Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

În vigoare de la 01.09.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 123/2016 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Prevederi generale şi definiţii

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul normativ pentru amenajarea spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor marine.

(2) Prezenta ordonanţă nu se aplică activităţilor al căror obiectiv unic îl reprezintă apărarea sau securitatea naţională.

(3) Prezenta ordonanţă nu se aplică activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aşa cum sunt reglementate de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

În sensul prezentei ordonanţe, termenii utilizaţi au următorul înţeles:

a) amenajarea spaţiului maritim - activitatea care constă în procesul de analiză, planificare şi organizare a activităţilor umane din apele marine, cu scopul de a îndeplini obiective ecologice, economice, sociale şi de siguranţă, reprezentând o dimensiune a politicii maritime integrate de interes pentru România. Această activitate transsectorială permite autorităţilor administraţiei publice competente şi părţilor interesate să utilizeze o abordare coordonată, integrată şi transfrontalieră în promovarea dezvoltării şi creşterii durabile a economiilor maritime şi costiere;

b) ape marine - apele marine aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare;

c) autorităţi competente - autoritatea competentă pentru elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim, respectiv Comitetul de amenajare a spaţiului maritim, cu atribuţii în elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim, şi autorităţile administraţiei publice competente pentru implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

d) planul de amenajare a spaţiului maritim - documentul de planificare strategică, cu caracter director şi de reglementare, prin care se identifică distribuţia spaţială şi temporală a activităţilor şi utilizărilor actuale şi viitoare în apele marine şi prin care se stabileşte cadrul general de dezvoltare durabilă şi integrată a diferitelor sectoare în apele marine;

e) politică maritimă integrată - politica Uniunii Europene care are ca scop promovarea unui proces decizional coordonat şi coerent pentru maximizarea dezvoltării durabile, creşterii economice şi coeziunii sociale a statelor membre, în special în ceea ce priveşte regiunile costiere, insulare şi ultraperiferice din Uniunea Europeană, precum şi sectoarele maritime, prin politici coerente privind domeniul maritim şi printr-o cooperare internaţională relevantă;

f) regiune marină - regiunea marină aşa cum este definită la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare;

g) spaţiul maritim - apele marine în care statul român îşi exercită autoritatea şi în care implementează politicile de amenajare a spaţiului maritim.

CAPITOLUL II Obiectivele activităţii de amenajare a spaţiului maritim

Art. 3.

(1) Activitatea de amenajare a spaţiului maritim urmăreşte să contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) În elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim se ţine cont de particularităţile regiunilor marine, de activităţile şi utilizările relevante actuale şi viitoare şi de impactul acestora asupra mediului şi a resurselor naturale, precum şi de interacţiunile dintre uscat şi mare.

Art. 4.

(1) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, autorităţile competente ţin seama de interdependenţa aspectelor economice, sociale şi de mediu, precum şi ale siguranţei navigaţiei, pentru a sprijini dezvoltarea şi creşterea durabilă a sectorului maritim, aplicând o abordare ecosistemică, şi pentru a promova coexistenţa activităţilor şi utilizărilor relevante.

(2) Prin planul de amenajare a spaţiului maritim, autorităţile competente urmăresc să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectoarelor energetice pe mare, a transportului maritim, a sectorului de pescuit şi de acvacultură, precum şi la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea mediului, inclusiv la creşterea rezistenţei acestuia la impactul schimbărilor climatice. Printre obiectivele urmărite se pot număra promovarea turismului durabil şi extracţia durabilă a materiilor prime.

(3) Planurile de amenajare a spaţiului maritim contribuie la consolidarea cooperării dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, prin elaborarea unei viziuni strategice şi a unui management integrat.

CAPITOLUL III Elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim

Art. 5.

Planul de amenajare a spaţiului maritim se aprobă prin lege organică, intră în vigoare cel târziu la data de 31 martie 2021 şi se revizuieşte cel puţin o dată la 10 ani.

Art. 6.

(1) Planul de amenajare a spaţiului maritim se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare a planurilor de amenajare a spaţiului maritim, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 14 alin. (3) din prezenta ordonanţă.

(2) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim se ţine cont de următoarele:

a) interacţiunea dintre uscat şi mare;

b) aspectele economice, sociale şi de mediu, precum şi de aspectele de siguranţă, inclusiv aspecte de siguranţă a navigaţiei;

c) promovarea coerenţei ca urmare a interdependenţei dintre amenajarea spaţiului maritim, amenajarea teritoriului, urbanism şi managementul integrat al zonelor costiere;

d) implicarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice şi a publicului vizat, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe;

e) utilizarea celor mai relevante şi recente date disponibile, în conformitate cu prevederile art. 9;

f) asigurarea cooperării transfrontaliere între statele membre care se învecinează cu aceleaşi ape marine în scopul asigurării că planurile de amenajare a spaţiului maritim sunt coerente şi coordonate în întreaga regiune marină vizată, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe;

g) autorităţile române competente depun eforturi pentru a coopera, pe cât posibil, cu autorităţile competente din ţările terţe, cu privire la acţiunile lor referitoare la amenajarea spaţiului maritim în regiunile marine relevante, în conformitate cu legislaţia şi convenţiile internaţionale la care acestea sunt parte;

h) activitatea hidrografică maritimă;

i) activitatea de monitorizare - alarmare la hazarde natural marine.

