Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1345/2016 privind standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale în cadrul Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) [notificată cu numărul C(2016) 4988] Număr celex: 32016D1345

În vigoare de la 08.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), în special articolul 22 litera (a),

având în vedere Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2), în special articolul 22 litera (a),

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) a început să funcţioneze la 9 aprilie 2013, dată la care Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi Decizia 2007/533/JAI au devenit aplicabile.

(2) SIS II permite autorităţilor competente, precum poliţia şi poliţiştii de frontieră, să introducă şi să consulte semnalări privind anumite categorii de persoane căutate sau dispărute şi de obiecte. În cazul semnalărilor referitoare la persoane, setul minim de date constă în nume, sex, o trimitere la decizia care a dus la emiterea semnalării şi acţiunea care trebuie întreprinsă. În plus, se adaugă fotografii şi amprente digitale, în cazul în care sunt disponibile.

(3) SIS II permite stocarea şi prelucrarea amprentelor digitale cu scopul de a confirma identitatea persoanelor localizate în urma unei căutări alfanumerice. În plus, includerea unui sistem automat de identificare a amprentelor digitale (Automated Fingerprint Identification System - AFIS) în SIS II ar trebui să permită identificarea persoanelor pe baza amprentelor lor digitale.

(4) Calitatea, exactitatea şi caracterul complet al înregistrărilor de amprente digitale constituie factori esenţiali pentru a permite SIS II să îşi valorifice potenţialul cu succes şi pe deplin. Dat fiind că înregistrările de amprente digitale sunt introduse şi prelucrate la o scară din ce în ce mai largă în SIS II, în cadrul căruia urmează să fie integrat un sistem AFIS, este necesar să se definească standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale utilizate pentru identificarea şi verificarea biometrică.

(5) Ar trebui să se elaboreze specificaţii suplimentare într-o etapă ulterioară, odată ce vor fi definite specificaţiile tehnice detaliate ale viitorului sistem automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS).

(6) Formatul de introducere a amprentelor digitale în SIS II, care ar trebui să se bazeze pe un standard elaborat de Institutul Naţional pentru Standarde şi Tehnologie al SUA (National Institute of Standards and Technology), nu face parte din prezenta decizie. Acest format ar trebui definit în documentul de control al interfeţei.

(7) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi Decizia 2007/533/JAI stabilesc dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal şi securitatea datelor din SIS II, care se aplică în egală măsură prelucrării amprentelor digitale în cadrul SIS II. În special, orice prelucrare a amprentelor este limitată la operaţiunea de prelucrare autorizată în temeiul articolului 22 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi al articolului 22 litera (c) din Decizia 2007/533/JAI. De asemenea, prelucrarea amprentelor digitale în cadrul SIS II trebuie să respecte dispoziţiile naţionale aplicabile privind protecţia datelor prin care sunt puse în aplicare Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, care va fi înlocuită de Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului.

(8) Dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 se întemeiază pe acquis-ul Schengen, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a notificat, prin scrisoarea din 15 iunie 2007, transpunerea acestui acquis în legislaţia sa naţională. Danemarca participă la Decizia 2007/533/JAI. Prin urmare, Danemarca are obligaţia de a pune în aplicare prezenta decizie.

(9) Regatul Unit nu participă la Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi, în consecinţă, nu poate efectua căutări şi nu poate introduce semnalări privind refuzul intrării sau interdicţia de şedere referitoare la resortisanţi ai ţărilor terţe. Regatul Unit participă la prezenta decizie în măsura în care aceasta nu priveşte semnalările bazate pe articolele 24 şi 25 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...