Back

Parlamentul României

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.07.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Scopul Modificări (1)

Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, constituirea, dezvoltarea şi coordonarea sistemului statistic naţional, pentru elaborarea sistematică şi programată de statistici oficiale în vederea formulării, implementării, modernizării şi evaluării politicilor naţionale, a planurilor de dezvoltare naţionale şi locale, conform cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului din 17 februarie 1997 nr. 322/1997 privind statisticile comunitare şi ale Codului de practici ale statisticii europene.

ARTICOLUL 2 Domeniile şi funcţiile statisticii oficiale Jurisprudență (1)

Statistica oficială acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

a) autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;

b) Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.

ARTICOLUL 3 Sfera de aplicare

Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.

ARTICOLUL 4 Definiţiile termenilor de bază

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) cercetare statistică - procesul de cunoaştere a fenomenelor de masă, realizat cu ajutorul metodelor statistice, începând de la colectarea datelor individuale până la centralizarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice în formă agregată;

b) proces statistic - toate activităţile necesare colectării de date, stocării, procesării, compilării, analizei şi diseminării datelor statistice;

c) Sistem statistic naţional - ansamblul producătorilor de statistici oficiale, reuniţi într-o structură coerentă şi unitară, care participă la realizarea statisticilor oficiale;

d) scop statistic - cunoaşterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale şi de mediu la nivelul ansamblului de unităţi statistice simple sau complexe de acelaşi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare şi de prelucrare a datelor statistice individuale şi agregate;

e) furnizor de date - persoana fizică sau juridică obligată, în sensul legii, să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unităţi statistice supuse observării, faţă de care se află într-o relaţie directă;

f) unitate de raportare - persoana fizică, gospodăria, persoana juridică, întreprinzătorul particular, operatorul economic, asociaţia profesională, instituţia publică centrală şi locală, precum şi oricare altă persoană de pe teritoriul României care furnizează date, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit conţinutului, formei, periodicităţii şi la termenele stabilite prin Programul statistic naţional anual;

g) unitate statistică - gospodăria, persoana fizică, persoana juridică sau o structură organizatorică a persoanei juridice, strict definită metodologic, supusă observării statistice directe sau prin intermediul unităţii de raportare;

h) producător de statistici oficiale - instituţia publică sau unitatea cu profil statistic în cadrul unei autorităţi ori instituţii publice, parte a Sistemului statistic naţional, care colectează date statistice, procesează şi diseminează statistici oficiale;

i) utilizator de date statistice - persoana fizică sau juridică de orice fel care foloseşte date statistice oficiale;

j) statistică oficială - activităţile reglementate prin prezenta lege sau prin alte acte normative adoptate în temeiul acesteia, precum şi prin Statutul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii naţionale;

k) date statistice - datele individuale sau agregate colectate la cerere, în cadrul unei cercetări statistice, de către un producător de statistici oficiale;

l) date individuale - datele cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic cu sau fără personalitate juridică, colectate de serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării în scopuri statistice;

m) date statistice oficiale, denumite în continuare statistici oficiale - rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale. Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale;

n) sursă de date administrative - datele colectate de autorităţile administraţiei publice în îndeplinirea obiectului propriu de activitate, pe baza legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene, direct aplicabile acestora, care pot fi accesate şi utilizate inclusiv în scopuri statistice;

o) oficiu statistic - unitatea independentă sau aflată în structura unei autorităţi ori instituţii publice, în al cărei profil se regăsesc activităţi statistice de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor şi care poate avea o formă instituţională distinctă, cum este cazul Institutului Naţional de Statistică, sau de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu, birou, compartiment, după caz, în cadrul structurii organizatorice a autorităţii căreia îi aparţine;

p) registru statistic - documentul sinoptic creat şi gestionat electronic, utilizat în scopuri statistice, în care sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii şi caracteristici prestabilite, unităţi statistice.

CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale statisticii oficiale

ARTICOLUL 5 Semnificaţia şi aplicarea principiilor fundamentale Modificări (1)

Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:

a) independenţa profesională - a Institutului Naţional de Statistică şi a celorlalţi producători de statistici oficiale faţă de alte departamente şi organisme legislative, administrative sau având competenţă în formularea de politici, precum şi faţă de operatorii din sectorul privat, asigură credibilitatea statisticilor oficiale;

b) autoritate în materie de culegere a datelor - Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale trebuie să deţină o împuternicire legală clară pentru culegerea informaţiilor în vederea elaborării de statistici europene. La cererea autorităţilor statistice, administraţiile, întreprinderile şi gospodăriile, precum şi populaţia în general pot fi obligate prin lege să permită accesul la date sau să furnizeze date pentru elaborarea statisticilor oficiale;

c) adecvarea resurselor - resursele aflate la dispoziţia Institutului Naţional de Statistică şi a celorlalţi producători de statistici oficiale trebuie să fie suficiente pentru a răspunde cerinţelor statisticilor oficiale;

d) angajamentul privind calitatea în statistici - toţi membrii Institutului Naţional de Statistică şi ai celorlalţi producători de statistici oficiale se angrenează să lucreze şi să coopereze în conformitate cu principiile stabilite în Declaraţia privind calitatea Sistemului statistic european;

e) confidenţialitate în statistică - confidenţialitatea informaţiilor pe care le furnizează repondenţii (gospodării, întreprinderi, administraţii etc.) şi utilizarea lor numai în scopuri statistice trebuie să fie pe deplin garantate;

f) imparţialitate şi obiectivitate - Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale trebuie să producă şi să disemineze statistici oficiale respectând independenţa ştiinţifică şi într-o manieră obiectivă, profesionistă şi transparentă, prin care toţi utilizatorii sunt trataţi echitabil;

g) metodologia solidă - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe o metodologie solidă. Aceasta necesită instrumente, proceduri şi cunoştinţe de specialitate adecvate;

h) proceduri statistice adecvate - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe proceduri statistice adecvate, implementate de la culegerea datelor până la validarea acestora;

i) sarcină de răspuns adecvată pentru repondenţi - sarcina de răspuns trebuie să fie proporţională cu nevoile utilizatorilor şi să nu se dovedească exercitivă pentru repondenţi. Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale monitorizează sarcina de răspuns şi stabilesc ţinte pentru reducerea sa în timp;

j) eficienţa sub raportul costurilor - resursele trebuie utilizate eficient;

k) relevanţă - statisticile oficiale trebuie să îndeplinească nevoile utilizatorilor;

l) precizie şi fiabilitate (credibilitate) - statisticile oficiale trebuie să reflecte realitatea cu precizie şi fiabilitate (să fie demne de îndreptare);

m) promptitudine şi punctualitate - statisticile oficiale trebuie să fie diseminate într-o manieră promptă şi punctuală;

n) coerenţă şi comparabilitate - statisticile oficiale trebuie să aibă coerenţă internă şi în timp şi să fie comparabile între regiuni şi ţări; trebuie să fie posibilă combinarea şi folosirea comună a datelor din diferite surse;

o) accesibilitate şi claritate - statisticile oficiale trebuie să fie prezentate într-o formă clară şi uşor de înţeles, să fie diseminate într-o manieră adecvată şi convenabilă, să fie disponibile şi accesibile, respectându-se imparţialitatea, şi să fie însoţite de metadate şi linii directoare.

CAPITOLUL III Sistemul statistic naţional

ARTICOLUL 6 Componenţa şi structura Sistemului statistic naţional

(1) Din Sistemul statistic naţional fac parte:

a) Institutul Naţional de Statistică, direcţiile sale teritoriale şi alte instituţii din subordine;

b) oficiile de statistică ale administraţiei publice centrale guvernamentale;

c) oficiile de statistică ale administraţiei publice locale;

d) oficiile de statistică ale altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele existente în structura Băncii Naţionale a României;

e) Banca Naţională a României.

