Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1630/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile pentru aplicarea măsurii tranzitorii pentru submodulul "risc de devalorizare a acţiunilor" în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1630

În vigoare de la 10.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), în special articolul 308b alineatul (13) al şaselea paragraf,

întrucât:

(1) Pentru a primi aprobarea de a aplica măsura tranzitorie menţionată la articolul 308b alineatul (13) din Directiva 2009/138/CE, societăţile de asigurare şi reasigurare ar trebui să poată documenta autorităţilor de supraveghere că achiziţionarea acţiunilor cărora li se aplică măsura tranzitorie s-a realizat înainte de sau în data de 1 ianuarie 2016. În acest scop, societăţile de asigurare şi reasigurare ar trebui să aplice anumite proceduri pentru identificarea adecvată a acţiunilor respective şi pentru documentarea aferentă.

(2) Pentru a se asigura condiţii egale pentru aplicarea măsurii tranzitorii şi controlul adecvat asupra acesteia, societăţile de asigurare şi reasigurare ar trebui să menţină registre pentru identificarea modificărilor care influenţează valoarea acţiunilor cărora li se aplică măsura tranzitorie. Societăţile ar trebui să actualizeze registrele, în vederea identificării acţiunilor cărora li se aplică măsura tranzitorie, de fiecare dată când calculează cerinţa de capital de solvabilitate cu formula standard.

(3) În cazul acţiunilor deţinute prin organisme de plasament colectiv sau alte investiţii structurate ca fonduri pentru care nu se poate aplica metoda transparenţei, articolul 173 alineatul (2) al Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei stabileşte metodologia de identificare a valorii acţiunilor achiziţionate înainte de 1 ianuarie 2016 şi prin urmare, nu este necesar să se identifice data de achiziţionare a acţiunilor respective. Data relevantă de achiziţionare care se identifică şi se documentează ar trebui să fie data achiziţionării unităţilor de fond sau a acţiunilor de fond ale organismelor de plasament colectiv sau ale altor investiţii structurate ca fonduri.

(4) Societăţile ar trebui să includă în registre data achiziţionării acţiunilor, a unităţilor de fond sau a acţiunilor de fond cărora li se aplică măsura tranzitorie. Mai mult, informaţiile complete şi documentarea aferentă ar trebui să fie prezentate autorităţilor de supraveghere, la solicitarea acestora, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru aplicarea măsurii tranzitorii.

(5) În cazul în care societăţile de asigurare sau reasigurare vând acţiunile, unităţile de fond sau acţiunile de fond menţionate la articolul 173 al Regulamentului delegat (UE) 2015/35 şi apoi cumpără acţiuni, unităţi de fond sau acţiuni de fond de acelaşi fel după 1 ianuarie 2016, valoarea acţiunilor cărora li se aplică măsura tranzitorie se diminuează în comparaţie cu valoarea identificată iniţial. Prin urmare, procedurile aplicate de societăţile de asigurare sau reasigurare ar trebui să asigure faptul că acţiunile cărora măsura tranzitorie continuă să li se aplice, după vânzarea respectivă şi achiziţionarea ulterioară de acţiuni, unităţi de fond sau acţiuni de fond, pot fi separate de toate celelalte acţiuni, unităţi de fond sau acţiuni de fond.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale.

(7) Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potenţialele costuri şi beneficii aferente şi a solicitat opinia Grupului părţilor interesate din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) În cazul în care ponderarea pentru parametrul standard menţionat la articolul 308b alineatul (13) litera (b) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE este mai mică de 100%, societăţile de asigurare şi reasigurare menţin un registru pentru acţiunile menţionate la articolul 173 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 şi pentru datele de achiziţionare a acestora. Atunci când acţiunile respective sunt deţinute prin organisme de plasament colectiv sau alte investiţii structurate ca fonduri şi nu este posibil să se aplice metoda transparenţei, societăţile consemnează în registru numai unităţile de fond sau acţiunile de fond ale organismelor de plasament colectiv sau ale altor investiţii structurate ca fonduri, cărora li se aplică articolul 173 alineatul (2), şi datele de achiziţionare a acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...