe teritoriul acestora în favoarea altor părţi, în particular, atunci când deşeurile rezultă din proiecte comune;

(xii) recunoscând că fiecare stat are dreptul să interzică importul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de provenienţă străină;

(xiii) având în vedere prevederile Convenţiei asupra securităţii nucleare (1994), ale Convenţiei cu privire la notificarea rapidă în caz de accident nuclear (1986), ale Convenţiei cu privire la asistenţă în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică (1986), ale Convenţiei asupra protecţiei fizice a materialelor nucleare (1980), ale Convenţiei asupra prevenirii poluării mărilor prin imersia deşeurilor şi a altor materii, astfel cum a fost amendată (1994), precum şi alte instrumente internaţionale pertinente;

(xiv) ţinând seama de principiile enunţate în Normele fundamentale internaţionale de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi de siguranţa surselor de radiaţii (1996), stabilite sub auspiciile mai multor organizaţii, în documentele AIEA (Fundamentele siguranţei), intitulate "Principiile gestiunii deşeurilor radioactive" (1995), precum şi de normele internaţionale existente care reglementează siguranţa transporturilor de materiale radioactive;

(xv) reamintind cap. 22 al "Agendei 21", adoptat la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării de la Rio de Janeiro în 1992, care reafirmă importanţa primordială a unei gospodăriri sigure şi ecologic raţionale a deşeurilor radioactive;

(xvi) recunoscând că este de dorit să se întărească sistemul de control internaţional, aplicându-se în mod specific materialelor radioactive vizate la art. I.3 din Convenţia de la Bale asupra controlului transporturilor transfrontiere ale deşeurilor periculoase şi eliminarea lor (1989),

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Obiective, definiţii şi domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenţii sunt următoarele:

(i) să atingă şi să menţină un înalt nivel de siguranţă în lumea întreagă în materie de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, prin întărirea măsurilor naţionale şi a cooperării internaţionale, inclusiv, după caz, a măsurilor de cooperare tehnică în materie de siguranţă;
(ii) să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, măsuri de apărare efective împotriva riscurilor potenţiale, astfel încât persoanele, societatea şi mediul să fie protejate acum şi în viitor împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante, într-o manieră în care să fie satisfăcute nevoile şi aspiraţiile generaţiei actuale, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii;
(iii) să prevină accidentele care au consecinţe radiologice şi să micşoreze consecinţele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive.

ARTICOLUL 2 Definiţii

În scopurile prezentei convenţii:

a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberată de un organ de reglementare pentru a întreprinde orice activitate care are legătură cu gospodărirea combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive;

b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost definitiv scos din acesta;

c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie corespunzătoare, fără intenţia de a le recupera;

d) deşeuri radioactive sunt materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către partea contractantă şi care sunt controlate ca deşeuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ şi de reglementare al părţii contractante;

e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalaţii nucleare, alta decât instalaţia de depozitare definitivă. Aceste etape includ operaţiunile de decontaminare şi de dezmembrare;

f) durată de viaţă utilă este perioada în cursul căreia o instalaţie de gospodărire a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive este utilizată în scopurile prevăzute. În cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deşeurile radioactive sunt amplasate pentru prima dată în instalaţie şi se termină o dată cu închiderea acesteia;

g) evacuare a efluenţilor înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practică legitimă în cursul exploatării normale a instalaţiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate şi controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare;

h) gospodărire a combustibilului uzat înseamnă toate activităţile care au legătură cu întreţinerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzând transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă evacuarea efluenţilor;

i) gospodărire a deşeurilor radioactive înseamnă toate activităţile. inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreţinerea, pretratarea, tratarea, recondiţionarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive, excluzând transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă şi evacuarea efluenţilor;

j) închidere înseamnă încheierea tuturor operaţiunilor la câtva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie de depozitare definitivă. Aceste operaţiuni cuprind ultimele lucrări sau alte acţiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranţa instalaţiei;

k) instalaţie de gospodărire a combustibilului uzat înseamnă orice instalaţie sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului uzat;

l) instalaţie de gospodărire a deşeurilor radioactive înseamnă orice instalaţie sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deşeurilor radioactive, incluzând şi instalaţiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiţia ca aceste instalaţii să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive;

m) instalaţie nucleară înseamnă o instalaţie civilă, cu terenurile, clădirile şi echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesită măsuri de siguranţă;

n) transport transfrontieră înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinaţie;

o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe învestite de partea contractantă cu putere juridică de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizaţiile;

p) reprocesare este un proces sau o operaţiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizării ulterioare;

q) stat de destinaţie înseamnă un stat către care un transport transfrontieră este planificat să aibă loc sau are loc;

r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontieră este planificat să înceapă sau este început;

s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât statul de origine sau statul de destinaţie, pe teritoriul căruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontieră;

t) stocare înseamnă deţinerea de combustibil uzat sau de deşeuri radioactive într-o instalaţie care îi asigură confirmarea, cu intenţia recuperării;

u) sursă închisă înseamnă materialul radioactiv care este închis permanent într-o capsulă sau este fixat sub formă solidă, excluzând elementele combustibile pentru reactoare.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenţie se aplică gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat deţinut în instalaţiile de reprocesare, care fac obiectul unei activităţi de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei convenţii, cu excepţia cazului în care partea contractantă declară că reprocesarea face parte din gospodărirea combustibilului uzat.

2. Prezenta convenţie se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicaţii civile. Totuşi această convenţie nu se aplică deşeurilor care conţin doar materiale radioactive naturale şi nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepţia cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, retrasă din funcţionare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deşeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenţii.

3. Prezenta convenţie nu se aplică gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de apărare, cu excepţia cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deşeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenţii. Totuşi prezenta convenţie se aplică gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, care provin din programe militare sau de apărare, în condiţiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile şi administrate în cadrul acestor programe civile.

