Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Transportul naval este reglementat prin prevederile prezentei ordonanţe şi ale altor acte normative emise de Guvern sau de autoritatea de stat competentă, precum şi prin prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(2) Prezenta ordonanţă stabileşte normele specifice aplicabile transportului naval, modul de organizare a sistemului instituţional din acest domeniu şi organismele care fac parte din acest sistem, normele specifice privind desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, precum şi normele specifice aplicabile mijloacelor de transport naval şi personalului care deserveşte mijloacele de transport naval şi/sau efectuează activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor de transport naval, activităţilor conexe şi activităţilor auxiliare acestora, care se desfăşoară în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, navelor care arborează pavilionul român, navelor care arborează pavilion străin şi navighează în apele naţionale navigabile ale României, precum şi personalului navigant român.

Art. 3. - Modificări (3)

Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică navelor militare şi porturilor militare.

CAPITOLUL II Sistemul instituţional din domeniul transportului naval
Modificări (1)

SECŢIUNEA 1 Autoritatea de stat în domeniul transportului naval
Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Autoritatea de stat în domeniul transportului naval este Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare minister, care elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice aplicabile transportului naval, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
Modificări (2)

(2) Ministerul îşi exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) direct sau prin delegare de competenţă prin instituţiile publice, companiile naţionale, regiile autonome sau societăţile comerciale aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Ministerul îşi exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului naval privind activităţile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare ale infrastructurilor de transport naval, ale mijloacelor de transport naval, ale activităţilor de transport naval, ale activităţilor conexe şi ale activităţilor auxiliare acestora, precum şi ale personalului care efectuează aceste activităţi şi deserveşte mijloacele de transport naval prin Direcţia generală transport naval din cadrul ministerului, denumită în continuare direcţie.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Direcţia exercită atribuţiile ministerului privind coordonarea, supravegherea şi controlul, după caz, ale instituţiilor publice, companiilor naţionale, regiilor autonome şi societăţilor comerciale din domeniul transportului naval, care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce priveşte activităţile prevăzute la art. 5.
Modificări (1)

(2) Organismele prevăzute la alin. (1) formează sistemul instituţional din domeniul transportului naval şi exercită, potrivit competenţelor atribuite, funcţiile de:

a) autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei;

b) autoritate portuară şi/sau de căi navigabile;

c) pregătire şi perfecţionare a personalului care deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora;

d) alte funcţii specifice domeniului transportului naval.

SECŢIUNEA a 2-a Autoritatea Navală Română
Puneri în aplicare (2)

Art. 7. - Modificări (1)

Funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei este îndeplinită de Autoritatea Navală Română, organ tehnic de specialitate din subordinea ministerului, care are următoarele atribuţii:
Modificări (1)

a) aduce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) elaborează normele tehnice naţionale privind construcţia, întreţinerea şi repararea navelor;

c) certifică şi monitorizează conformitatea navelor sub pavilion român şi a echipamentelor cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;

d) certifică conformitatea companiilor care operează nave care arborează pavilion român cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;

e) acordă brevete, certificate de capacitate, atestate şi certificate de conformitate personalului navigant român;
Modificări (1)

f) organizează sesiuni de examene pentru obţinerea brevetelor şi a certificatelor de capacitate;

g) acordă dreptul de arborare a pavilionului român, dispune suspendarea sau retragerea acestui drept şi eliberează actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român;
Modificări (1)

h) efectuează supravegherea navigaţiei şi controlul traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;
Referințe (1)

i) efectuează inspecţia şi controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti privind respectarea prevederilor legale naţionale în domeniu şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
Modificări (1)

j) efectuează controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român;
Referințe (1)

k) efectuează controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state şi care se află în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;

l) efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa navelor care arborează pavilion român, a navelor aflate în construcţie în România şi a personalului navigant român;

m) coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, a navelor şi aeronavelor aflate în pericol pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României;

n) coordonează activităţile de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi, împreună cu autorităţile de protecţie a mediului, coordonează intervenţia pentru depoluare;

o) asigură supravegherea tehnică privind clasificarea şi certificarea siguranţei construcţiei navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcţie emise de către minister sau agreate de acesta;

p) efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţie a navelor care urmează să arboreze pavilion român şi efectuează certificarea materialelor şi a echipamentelor utilizate la construcţia acestora;
Modificări (1)

q) efectuează supravegherea tehnică şi certificarea construcţiei containerelor, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

r) eliberează certificate de tonaj navelor care arborează pavilionul român;

s) cercetează evenimentele şi accidentele de navigaţie;

t) sancţionează contravenţional persoanele care încalcă prevederile legale privind navigaţia civilă şi prevederile legale privind poluarea apelor naţionale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

u) transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român, precum şi asupra navelor aflate în construcţie;

v) alte atribuţii stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare a Autorităţii Navale Române.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea Navală Română se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetară, prin fuziunea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonomă "Registrul Naval Român".

