Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Convenţia de garantare pentru anul 2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.07.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Încheiată între următoarele părţi:

Banca ................................, cu sediul social în ..............., telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. ................ şi la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentată de ......................, în calitate de ................., şi de ......................, în calitate de ................., denumită în continuare Finanţator

şi

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., în calitate de ........................, şi de ....................., în calitate de ............................., denumit în continuare Fond.

În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casă", denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii în următoarele condiţii:

CAPITOLUL I Definiţii

Art. 1. -

Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii:

a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

b) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

c) garanţie - angajament asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanţia se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenţii;

d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finanţările acordate de către Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. III din prezenta convenţie;

e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi contul statului, în cadrul Programului;

f) Finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul Programului;

g) finanţare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului);

i) convenţie de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile părţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor;

j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale şi includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenţie;

k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenţie;

l) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalul), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

m) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului;

n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei sau data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către Finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei, în situaţiile expres prevăzute în prezenta convenţie;

o) promisiune unilaterală de creditare - documentul emis de Finanţator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea care va fi acordată beneficiarului de către Finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;

q) comision de gestiune - suma achitată de Finanţator pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei;

r) comision unic de analiză - suma achitată de Finanţator pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a unei promisiuni de garantare;

s) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate;

t) cerere de plată - document prin care Finanţatorul solicită plata valorii de executare a garanţiei, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenţie.

CAPITOLUL II Obiectul convenţiei

Art. 2.1. -

Obiectul prezentei convenţii îl constituie garantarea de către Fond, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta convenţie şi condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, şi se comunică Finanţatorului.

Art. 2.2. -

În limita plafonului de garantare alocat, Finanţatorul solicită Fondului acordarea de garanţii/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanţii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

Art. 2.3. -

Garanţiile acordate de Fond în baza acestei convenţii sunt valabile pe întreaga durată a finanţării.

Art. 2.4. -

Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul Programului următoarele tipuri de locuinţe:

a) locuinţă finalizată;

b) locuinţă care urmează să se construiască;

c) locuinţă aflată în faza de construcţie, denumită în continuare construcţie la roşu.

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate la acordarea garanţiei

Art. 3.1. -

(1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate:

a) la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar;

b) achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;

c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării;

f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;
Modificări (1)

g) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării.

(2) Pentru garanţia acordată în temeiul prezentei convenţii, se instituie, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă legală asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi se notează în cartea funciară interdicţia de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.

Art. 3.2. -

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe care urmează să se construiască sau locuinţe aflate în faza de construcţie "construcţii la roşu":

a) la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nici nu au în derulare un credit ipotecar şi nu au mai achiziţionat o locuinţă prin Program;

b) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

c) dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie să prezinte Finanţatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei.

CAPITOLUL IV Comisioane

Art. 4.1. -

Comisionul de gestiune

Art. 4.1.1. Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării.

Art. 4.1.2. Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:

(1) pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

            Procent x Valoare  x Nr. de luni până la
            comision  garanţie*)  sfârşitul anului**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                      12

*) Valoarea garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.

**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

(2) pentru anii următori (întregi):

Comision  = Procent x Sold garanţie*) la data de 31 decembrie
de gestiune  comision  a anului precedent celui de plată**)

*) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanţarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanţiei din solicitarea de garantare.

(3) pentru ultima fracţiune de an:

            Procent x Sold garanţie*) la data de 31 decembrie x Nr. de luni până la
            comision  a anului precedent celui de plată     scadenţa finanţării**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                              12

*) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.3.

Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ................................., deschis la .............................. eşalonat în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 4.1.4.

Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.5.

(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.
Modificări (1)

(2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

Art. 4.1.6.

Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

Art. 4.2. -

Comisionul unic de analiză

Art. 4.2.1.

(1) Pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a unei promisiuni de garantare, Finanţatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisă de Finanţator.

Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiză   comision  unilaterale de creditare

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.

(3) Comisionul unic de analiză este suportat de beneficiar.

CAPITOLUL V Garanţia

Art. 5.1. -

(1) Garanţia acoperă integral valoarea finanţării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

(2) Garanţia se acordă în euro sau în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională, la cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data plăţii.

(3) Valoarea garanţiei se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.

se încarcă...