4. Prezenta convenţie se aplică şi evacuărilor de efluenţi, conform dispoziţiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 şi 26.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranţă a combustibilului uzat

ARTICOLUL 4 Condiţii generale de siguranţă

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea şi mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.

Astfel, fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale generate la gospodărirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;
(ii) a asigura ca producerea deşeurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptată în ceea ce priveşte ciclul de combustibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;
(iv) a asigura o protecţie efectivă persoanelor, societăţii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte, rezonabil previzibile, asupra generaţiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea de constrângeri excesive asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 5 Instalaţiile existente

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a examina siguranţa tuturor instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare, şi pentru a asigura, dacă este necesar, toate îmbunătăţirile ce pot fi făcute pentru întărirea siguranţei unei astfel de instalaţii.

ARTICOLUL 6 Amplasarea instalaţiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura elaborarea şi aplicarea de proceduri pentru o instalaţie de gospodărire a combustibilului nuclear, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă;
(ii) evaluării impactului probabil al unei astfel de instalaţii asupra persoanelor, societăţii şi mediului;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al siguranţei instalaţiei asupra teritoriului lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că asemenea instalaţii nu au efecte inacceptabile asupra altor părţi contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerinţele generale de siguranţă enunţate la art. 4.

ARTICOLUL 7 Proiectarea şi construcţia instalaţiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat prevăd măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a emisiilor necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare se ţine seama de planurile conceptuale şi, în funcţie de necesităţi, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se bazează pe experienţă, testări sau pe analiză.

ARTICOLUL 8 Evaluarea siguranţei instalaţiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se realizează o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului înconjurător, corespunzătoare riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care vor acoperi durata sa de viaţă utilă;
(ii) înainte de exploatarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat vor fi stabilite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului înconjurător, care se consideră necesare pentru completarea evaluărilor la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 9 Operarea instalaţiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că această instalaţie, astfel construită, este conformă cerinţelor de proiectare şi de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţa de exploatare şi din evaluările specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestora;
(v) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizaţiei;
(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de exploatare, iar rezultatului analizei să i se dea curs, după caz;
(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 10 Depozitarea definitivă a combustibilului uzat

În cazul în care, conform propriului său cadru legislativ şi de reglementare, o parte contractantă a hotărât depozitarea definitivă a combustibilului uzat, această depozitare se realizează conform obligaţiilor enunţate la cap. III, referitoare la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive.

CAPITOLUL III Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

ARTICOLUL 11 Prescripţii generale ale siguranţei

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deşeurilor radioactive, persoanele, societatea şi mediul înconjurător să fie protejate într-o manieră adecvată împotriva riscurilor radiologice şi altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a se asigura că criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deşeurilor radioactive sunt făcute într-o manieră adecvată;
(ii) a se asigura că producerea deşeurilor radioactive este menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa existentă între diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive;
(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societăţii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi deşeurilor radioactive;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte rezonabil previzibile asupra generaţiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea excesivă a constrângeri asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 12 Instalaţii existente şi practici anterioare

Fiecare parte contractantă ia în timp util măsurile corespunzătoare pentru examinarea:

(i) siguranţei tuturor instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare pentru acea parte contractantă, şi pentru a se asigura că, dacă este necesar, au fost făcute toate îmbunătăţirile rezonabile pentru întărirea siguranţei unei astfel de instalaţii;
(ii) consecinţelor practicilor anterioare, în scopul de a stabili dacă o intervenţie este necesară din punct de vedere al radioprotecţiei, ţinând seama de faptul că micşorarea daunei rezultate din diminuarea dozei ar trebui să fie suficientă pentru a justifica efectele negative şi costurile, inclusiv costurile sociale, ale intervenţiei.

ARTICOLUL 13 Amplasarea instalaţiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt elaborate şi aplicate proceduri pentru o instalaţie de gospodărire a deşeurilor radioactive, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă, precum şi a unei instalaţii de depozitare definitivă, după închiderea sa;
(ii) evaluării impactului probabil, din punct de vedere al siguranţei, asupra persoanelor, societăţii şi mediului, ţinând seama de evoluţia posibilă a stării amplasamentului instalaţiilor de depozitare definitivă după închiderea lor;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al acesteia asupra siguranţei pe teritoriul lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că astfel de instalaţii nu au efecte inacceptabile pentru alte părţi contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerinţele generale de siguranţă enunţate la art. 11.

ARTICOLUL 14 Proiectarea şi construcţia instalaţiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) în timpul etapelor de proiectare şi construcţie ale unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru limitarea eventualelor incidente radiologice asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a altor emisii necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare să se ţină seama de planurile teoretice şi, dacă este necesar, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât instalaţia de depozitare definitivă;
(iii) în stadiul de proiectare să fie elaborate dispoziţii tehnice pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă;
(iv) tehnologiile utilizate la proiectarea şi la construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe experienţă, teste sau pe analize.

ARTICOLUL 15 Evaluarea siguranţei instalaţiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematică a siguranţei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care să acopere durata sa de viaţă utilă;
(ii) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmează închiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;
(iii) înaintea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie pregătite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului, dacă se consideră necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 16 Operarea instalaţiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, astfel construită, este conformă cerinţelor proiectului şi cerinţelor de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţă, din exploatare şi din evaluările specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obţinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validităţii ipotezelor făcute şi pentru aducerea la zi a evaluărilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmează închiderii;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestuia:
(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deşeurilor radioactive să fie aplicate;
(vi) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizaţiei;
(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de operare, care să fie urmare a unor rezultate obţinute pe baza faptelor petrecute;
(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât o instalaţie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;
(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 17 Măsuri instituţionale după închidere

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă:

se încarcă...