Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1646/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la indicii principali şi bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1646

În vigoare de la 14.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 197 alineatul (8),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că acţiunile sau obligaţiunile convertibile incluse într-un indice principal pot fi utilizate de către instituţii drept garanţii reale eligibile. Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru garanţiile reale este faptul că ar trebui să fie suficient de lichide. Prin urmare, pentru a fi consideraţi indici principali în sensul regulamentului menţionat, indicii pentru acţiuni ar trebui să includă mai ales acţiuni despre care se estimează în mod rezonabil că pot fi valorificate atunci când instituţia are nevoie să le vândă. Acesta ar trebui să fie cazul atunci când cel puţin 90% din componentele unui indice au un volum de tranzacţionare de cel puţin 500 000 000 EUR sau, în absenţa informaţiilor privind volumul respectiv, o capitalizare bursieră de cel puţin 1 000 000 000 EUR.

(2) De asemenea, ar trebui să fie posibil ca instituţiile să recunoască drept garanţii reale eligibile instrumentele care sunt lichide în contextul pieţelor pe care instituţiile respective activează şi care înregistrează un nivel minim de lichiditate, indiferent dacă piaţa se află în Uniune sau într-un stat terţ. Prin urmare, un indice pentru acţiuni ar trebui considerat indice principal atunci când include cel mult jumătate din numărul total de societăţi ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa pe care se bazează indicele, în cazul în care cifra de afaceri zilnică medie este de cel puţin 100 000 EUR, şi atunci când acesta îndeplineşte, de asemenea, două dintre următoarele trei criterii: capitalizarea bursieră totală a indicelui reprezintă cel puţin 40% din capitalizarea bursieră a tuturor societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa respectivă; cifra de afaceri totală aferentă tranzacţionării componentelor indicelui este de cel puţin 40% din cifra de afaceri totală aferentă tuturor tranzacţiilor cu acţiuni de pe piaţa respectivă; indicele este utilizat ca suport pentru instrumente financiare derivate.

(3) Indicii pentru obligaţiuni convertibile ar trebui să fie consideraţi indici principali numai în cazul în care obligaţiunile componente pot fi convertite în acţiuni şi cel puţin 90% din acţiunile respective au un volum de tranzacţionare de cel puţin 500 000 000 EUR sau, în absenţa informaţiilor privind volumul de tranzacţionare, o capitalizare bursieră de cel puţin 1 000 000 000 EUR.

(4) În cazul în care doi indici îndeplinesc criteriile pentru a fi consideraţi indici principali şi unul reprezintă un subset al celuilalt, pentru simplificare, numai cel mai cuprinzător ar trebui inclus în lista indicilor principali.

(5) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că titlurile de datorie emise de anumite instituţii, care nu au o evaluare a creditului realizată de o instituţie externă de evaluare a creditului (ECAI), pot fi utilizate drept garanţii reale eligibile dacă îndeplinesc o serie de condiţii, una dintre acestea fiind cotarea la o bursă recunoscută.

(6) Pentru a fi considerată drept recunoscută în sensul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, o bursă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 72 din regulamentul menţionat. În ceea ce priveşte condiţia ca bursa să dispună de un mecanism de compensare, toate pieţele reglementate pe care se realizează tranzacţii cu instrumente financiare care nu sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui să respecte această condiţie datorită faptului că sunt autorizate ca pieţe reglementate în temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi că au instituite, în conformitate cu directiva menţionată, reguli şi proceduri referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor.

(7) În cazul în care mecanismul de compensare instituit de bursă este asigurat de o contraparte centrală (CPC), aceasta ar trebui să respecte cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului. În cazul rarelor burse pentru instrumente financiare derivate care nu sunt deservite de CPC, normele referitoare la marjă prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să fie utilizate drept criteriu de referinţă atunci când se evaluează dacă cerinţele de marjă pe care le impun bursele respective sunt adecvate.

(8) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA).

(9) La data de 17 decembrie 2015, Comisia a notificat ESMA intenţia sa de a aproba proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare cu modificări, pentru a se ţine seama de faptul că unii indici pentru acţiuni, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi consideraţi indici principali, nu au fost incluşi în lista prevăzută în respectivul proiect de standarde. În avizul său formal din data de 28 ianuarie 2016, ESMA şi-a confirmat poziţia iniţială şi nu a prezentat un nou proiect de standarde tehnice de punere în aplicare modificat în conformitate cu propunerile Comisiei. Prin urmare, proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui aprobat cu modificările necesare pentru a se evita excluderea indicilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi consideraţi indici principali în sensul Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(10) ESMA a realizat o consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament şi a solicitat avizul Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieţelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului. ESMA nu a analizat în detaliu costurile şi beneficiile potenţiale aferente proiectului de standarde tehnice de punere în aplicare, deoarece o astfel de analiză ar fi fost disproporţionată în raport cu domeniul de aplicare şi cu impactul acestora,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...