Back

Parlamentul României

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.07.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

Art. 3. -

Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.

CAPITOLUL II Organizarea cazierului judiciar

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritate centrală în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.

Art. 6. -

(1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţă de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2).
Modificări (1)

(2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state.
Modificări (1)

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) În structura inspectoratelor de poliţie judeţene şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române.

Art. 8. -

(1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare.
Modificări (1)

(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face şi dactiloscopic, în situaţiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice.

(3) În scopul înregistrării şi identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL III Înscrierea datelor în cazierul judiciar şi procedura
de scoatere din evidenţă

Art. 9. - Jurisprudență (1)

În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;

b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranţă şi educative, liberarea condiţionată şi revocarea acesteia, sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;
Jurisprudență (3), Modele (1)

d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;

f) extrădarea.

Art. 10. -

În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;

b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, achitarea amenzii penale;
Modificări (1)

c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice.

Art. 12. -

Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menţionate la art. 11 se fac în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie, în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (3);
Modificări (1)

c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;

d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;

e) comunicării privind achitarea amenzii penale.
Modificări (1)

Art. 13. - Jurisprudență (3)

Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale şi complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanţa judecătorească;
Modificări (1)

c) comunicării privind achitarea amenzii penale.
Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă.

(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie sau la locul de muncă, a reţinerii sau arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ şi a internării medicale, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Modificări (1)

(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fişa dactiloscopică se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea.
Modificări (1)

(4) Pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, alţii decât cei români, actele prevăzute la art. 12 şi 13 vor fi trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le va comunica autorităţilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanţi sunt persoanele în cauză.
Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;

b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;
Jurisprudență (2), Modele (1)

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
Jurisprudență (2)

e) au decedat;

f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus faţă de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
Modificări (1)

g) au executat măsura educativă a libertăţii supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ;
Modificări (1)

h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării.
Modificări (1)

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Art. 16. -

(1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;

b) a intervenit reabilitarea;
Jurisprudență (1)

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e).

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

CAPITOLUL IV Conţinutul certificatului de cazier judiciar

Art. 17. - Modificări (1)

În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.

Art. 18. -

În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii;

b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie, interzicerii de a se afla în anumite localităţi şi a expulzării.
Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată şi la solicitarea autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Modificări (1)

(3) Identificarea dactiloscopică se face de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor teritoriale de poliţie.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

CAPITOLUL V Comunicarea datelor din cazierul judiciar

SECŢIUNEA 1 Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei
de pe cazierul judiciar

Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

(2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

(3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.

(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI.

se încarcă...