Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.06.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere:

- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare;

- deblocarea procesului de creditare şi dinamizarea activităţii de construcţii cu efecte asupra creşterii economice şi asupra creării de noi locuri de muncă;

- facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia de imobile pentru locuit în actualul context al crizei financiare şi economice,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Puneri în aplicare (14), Referințe în cărți (1)

(1) Se aprobă programul "Prima casă" ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite.
Modificări (3)

(2) Beneficiarii programului "Prima casă" sunt persoane fizice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu deţin în comun sau individual, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, în proprietate o locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu au în derulare un credit ipotecar.
Modificări (2)

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuinţe în cadrul programului "Prima casă".
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(4) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii acordă garanţiile prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(5) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Prima casă", precum şi regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

(6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea programului "Prima casă".

(7) Asupra imobilelor achiziţionate în cadrul programului "Prima casă" băncile instituie şi reînnoiesc în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, un drept de ipotecă de rangul I pe toată durata contractului de creditare, cu interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani.
Modificări (2), Derogări (2), Proceduri (1)

(8) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" sunt creanţe bugetare a căror recuperare prin executare silită se efectuează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (8), se efectuează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(10) Sumele încasate potrivit alin. (9) sunt venituri ale bugetului de stat.
Modificări (2)

(11) În titlul executoriu prevăzut la alin. (4) suma de plată va fi înscrisă în moneda naţională.

Art. 2. -

Dispoziţiile art. 154 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuinţe în cadrul programului "Prima casă".

Art. 3. - Modificări (1)

În cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 în 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de
afaceri,
Constantin Niţă

Bucureşti, 3 iunie 2009.

Nr. 60.

se încarcă...