Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1719/2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1719

În vigoare de la 17.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 18 alineatul (3) litera (b) şi alineatul (5),

întrucât:

(1) Realizarea urgentă a unei pieţe interne a energiei pe deplin funcţională şi interconectată este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor de menţinere a securităţii aprovizionării cu energie, de creştere a competitivităţii şi de asigurare a faptului că toţi consumatorii pot achiziţiona produse energetice la preţuri accesibile. O piaţă internă a energiei electrice funcţională ar trebui să ofere producătorilor stimulente adecvate pentru investiţii în noi tehnologii de producere a energiei electrice, inclusiv din surse regenerabile de energie, acordând o atenţie deosebită celor mai izolate state membre şi regiuni de pe piaţa energiei din Uniune. O piaţă funcţională ar trebui, de asemenea, să ofere consumatorilor măsurile adecvate pentru promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei, care necesită o securitate a aprovizionării cu energie.

(2) Securitatea aprovizionării cu energie reprezintă un element esenţial al siguranţei publice şi este, prin urmare, indisolubil legată de funcţionarea eficientă a pieţei interne a energiei electrice şi de integrarea pieţelor izolate ale energiei electrice din statele membre. Energia electrică nu poate ajunge la cetăţenii Uniunii decât prin intermediul reţelelor. Starea de bună funcţionare a pieţei energiei electrice şi, în special, a reţelelor şi a altor active asociate alimentării cu energie electrică reprezintă un element esenţial al siguranţei publice, al competitivităţii economice şi al bunăstării cetăţenilor Uniunii.

(3) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabileşte norme nediscriminatorii privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi, în special, norme privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor pentru interconexiunile şi reţelele de transport care afectează fluxurile transfrontaliere de energie electrică. Pentru a realiza o piaţă a energiei electrice cu adevărat integrată, ar trebui dezvoltate oportunităţi de atenuare a riscurilor (hedging) eficiente destinate producătorilor, consumatorilor şi comercianţilor cu amănuntul pentru a atenua inconvenientele cauzate de viitoarele riscuri de preţ în zona în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, avându-se în vedere inclusiv armonizarea normelor actuale privind licitaţiile pentru alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung.

(4) Calculul capacităţilor pe termen lung pentru intervalele de timp ale pieţei pentru anul următor şi pentru luna următoare ar trebui să fie coordonat cel puţin la nivel regional de către operatorii de transport şi sistem (denumiţi în continuare "OTS") pentru a se asigura fiabilitatea calculului capacităţilor şi punerea la dispoziţie pe piaţă a capacităţii optime. În acest scop, OTS ar trebui să stabilească un model comun de reţea, reunind toate datele necesare pentru calculul capacităţii pe termen lung şi luând în considerare incertitudinile inerente programărilor pe termen lung. Abordarea bazată pe capacitatea netă de transport coordonată ar trebui să se aplice la calculul şi alocarea capacităţilor transfrontaliere pe termen lung. Metoda bazată pe fluxuri de energie ar putea fi aplicată atunci când capacităţile interzonale între zonele de ofertare sunt foarte interdependente şi abordarea este justificată din punctul de vedere al eficienţei economice.

(5) Armonizarea normelor de alocare a capacităţilor interzonale pe termen lung necesită înfiinţarea şi funcţionarea unei platforme de alocare unice la nivel european. Această platformă centrală ar trebui dezvoltată cu toţi OTS pentru a facilita alocarea drepturilor de transport pe termen lung pentru participanţii pe piaţă şi ar trebui să asigure transferul drepturilor de transport pe termen lung de la un participant la piaţă eligibil la altul.

(6) Pentru a permite un proces transparent şi nediscriminatoriu de alocare a drepturilor de transport pe termen lung, platforma de alocare unică trebuie să publice toate informaţiile relevante cu privire la licitaţie înainte de deschiderea acesteia. Normele de alocare ar trebui să conţină informaţii detaliate privind procedura de alocare pentru drepturile fizice de transport, inclusiv cerinţele, calendarul, orele de închidere a porţilor şi eligibilitatea pentru schimburi între actorii de pe piaţă.

(7) Titularilor drepturilor de transport pe termen lung ar trebui să li se permită să restituie OTS aceste drepturi spre realocare în cadrul unei alte proceduri de alocare a capacităţilor pe piaţa pe termen lung. Titularii drepturilor de transport pe termen lung care restituie aceste drepturi pot primi o plată în schimb. În plus, participanţii la piaţă ar trebui să aibă dreptul fie să transfere, fie să achiziţioneze drepturile de transport pe termen lung deja alocate. Participanţii la piaţă informează OTS cu privire la astfel de transferuri sau achiziţii, precum şi despre contrapartide, respectiv participanţii la piaţă implicaţi şi OTS respectivi.

(8) Este important ca sarcinile şi costurile administrative aferente participării la platforma unică de alocare să fie menţinute în limite rezonabile, în special în ceea ce priveşte armonizarea cadrului contractual cu participanţii la piaţă.

(9) În prezent, există mai multe norme de alocare la nivelul Uniunii, care reglementează condiţiile contractuale ale drepturilor de transport pe termen lung. OTS ar trebui să elaboreze norme armonizate pentru alocarea drepturilor fizice de transport, a drepturilor financiare de transport - opţiuni (denumite în continuare "DFT - opţiuni") şi a drepturilor financiare de transport - obligaţiuni (denumite în continuare "DFT - obligaţiuni") la nivelul Uniunii.

(10) Normele de alocare armonizate respective trebuie să conţină cel puţin descrierea procesului/procedurii de alocare a drepturilor de transport pe termen lung, inclusiv cerinţele minime de participare, diverse aspecte financiare, tipurile de produse oferite în licitaţiile explicite, regulile de alocare, normele privind reducerea şi compensarea, normele pentru participanţii la piaţă, în cazul în care aceştia îşi transferă drepturile de transport pe termen lung, principiul "foloseşti sau vinzi" (UIOSI), norme privind cazurile de forţă majoră şi răspunderea. Normele de alocare armonizate respective ar trebui, de asemenea, să descrie obligaţiile contractuale care trebuie respectate de către participanţii de pe piaţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...