Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.06.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referinţă, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum şi modificarea actelor normative conexe activităţii au demonstrat existenţa necesităţii modificării şi perfecţionării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pieţei specifice.

Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanţare a dezvoltării economice şi ţinând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Ţinând cont de situaţiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei.
Derogări (1),

(3) Activitatea de autorizare a organizării şi exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, care se organizează şi funcţionează la nivelul acestui minister, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi de alte acte normative cu incidenţă în materie.

(4) Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de acordare a licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
Modificări (1)

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind ambilor parteneri.
Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Componenţa comisiei se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor, din structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Referințe (1)

(2) Comisia funcţionează având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii.

(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existenţa cumulativă a următoarelor elemente: joc şi/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanţi.
Modificări (2)

Art. 4. -

(1) Prin taxă de participare directă se înţelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxă de participare disimulată se înţelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activităţii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin mijloc de joc se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare.
Modificări (2)

(2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
Modificări (1)

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi.

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) şi a mijloacelor băneşti.
Modificări (3)

Art. 6. - Modificări (2)

Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii.

Art. 7. - Modificări (2)

Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.

Art. 8. -

Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prin jocuri de noroc frauduloase se înţelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele ori parametrii iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau metodelor de selecţie.

Art. 10. -

(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:
Modificări (1)

a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi orice joc de noroc care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor şi care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri determinate de evenimente care nu se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare;

b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se includ:
Puneri în aplicare (1)

(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor;

c) jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărţi de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, inclusiv instalaţiile auxiliare ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a Guvernului;
Puneri în aplicare (1)

d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

e) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor;
Puneri în aplicare (1)

f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum şi pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă este obligatorie deţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 11. - Modificări (1)

Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;

c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineşte condiţiile pentru organizarea activităţilor ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi este valabilă 5 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxei de autorizare anuală conform prevederilor art. 14.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.
Modificări (2)

(3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, după cum urmează:
Jurisprudență (1)

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor;

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităţi distincte;

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;

d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;

e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.

(4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14.

(5) În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe.

(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă, taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit al bugetului de stat.
Modificări (3)

Art. 14. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi nivelul minim al capitalului social subscris şi vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
Modificări (3)

(2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc:

(i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

(ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

(iii) pentru jocurile de tip pariu şi jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:
Modificări (3)

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare;

c) taxele aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. pentru jocuri loto şi pariuri mutuale - până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs.

(3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:
Modificări (2)

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;

(ii) existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, eliberat în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

(iii) constituirii capitalului social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

c) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în condiţiile impuse de aceasta.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

a) deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;

b) spaţiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerţului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în cadrul imobilelor şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor;
Puneri în aplicare (1)

d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;

e) mijloacele de joc şi locaţiile/spaţiile propuse îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autorităţilor prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condiţiile de avizare pentru entităţile care adiţionează sistemele de tip "black-box", instalarea acestora şi monitorizarea activităţii sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile înainte de obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puţin 15 zile înainte de a fi operaţională;
Modificări (2)

h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune deţin un aviz emis de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate.
Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situaţia în care se solicită în acelaşi timp atât acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, cât şi acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acordă licenţă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situaţia în care operatorii economici organizatori:

a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garanţia pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(5) Nu se consideră obligaţii de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):

a) obligaţiile restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei;

b) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;

c) obligaţiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condiţiile legii, după caz.

(6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:
Modificări (2)

(i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;
Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spaţiile în care se desfăşoară cu precădere alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei;

(iii) minimum două mijloace de joc pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;
Modificări (1)

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii;

(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă;

c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani;
Modificări (1)

e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;
Puneri în aplicare (1)

(iii) pentru locaţia aflată la Ministerul Finanţelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.);
Modificări (2)

i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 150;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru locaţia aflată la Ministerul Finanţelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.).

(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini prevăzut la alin. (6).
Modificări (1)

(8) Forma şi conţinutul licenţei de organizare a jocurilor de noroc, a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

se încarcă...