Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 19/1997 privind transporturile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.09.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian din cadrul sistemului naţional de transport, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport.
Modificări (2)

(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general aplicabil tuturor actelor normative specifice modurilor de transport şi activităţilor conexe acestora.

Art. 2. -

Sistemul naţional de transport are caracter strategic, constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente:

a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian;

b) mijloacele de transport;

c) operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor.

Art. 3. -

Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt:

a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport;

b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor;

c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor;

d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională;

e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Art. 4. -

Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe:

a) promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale;

b) nevoile de apărare a ţării;

c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;

d) eficienţa economică;

e) asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului;

f) utilizarea raţională a energiei;

g) respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 5. -

(1) Modurile de transport, parte integrantă a sistemului naţional de transport, care fac obiectul dispoziţiilor prezentei ordonanţe, sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal şi combinat.

(2) Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe acestora.
Modificări (1)

(3) Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport.

Art. 6. -

Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori.

Art. 7. -

Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Art. 8. -

În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

Art. 9. -

(1) Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile destinate activităţilor de transport sunt reţelele de căi rutiere, feroviare, navale şi aeriene.
Modificări (1)

(2) Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană.

(3) Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu chirie.
Modificări (1)

(4) Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului.

CAPITOLUL II
Autorităţile competente. Atribuţii

Art. 10. -

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi în această calitate are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport;

b) elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public;
Modificări (2)

c) asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public de interes naţional, aparţinând domeniului public al statului;
Modificări (1)

d) asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

e) asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;

f) sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;

g) stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;

h) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;

i) asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite;

j) asigură dezvoltarea cercetării în transporturi, în corelare cu programele naţionale de cercetare;

k) elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

l) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;

m) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport;

n) asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;

p) aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului;
Jurisprudență (1)

r) clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;
Modificări (1)

s) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor;

t) autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor;

u) stabileşte legături cu ministere similare, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate.

Art. 11. -

Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în domeniul transporturilor Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de activitate pentru unul sau mai mulţi ani cu agenţi economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice şi mijloace tehnice şi economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate încheiate se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. -

Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, având următoarele atribuţii:

a) reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state;

b) elaborează şi promovează acte normative şi norme destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de transport cu sistemele de transport internaţionale;
Modificări (2)

c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport;

d) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport, inclusiv norme referitoare la protecţia mediului;
Jurisprudență (1)

e) stabileşte nomenclatorul de funcţii şi de personal care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului;

f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate;
Puneri în aplicare (1)

g) organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori;

h) stabileşte programe de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;

i) emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;

j) emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;

k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

l) acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii;

m) certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;

n) stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Aprobă utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile din apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne;

o) aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României;

p) asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;

q) exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi;

r) acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti;

s) stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant;

ş) asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

t) supraveghează navele, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile;

u) gestionează frecvenţele de comunicaţii alocate;

v) poate acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuită a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

x) autorizează efectuarea lucrărilor care afectează zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor, deschise accesului public;

y) stabileşte zonele obligatorii de pilotaj în apele naţionale navigabile;

z) anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport;

w) asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport.

se încarcă...