Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.09.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Rezidenţiatul

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(2) Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi şi prin selecţie pentru medicină de familie şi are o durată cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie de specialitate.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidenţiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs şi de aplicaţii din curriculumul aprobat.

(3) Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, iar admiterea în rezidenţiatul în medicină de familie, prin test de selecţie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(2) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, precum şi rezultatele selecţiei pentru rezidenţiatul în medicină de familie se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii, iar cei care promovează concursul sau selecţia, după caz, devin rezidenţi în specialitatea respectivă.

(3) Începând cu sesiunea de rezidenţiat 2010, absolvenţii facultăţilor de medicină au acces la pregătirea în vederea obţinerii specialităţii medicină de familie, prin selecţie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 4. -

(1) Pentru înscrierea la concursul de rezidenţiat pe locuri şi posturi, precum şi pentru selecţia în rezidenţiatul de medicină de familie se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat sau selecţiei, iar sumele rămase disponibile se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(3) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti poate utiliza colaboratori în condiţiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Preparatorii universitari şi asistenţii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti, confirmaţi în urma concursului naţional de rezidenţiat, efectuează pregătirea în rezidenţiat în afara normei de bază didactice.
Jurisprudență (1)

(2) Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul universitar din domeniul sănătate se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al învăţământului universitar medical.
Jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;

b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;

c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;

d) în caz de incompatibilitate;

e) alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.

(4) Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.

(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Art. 7. -

Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Art. 8. -

(1) Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, după caz.

(2) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti are rolul de a gestiona la nivel naţional activitatea de pregătire în rezidenţiat, prin înfiinţarea Registrului matricol naţional al rezidenţilor şi prin asigurarea logisticii necesare organizării şi desfăşurării concursului naţional de rezidenţiat.

Art. 9. -

(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic.

(2) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate propun Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare.

(3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizaţii.

Art. 10. -

(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naţional de pregătire şi unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară.

(2) Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(3) Curriculumurile sunt propuse de instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Colegiului Farmaciştilor din România.

(4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituţiilor de învăţământ şi unităţilor sanitare acreditate să desfăşoare pregătirea în rezidenţiat şi se aplică integral tuturor rezidenţilor aflaţi în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(5) Activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, este consemnată în două documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Art. 11. -

Pe perioada pregătirii, rezidenţii pot închiria un loc de cazare în căminele universitare, spaţiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizaţi sau detaşaţi ori în cămine de rezidenţi, în condiţiile legii.

Art. 12. -

(1) Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare publice acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.

(2) Unităţile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătăţii, în baza propunerilor universităţilor de medicină şi farmacie acreditate şi în funcţie de capacităţile de pregătire ale acestora.

(3) Criteriile şi procedurile de acreditare şi reacreditare a acestor unităţi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Art. 13. -

(1) Cheltuielile de personal aferente rezidenţilor se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin unităţile sanitare cu care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.

(3) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, rezidenţii pot fi incluşi în linia de gardă, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă care deţine calitatea de îndrumător sau responsabil de formare, după caz.

(4) Rezidenţii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizaţi pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. -

Pentru fiecare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti şi, respectiv, Colegiului Farmaciştilor, după caz, elaborează Fişa postului rezidentului, cu caracter şi conţinut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligaţiile şi limitele de competenţă ale acestuia.

Art. 15. -

(1) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie eliberează diplome care certifică absolvirea stagiilor de pregătire în specialitate.

(2) Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidenţiat o constituie examenul pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist, cuprinzând o probă scrisă şi probe clinice sau practice.

(3) Examenul se organizează de Ministerul Sănătăţii în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea, şi se susţine în faţa unei comisii de specialişti propuse de universităţile de medicină şi farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale şi numite prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentişti sau farmaciştii care au efectuat integral programul de pregătire şi au obţinut diploma eliberată de instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta şi rezidenţi aflaţi în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidenţiat şi numai cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu obligaţia finalizării de către aceştia a programului de pregătire.

(6) Examenul poate fi susţinut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

(7) După promovarea examenului, ministrul sănătăţii confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz.

(8) Metodologia desfăşurării probelor examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

SECŢIUNEA a 2-a Rezidenţiatul pe locuri

Art. 16. -

(1) Admiterea în rezidenţiatul pe locuri se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an.

(2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
Puneri în aplicare (1)

(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care promovează concursul organizat pentru rezidenţiatul pe locuri şi aleg loc în specialitate sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, devenind rezidenţi în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.

Art. 17. -

(1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesităţile din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA a 3-a Rezidenţiatul pe post

Art. 18. -

(1) Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(2) Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenţei medicale. Pentru reşedinţa de judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. Pentru celelalte unităţi din judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locurile de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti.

(3) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele regionale nu se organizează rezidenţiat pe post.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), se poate organiza rezidenţiat pe post pentru specialităţile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(6) Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Jurisprudență (2)

(7) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care promovează concursul de rezidenţiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidenţiat. Prin acest contract se prevede obligaţia de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă.
Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin reorganizare este desfiinţată unitatea sanitară în care se află postul în care este confirmat ca rezident.

(10) Prevederile alin. (7) se aplică şi în cazul restructurării unităţilor sanitare prin reducerea numărului de posturi.

CAPITOLUL II A doua specialitate

Art. 19. -

(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi în regim cu taxă, prin următoarele modalităţi:

a) prin susţinerea unui nou concurs de rezidenţiat, cu respectarea prevederilor legale;

b) prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitate, pentru oricare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform facultăţii absolvite.

(2) Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării la propunerea Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin. (1).

(3) Dispoziţiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat, prevăzut la art. 10 alin. (2), se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin. (1).

se încarcă...