Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1388/2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1388

În vigoare de la 07.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Realizarea rapidă a unei pieţe interne a energiei pe deplin funcţionale şi interconectate este crucială pentru menţinerea securităţii alimentării cu energie, pentru creşterea competitivităţii şi pentru asigurarea faptului că toţi consumatorii pot achiziţiona energie la preţuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabileşte norme nediscriminatorii privind accesul la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a pieţei interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prevede că statele membre sau, în cazul în care acestea au decis astfel, autorităţile de reglementare se asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective şi nediscriminatorii care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi de exploatare pentru racordarea la sistem. În cazul în care cerinţele constituie termeni şi condiţii pentru racordarea la reţelele naţionale, articolul 37 alineatul (6) din aceeaşi directivă prevede că autorităţile de reglementare sunt responsabile cu stabilirea şi aprobarea cel puţin a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea lor. Pentru a se asigura siguranţa în funcţionare a sistemelor în cadrul sistemului de transport interconectat, este esenţial să se stabilească o înţelegere comună a cerinţelor privind racordarea la reţea, aplicabile locurilor de consum şi sistemelor de distribuţie, inclusiv sistemelor de distribuţie închise. Aceste cerinţe, care contribuie la menţinerea, la conservarea şi la restabilirea siguranţei în funcţionare a sistemului pentru facilitarea bunei funcţionări a pieţei interne de energie electrică intra- şi inter- zone sincrone şi pentru realizarea eficienţei din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de reţea având caracter transfrontalier şi ca aspecte legate de integrarea pieţei.

(3) Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la reţea a locurilor de consum şi a sistemelor de distribuţie, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la reţea, pentru a facilita comerţul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranţa în funcţionare a sistemului, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a creşte concurenţa şi a permite o utilizare mai raţională a reţelei şi a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4) Siguranţa în funcţionare a sistemului nu poate fi asigurată independent de capacităţile tehnice ale tuturor utilizatorilor. În trecut, instalaţiile de producere constituiau elementul esenţial al furnizării de capacităţi tehnice. În această privinţă, se preconizează însă că locurile de consum vor avea un rol mai pregnant în viitor. Coordonarea periodică la nivelul reţelelor de transport şi de distribuţie şi performanţa corespunzătoare a echipamentelor conectate la reţelele de transport şi distribuţie, care să fie suficient de solide pentru a face faţă perturbaţiilor şi pentru a contribui la prevenirea perturbaţiilor majore sau pentru a facilita restaurarea sistemului după un colaps, reprezintă condiţii esenţiale.

(5) Autorităţile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de reţea le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuţie ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii şi condiţiile de racordare şi de acces la reţelele naţionale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) şi (6) din Directiva 2009/72/CE şi cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(6) Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerinţelor pentru racordarea consumatorilor. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la reţea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7) Având în vedere necesitatea de a oferi siguranţă în materie de reglementare, cerinţele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor locuri de consum racordate la sistemul de transport, noilor instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport, noilor sisteme de distribuţie şi noilor unităţi consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de reţea relevanţi şi operatorilor de transport şi de sistem ("OTS") relevanţi. Cerinţele prevăzute de prezentul regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemele de transport, sistemelor de distribuţie existente şi unităţilor consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de reţea relevanţi şi OTS relevanţi. De asemenea, cerinţele prezentului regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum noi sau existente racordate la nivelul distribuţiei decât dacă acestea furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de reţea relevanţi şi OTS relevanţi. Totuşi, cerinţele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluţiei cerinţelor reţelei şi a unei analize complete a costurilor şi beneficiilor sau în cazul în care a fost efectuată o retehnologizare importantă sau în cazul înlocuirii echipamentelor, având ca rezultat modificarea capacităţilor tehnice ale unui loc de consum existent racordat la sistemul de transport, ale unei instalaţii de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, ale unui sistem de distribuţie existent sau ale unei unităţi consumatoare existente din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V.

(8) Consumul comandabil este un instrument important pentru creşterea flexibilităţii pieţei interne a energiei şi pentru a se permite utilizarea optimă a reţelelor. Consumul comandabil ar trebui să se bazeze pe acţiunile utilizatorilor sau pe acordul acestora ca un terţ să acţioneze în locul lor. Un gestionar de loc de consum sau un operator de sistem de distribuţie închis ("ODI") poate oferi servicii de consum comandabil pieţei, precum şi operatorilor de reţea pentru securitatea reţelei. În acest din urmă caz, gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuţie închis ar trebui să se asigure că noile unităţi consumatoare utilizate pentru furnizarea unor astfel de servicii îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezentul regulament, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terţ. În acest sens, terţii au un rol cheie în cumularea capacităţilor de consum comandabil şi pot avea responsabilitatea şi obligaţia de a asigura rentabilitatea serviciilor respective, caz în care responsabilităţile respective sunt delegate de gestionarul de loc de consum şi de operatorul de sistem de distribuţie închis.

(9) Cerinţele ar trebui să se bazeze pe principiul nediscriminării, pe cel al transparenţei şi pe cel al optimizării între eficienţa generală maximă şi costul total minim pentru toate părţile implicate. "OTS" şi operatorii de sistem de distribuţie ("OD"), inclusiv operatorii de sistem de distribuţie închis, pot lua în considerare aceste elemente atunci când definesc cerinţele în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, recunoscând totodată că pragurile care determină dacă un sistem este un sistem de distribuţie sau un sistem de transport se stabilesc la nivel naţional.

(10) Cerinţele aplicabile unui loc de consum racordat la un sistem de transport ar trebui să stabilească atât capacităţile la interfeţele lor, cât şi răspunsurile automate necesare şi schimbul de date necesar. Scopul acestor cerinţe este să asigure operabilitatea sistemului de transport şi capacitatea de a se utiliza producerea şi consumul comandabil integrate în aceste reţele în domeniul de operare al sistemului şi în situaţiile critice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...