(2) Oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sunt autorizate ca producători de statistici oficiale, în condiţiile în care activităţile pe care le desfăşoară respectă integral prevederile prezentei legi şi sunt incluse în programele statistice naţionale aprobate prin hotărâri ale Guvernului României.

(3) În cadrul Sistemului statistic naţional, Banca Naţională a României, instituţie publică independentă, este producător de statistici oficiale şi are competenţe şi responsabilităţi numai pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.

(4) Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României sunt împuternicite, pentru domeniile în care au atribuţii potrivit legii, să îşi stabilească metodologiile privind colectarea, procesarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice în domeniile lor de competenţă, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevăzute la cap. II.

(5) Banca Naţională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, instituţie publică independentă, poate elabora strategii de dezvoltare şi programe statistice de implementare, pentru dezvoltarea statisticilor oficiale în domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.

ARTICOLUL 7 Coordonarea şi funcţionarea Sistemului statistic naţional

(1) Fără a aduce atingere statutului Băncii Naţionale a României în calitate de producător de statistici oficiale din domeniile specifice de competenţă, Institutul Naţional de Statistică coordonează activităţile statistice ale autorităţilor şi instituţiilor publice cuprinse în Sistemul statistic naţional.

(2) În raport cu producătorii de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), Institutul Naţional de Statistică exercită prerogative de monitorizare, coordonare şi asistenţă tehnică, pentru a asigura caracterul unitar al metodologiilor, clasificărilor, metodelor şi al tehnicilor de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor statistice oficiale produse, în conformitate cu Programul statistic naţional anual şi cu cerinţele Sistemului statistic european.

(3) Institutul Naţional de Statistică, membru al Sistemului statistic european, şi Banca Naţională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, cooperează şi îşi coordonează activităţile pentru creşterea eficienţei, reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare, pentru îmbunătăţirea calităţii datelor statistice şi pentru diseminarea acestora pe plan naţional şi internaţional.

(4) Pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului statistic naţional şi în vederea implementării şi monitorizării strategiei acestuia şi a programelor statistice naţionale, se înfiinţează Comitetul Sistemului statistic naţional, denumit în continuare COMSTAT.

(5) În cadrul COMSTAT, reprezentantul Băncii Naţionale a României este consultat, în vederea adoptării şi utilizării conceptelor, clasificărilor, celor mai bune metode şi tehnici de colectare, procesare şi diseminare, pentru asigurarea unei mai mari coerenţe şi a unei mai bune comparabilităţi între statisticile realizate.

(6) COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanţi ai producătorilor de statistici oficiale.

(7) Componenţa COMSTAT se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(8) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, COMSTAT îşi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(9) Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.

(10) Conducerea COMSTAT este asigurată de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

CAPITOLUL IV Strategia şi programele statistice naţionale

ARTICOLUL 8 Strategia Sistemului statistic naţional Puneri în aplicare (1)

(1) Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), elaborează Strategia Sistemului statistic naţional, denumită în continuare Strategia.

(2) Strategia constituie cadrul de consolidare instituţională, destinat construirii şi dezvoltării durabile a capacităţilor statistice naţionale prin asigurarea resurselor umane şi tehnologice şi prin adoptarea practicilor manageriale moderne şi a standardelor statistice internaţionale.

(3) Strategia stabileşte obiectivele şi acţiunile necesare funcţionării şi dezvoltării Sistemului statistic naţional, pe o perioadă de maximum 7 ani, în concordanţă cu perioada definită în programul statistic al Comunităţilor Europene.

(4) Strategia stă la baza elaborării programelor statistice naţionale multianuale şi anuale şi urmăreşte:

a) satisfacerea cerinţelor utilizatorilor de date statistice oficiale;

b) asigurarea de date statistice actuale, relevante şi de calitate, necesare fundamentării, evaluării şi monitorizării politicilor naţionale de dezvoltare, precum şi îndeplinirii obligaţiilor internaţionale ale României;

c) racordarea Sistemului statistic naţional la Sistemul statistic european;

d) stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Sistemului statistic naţional;

e) perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor, în concordanţă cu progresele înregistrate, în domeniul statisticii, pe plan internaţional;

f) stabilirea priorităţilor în utilizarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;

g) promovarea culturii statistice şi creşterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;

h) creşterea credibilităţii şi a transparenţei procesului statistic.