(2) Autoritatea Navală Română preia toate drepturile şi obligaţiile celor două persoane juridice care se desfiinţează.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Navale Române se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 11 membri dintre care unul este preşedinte şi director general.
Modificări (1)

(2) Membrii consiliului de conducere, precum şi preşedintele acestuia se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţia membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(4) Personalul salariat din cadrul Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi al Regiei Autonome "Registrul Naval Român" este considerat transferat în cadrul Autorităţii Navale Române începând cu data înfiinţării acesteia.

(5) Salarizarea personalului Autorităţii Navale Române se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituţiile publice cu finanţare extrabugetară. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(6) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior organizării Autorităţii Navale Române, până la încheierea contractului colectiv de muncă.

(7) Pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea Autoritatea Navală Română percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

(8) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin statului în temeiul prevederilor unor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, Autoritatea Navală Română primeşte fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

(9) Autoritatea Navală Română îşi exercită atribuţiile prin aparatul propriu, prin căpităniile de port şi prin inspectoratele tehnice, care sunt organe teritoriale operative ale acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a Administraţii portuare şi/sau de căi navigabile
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Funcţia de autoritate portuară şi/sau de căi navigabile este îndeplinită de administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare şi de căi navigabile, elaborată de către minister, coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi şi pe căile navigabile şi implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval.

(2) Modul de organizare şi funcţionare a activităţilor în porturi şi pe căile navigabile, de administrare a infrastructurilor de transport naval şi de desfăşurare a activităţilor de transport naval, a activităţilor conexe şi a activităţilor auxiliare acestora se stabileşte prin lege.

SECŢIUNEA a 4-a Centre de pregătire şi perfecţionare a personalului
din domeniul transportului naval

Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

(1) Funcţia de pregătire şi perfecţionare a personalului care deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora se asigură prin centre de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului naval, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului naval se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Modificări (2)

(1) Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului naval, prevăzute la art. 11, îşi pot desfăşura activitatea şi prin intermediul unor instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii acreditate de către minister, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) Criteriile şi condiţiile de acreditare pentru unităţile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către minister.

Art. 13. - Modificări (2)

(1) Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului naval, prevăzute la art. 11, pot organiza şi derula şi alte activităţi menţionate în actul normativ de înfiinţare.

(2) Pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului naval percep tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

CAPITOLUL III Activităţi de transport naval

Art. 14. -

(1) În sensul prezentei ordonanţe, sunt considerate activităţi de transport naval:

a) transporturile publice maritime sau fluviale de persoane şi/sau de mărfuri, efectuate de către persoane juridice;

b) transporturile de persoane şi/sau de mărfuri în folos propriu, pe apele naţionale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activităţi economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activităţii lor, iar persoanele transportate fiind angajaţii lor;

c) transporturile de bunuri şi/sau de persoane în interes personal, pe apele naţionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerinţelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement;

d) activităţile conexe activităţii de transport naval.

(2) În apele naţionale se desfăşoară şi activităţi auxiliare activităţilor de transport naval.

(3) Ministerul stabileşte activităţile de transport naval, activităţile conexe şi activităţile auxiliare acestora, care sunt supuse autorizării, precum şi criteriile de autorizare, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Persoanele juridice române care au în proprietate sau operează nave fluviale care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), şi la care participarea capitalului românesc este sub 51% nu vor fi autorizate să efectueze activităţile de transport public fluvial de persoane şi/sau de mărfuri prevăzute la alin. (1) lit. a).

CAPITOLUL IV Mijloace de transport naval
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 15. - Modificări (3)

Toate navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile ale României, sunt supuse prevederilor legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice navă care navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să fie conformă cu regulile de clasificare şi cu regulile tehnice, precum şi cu condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor, prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, astfel încât să nu constituie un pericol pentru siguranţa navigaţiei, a persoanelor şi a mărfurilor transportate, precum şi pentru mediu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi navelor care navighează sau staţionează în apele naţionale, altele decât cele navigabile.

(3) Normele tehnice obligatorii pentru navele sub pavilion român privind proiectarea, construcţia, modificarea şi repararea se aprobă de către minister. Aceste norme pot fi elaborate de organele de specialitate ale ministerului sau pot fi cele ale unor societăţi de clasificare agreate de către minister.
Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (2)

În porturile româneşti transporturile maritime şi fluviale internaţionale de mărfuri şi/sau de persoane se desfăşoară cu accesul liber şi nediscriminatoriu al tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Supravegherea navigaţiei şi controlul traficului în apele naţionale navigabile şi în porturi se exercită de către minister, prin Autoritatea Navală Română.
Modificări (1)

(2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, îşi exercită autoritatea şi asupra navelor care arborează pavilion român şi navighează în marea liberă şi în apele teritoriale navigabile ale altor state.
Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister.

(3) Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române.

se încarcă...