Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (11), Referințe în cărți (2)

(1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract.
Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (9), Reviste (1)

(2) Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.
Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență (4)

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;

b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea reziduală;

c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

d) rata de leasing reprezintă:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;

- în cazul leasingului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante;

e) leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:

1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

2. părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;

4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat;

f) leasing operaţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.

(2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăţi de leasing o ofertă fermă, însoţită de lista cuprinzând bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.

CAPITOLUL II Contractul de leasing

Art. 6. - Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente:
Modificări (1)

a) părţile în contractul de leasing:

- locatorul/finanţatorul;

- utilizatorul;

b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

c) valoarea totală a contractului de leasing;
Modificări (1)

d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;

e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;

f) clauza privind obligaţia asigurării bunului.

(2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele:
Modificări (1)

a) valoarea iniţială a bunului;

b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat.

(3) Părţile pot conveni şi alte clauze.
Jurisprudență (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.

Art. 8. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (36)

Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu predă bunul în următoarele situaţii:

- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;

- în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

CAPITOLUL III Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (6), Referințe în cărți (1)

Locatorul/finanţatorul se obligă:

a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor;

b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta;
Modificări (1)

c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului;
Jurisprudență (3)

e) să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
Jurisprudență (3)

f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.
Jurisprudență (1)

Art. 10. - Jurisprudență (16), Referințe în cărți (1)

Utilizatorul se obligă:
Modificări (1)

a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
Modificări (1)

b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;

c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului;
Modificări (1)

d) să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing;
Modificări (1), Jurisprudență (7)

e) să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
Modificări (1)

h) să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terţ;
Modificări (1)

i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Art. 11. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stipulate în contract şi nu vor fi limitate la prevederile art. 9 şi 10.

Art. 12. - Jurisprudență (6)

În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi:
Modificări (1)

a) de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie;
Modificări (1), Jurisprudență (4)

b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.
Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

(1) Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, republicată.*)
Jurisprudență (1)

(2) Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990**) privind societăţile comerciale, republicată.

*) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999.

**) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

CAPITOLUL IV Răspunderea părţilor

Art. 14. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.

(2) Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.
Jurisprudență (1)

Art. 15. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (48)

În cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.

Art. 16. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Dacă finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.

Art. 17. - Modificări (2)

Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanţatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.

Art. 18. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator.

CAPITOLUL V Organizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing
Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei.
Modificări (1)

CAPITOLUL VI Publicitatea operaţiunilor de leasing

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Societăţile comerciale care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidenţele lor contabile următoarele date:
Jurisprudență (1)

a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;

b) suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică a ratelor:

- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferentă, eşalonată pe perioada derulării contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare;

- pentru leasingul operaţional rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

c) calculul şi evidenţierea amortizării bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operaţional, de către finanţator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator;

d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat.

(2) Operaţiunile vor fi evidenţiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.

*) Legea nr. 15/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999.

se încarcă...