(5) Strategia se elaborează prin consultarea utilizatorilor de date statistice oficiale şi a furnizorilor de date.

(6) Strategia se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă de Guvern, ca document de politici publice.

(7) Pe perioada acoperită de Strategie, aceasta poate fi actualizată, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).

ARTICOLUL 9 Programul statistic naţional multianual Puneri în aplicare (1)

(1) Institutul Naţional de Statistică elaborează, pentru perioada acoperită de Strategie, programe statistice naţionale multianuale, în scopul definirii obiectivelor şi măsurilor necesare îndeplinirii Strategiei.

(2) Programul statistic naţional multianual se elaborează pe o perioadă de maximum 4 ani, ţinându-se seama de obiectivele Strategiei şi de stadiul îndeplinirii acestora, de programul statistic al Comunităţilor Europene, cu consultarea utilizatorilor, a producătorilor şi a furnizorilor de date.

(3) Programul statistic naţional multianual conţine măsuri, acţiuni, termene, resurse şi responsabilităţi asumate în cadrul Sistemului statistic naţional, necesare îndeplinirii obiectivelor strategice, dezvoltării infrastructurii statistice şi a procesului statistic în ansamblul său, minimizării sarcinii de răspuns al furnizorilor de date şi creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor, iniţiate sau implementate în perioada acoperită de program.

(4) Programul statistic naţional multianual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 10 Programul statistic naţional anual

(1) Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), elaborează programul statistic naţional anual, în scopul detalierii şi operaţionalizării programului statistic naţional multianual.

(2) Programul statistic naţional anual reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.

(3) Programul statistic naţional anual cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare, cu privire la:

a) cercetări statistice;

b) lucrări de sinteză, studii şi analize statistice;

c) publicaţii statistice.

(4) Pentru cercetările statistice, programul statistic naţional anual precizează obiectivul cercetării, producătorul responsabil, categoriile de unităţi statistice incluse în cercetare, sursa datelor şi suportul de colectare a acestora, termenele, periodicitatea, responsabilităţile unităţilor statistice cercetate privind furnizarea şi transmiterea datelor, tipul datelor statistice, tipul observărilor statistice, termenele şi formatul de diseminare a datelor statistice, nivelul de agregare şi de prezentare, costul şi sursa de finanţare, precum şi alte elemente.

(5) Cercetările statistice prevăzute în directive, regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse în programul statistic naţional anual.

(6) Programul statistic naţional anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Puneri în aplicare (1)

(7) Realizarea programului statistic naţional anual se finanţează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse.

(8) Pentru realizarea programului statistic naţional anual producătorii de statistici oficiale vor include în bugetul propriu resursele financiare necesare.

(9) Programul statistic naţional anual aprobat poate fi modificat, la propunerea justificată a Institutului Naţional de Statistică, numai prin hotărâre a Guvernului, cu rectificarea corespunzătoare a bugetelor alocate.

(10) Cercetările statistice de interes naţional de tipul recensămintelor populaţiei şi locuinţelor, recensămintelor din agricultură, ale întreprinderilor, patrimoniului sau al altor cercetări statistice de mare volum, al căror program se derulează pe o perioadă mai mare de un an şi care necesită alocarea de resurse suplimentare, se aprobă prin lege specială.

(11) Institutul Naţional de Statistică, împreună cu ceilalţi producători de statistici oficiale, elaborează în prima jumătate a anului următor celui de referinţă un raport de îndeplinire a programului statistic naţional anual.

(12) Raportul prevăzut la alin. (11) este supus avizului Consiliului Statistic Naţional, după care se dă publicităţii.

se încarcă...