Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1686/2016 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor fizice şi juridice, entităţilor sau organismelor asociate cu acestea Număr celex: 32016R1686

În vigoare de la 22.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului din 20 septembrie 2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea şi de abrogare a Poziţiei comune 2002/402/PESC,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CSONU) a abordat ameninţarea la adresa păcii şi a securităţii internaţionale reprezentată de Al-Qaida şi ISIL (Da'esh) prin adoptarea Rezoluţiilor 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) şi 2253 (2015).

(2) Aceste rezoluţii sunt transpuse în dreptul Uniunii prin Poziţia comună 2002/402/PESC privind măsuri restrictive împotriva membrilor organizaţiilor ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, precum şi a altor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia şi prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului.

(3) La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1693 de abrogare şi de înlocuire a Poziţiei comune 2002/402/PESC.

(4) Întrucât această decizie conţine măsuri suplimentare pe care Consiliul le-a stabilit pentru a lupta în continuare împotriva ameninţării teroriste pe plan internaţional reprezentate de ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, în baza mandatului din partea CSONU, se instituie o îngheţare a activelor care vizează persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care îndeplinesc criteriile relevante, în vederea consolidării combaterii ameninţării teroriste internaţionale reprezentate de ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida. Sunt necesare măsuri de reglementare pentru punerea în aplicare a acestora, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(5) Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile şi principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, mai ales, în conformitate cu dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, dreptul la proprietate şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

(6) Competenţa de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere ameninţarea specifică la adresa păcii şi securităţii internaţionale prezentată de ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi pentru a asigura coerenţa cu procesul de modificare şi revizuire a anexei la Decizia (PESC) 2016/1693.

(7) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament şi pentru a asigura un maximum de securitate juridică în cadrul Uniunii, ar trebui făcute publice numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele ale căror fonduri şi resurse economice trebuie îngheţate în conformitate cu regulamentul. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului şi cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(8) Comisia şi statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament şi cu privire la alte informaţii relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(9) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile respective trebuie să fie eficace, proporţionale şi disuasive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...