Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1447/2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1447

În vigoare de la 28.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Realizarea rapidă a unei pieţe interne a energiei pe deplin funcţională şi interconectată este crucială pentru menţinerea siguranţei aprovizionării cu energie, de creştere a competitivităţii şi de asigurare a faptului că toţi consumatorii pot achiziţiona energie la preţuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabileşte norme nediscriminatorii privind accesul la reţea în cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a pieţei interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2) prevede că statele membre sau, când au stabilit astfel, autorităţile de reglementare asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective şi nediscriminatorii, care să stabilească cerinţele tehnice minime de proiectare şi de funcţionare pentru racordarea la reţea. Atunci când cerinţele constituie termeni şi condiţii privind racordarea la reţelele naţionale, articolul 37 alineatul (6) din aceeaşi directivă prevede că autorităţile de reglementare sunt responsabile de stabilirea sau de aprobarea cel puţin a metodologiilor utilizate la calculul sau elaborarea acestora. Pentru a asigura siguranţa în funcţionare de transport interconectat, este esenţial să se stabilească o înţelegere comună a cerinţelor aplicabile sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (sisteme HVDC) şi a modulelor generatoare din centrală conectate la curent continuu (module MGCCC). Aceste cerinţe, care contribuie la menţinerea, la conservarea şi la restabilirea siguranţei în funcţionare pentru facilitarea bunei funcţionări a pieţei interne de energie electrică intra- şi inter- zone sincrone şi pentru realizarea eficienţei din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de reţea având caracter transfrontalier şi ca aspecte legate de integrarea pieţei.

(3) Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la reţea a sistemelor HVDC şi a modulelor MGCCC, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la reţea, pentru a facilita comerţul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranţa în funcţionare, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a creşte concurenţa şi a permite o utilizare mai raţională a reţelei şi a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4) Siguranţa în funcţionare depinde parţial de capacităţile tehnice ale sistemelor HVDC şi ale modulelor MGCCC. Prin urmare, coordonarea periodică la nivelul reţelelor de transport şi de distribuţie şi performanţa corespunzătoare a echipamentelor racordate la reţelele de transport şi distribuţie, care să fie suficient de solide pentru a face faţă deranjamentelor şi pentru a contribui la prevenirea perturbărilor majore sau pentru a facilita revenirea sistemului după un colaps, reprezintă condiţii esenţiale.

(5) Funcţionarea sistemului în condiţii de securitate este posibilă numai dacă deţinătorii sistemelor HVDC şi ai modulelor MGCCC colaborează îndeaproape cu operatorii de sistem. În special, funcţionarea sistemului în condiţii anormale depinde de reacţia sistemelor HVDC şi a modulelor MGCCC la deviaţiile de la valoarea unitară 1 (pu) a tensiunii şi frecvenţei nominale. În contextul siguranţei în funcţionare, reţelele şi sistemele HVDC şi modulele MGCCC ar trebui să fie considerate ca fiind o singură entitate din punctul de vedere al ingineriei sistemului, având în vedere că aceste părţi sunt interdependente. Prin urmare, ar trebui să se stabilească cerinţe tehnice pertinente pentru sistemele HVDC şi modulele MGCCC, ca o condiţie prealabilă pentru racordarea la reţea.

(6) Autorităţile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de sistem le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuţie ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii şi condiţiile de racordare şi de acces la reţelele naţionale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) şi (6) din Directiva 2009/72/CE şi cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7) Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerinţelor pentru sistemele HVDC şi pentru modulele MGCCC. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la reţea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(8) Având în vedere necesitatea de a oferi siguranţă în materie de reglementare, cerinţele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor sisteme HVDC şi noilor module MGCCC, dar nu ar trebui să se aplice sistemelor HVDC şi modulelor MGCCC existente şi nici celor aflate deja într-un stadiu avansat de proiectare, fără a fi încă finalizate, cu excepţia cazului în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluţiei cerinţelor reţelei şi a unei analize complete a costurilor şi beneficiilor sau în cazul în care au avut loc retehnologizări importante ale instalaţiilor respective.

(9) Având în vedere impactul său transfrontalier, prezentul regulament ar trebui să vizeze aceleaşi cerinţe de frecvenţă pentru toate nivelurile de tensiune, cel puţin într-o zonă sincronă. Acest lucru este necesar pentru că, într-o zonă sincronă, o schimbare a frecvenţei într-un stat membru ar afecta imediat frecvenţa din toate celelalte state membre şi ar putea avaria echipamentele acestora.

(10) Pentru a asigura siguranţa în funcţionare, ar trebui să fie posibil ca sistemele HVDC şi modulele MGCCC din fiecare zonă sincronă a sistemului interconectat să rămână conectate la sistem pentru domeniile specificate de frecvenţă şi tensiune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...