Art. 7.

(1) Planul de amenajare a spaţiului maritim identifică distribuţia spaţială şi temporală a activităţilor şi utilizărilor actuale şi viitoare în apele marine, cu scopul de a contribui la obiectivele prevăzute la art. 4.

(2) Planul de amenajare a spaţiului maritim are caracter director şi de reglementare, integrând, fără a se limita la acestea, următoarele activităţi, utilizări şi domenii:

a) zonele de acvacultură;

b) zonele de pescuit;

c) instalaţiile şi infrastructurile pentru explorarea ţiţeiului, a gazelor şi a altor surse de energie, a resurselor minerale, precum şi pentru producţia de energie din surse regenerabile;

d) rutele de transport maritim şi fluxurile de trafic;

e) zonele de exerciţii şi antrenamente militare;

f) ariile naturale protejate din reţeaua naţională;

g) zonele de extracţie a materiilor prime;

h) cercetarea ştiinţifică, inclusiv instalaţiile şi infrastructurile de cercetare ştiinţifică şi monitorizare a mediului marin;

i) traseele cablurilor şi ale conductelor submarine, precum şi zonele de siguranţă şi protecţie ale acestora;

j) activităţile turistice;

k) patrimoniul cultural subacvatic;

l) măsuri de protecţie costieră împotriva eroziunii;

m) planuri de intervenţie în caz de poluări accidentale sau în cazul producerii unui hazard natural marin cu risc pentru zona costieră;

n) zonele în care există infrastructuri portuare şi hidrotehnice.

CAPITOLUL IV Informarea şi consultarea părţilor interesate şi cooperarea cu statele membre

Art. 8.

(1) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim se asigură consultarea şi implicarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice competente şi a publicului vizat, prin informarea acestora încă din stadiul elaborării proiectului planului de amenajare a spaţiului maritim, respectiv a proiectului de revizuire a planului de amenajare a spaţiului maritim.

(2) După data intrării în vigoare a planului de amenajare a spaţiului maritim, părţile interesate, autorităţile administraţiei publice şi publicul vizat au acces la toate informaţiile cuprinse în acesta.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) următoarele categorii de informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii.

Art. 9.

(1) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, autorităţile competente utilizează date oficiale disponibile privind mediul, date sociale şi datele economice colectate şi gestionate de autorităţile competente, precum şi alte date şi informaţii relevante privind apele marine.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente utilizează documente oficiale şi instrumente relevante, inclusiv pe cele deja disponibile în cadrul politicii maritime integrate, Infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale în România, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată.

Art. 10.

(1) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, autorităţile române competente cooperează cu autorităţile competente din statele membre care se învecinează cu aceleaşi ape marine, în vederea asigurării coerenţei şi coordonării planurilor de amenajare a spaţiilor maritime în întreaga regiune marină vizată.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se va ţine cont de prevederile tratatelor la care România este parte.

Art. 11.

În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, autorităţile competente depun eforturi pentru a coopera, pe cât posibil, cu autorităţile competente din statele terţe, cu privire la acţiunile lor referitoare la amenajarea spaţiului maritim în regiunile marine relevante, cu respectarea legislaţiei, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în vigoare.

CAPITOLUL V Autorităţi competente

Art. 12.

(1) Se înfiinţează Comitetul de amenajare a spaţiului maritim, organism interministerial, fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea prim-ministrului, care asigură şi preşedinţia.

(2) Comitetul de amenajare a spaţiului maritim are ca atribuţii elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

(3) Organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim este asigurat de autoritatea publică centrală din domeniul dezvoltării teritoriale.

Art. 13.

(1) Componenţa Comitetului de amenajare a spaţiului maritim este asigurată de câte un membru titular şi un membru supleant, desemnaţi de următoarele instituţii cu atribuţii în domeniul de reglementare a prezentei ordonanţe, după cum urmează:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

c) Ministerul Transporturilor;

d) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Afacerilor Externe;

g) Ministerul Afacerilor Interne;

h) Ministerul Apărării Naţionale;

i) Ministerul Culturii;

j) Ministerul Energiei;

k) Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;

l) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

m) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

(2) Autorităţile, agenţiile sau institutele naţionale cu atribuţii în domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe, aflate în subordinea sau coordonarea instituţiilor prevăzute la alin. (1), desemnează câte un membru titular şi un membru supleant în Comitetul de amenajare a spaţiului maritim.

(3) Din componenţa Comitetului de amenajare a spaţiului maritim fac parte şi un membru titular şi un membru supleant desemnat de autoritatea competentă înfiinţată în baza Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.

(4) La şedinţele Comitetului de amenajare a spaţiului maritim pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniile de reglementare ale prezentei ordonanţe.

CAPITOLUL VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 14.

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, instituţiile cu atribuţii în domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe prevăzute la art. 13 alin. (1) - (3) transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nominalizările membrilor desemnaţi în Comitetul de amenajare a spaţiului maritim.

(2) În termen de 130 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va prezenta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei nominale a Comitetului de amenajare a spaţiului maritim.

(3) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va prezenta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim.

se încarcă...