Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Convenţia de implementare pentru anul 2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.07.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi al normelor de implementare a acesteia, între:

Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, în calitate de ............................, denumit în continuare MFP

şi

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Aurel Şaramet, în calitate de preşedinte-director general, şi de ..............................., în calitate de ............................, denumit în continuare FNGCIMM.

CAPITOLUL I Obiectul convenţiei

Art. 1. -

(1) Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea programului "Prima casă", denumit în continuare Programul.

(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Sursa de plată a garanţiilor emise de FNGCIMM în numele şi în contul statului este bugetul de stat.

(4) Pentru anul 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii următori, plafonul se va stabili potrivit legii.

(5) Termenii utilizaţi în prezenta convenţie au semnificaţia prevăzută de Normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

CAPITOLUL II Conţinutul mandatului

Art. 2. -

MFP, în calitate de reprezentant al statului, are ca obligaţii următoarele:

a) propune Guvernului plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garanţiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro;

b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finanţatori a plafonului de garantare aferent anului 2009;

c) efectuează plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor, în baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, conform cap. IV al prezentei convenţii;

d) transmite FNGCIMM o copie certificată a documentului de plată către finanţator, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii;

e) transmite Fondului şi finanţatorilor eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit.

Art. 3. - Modificări (1)

FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:

a) să comunice MFP lista finanţatorilor eligibili în cadrul Programului;

b) să transmită propuneri de alocare pro-rata pe finanţatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) şi să evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului pe finanţatori; în situaţia în care unul dintre finanţatorii cărora li s-a alocat un plafon de garantare renunţă la întregul plafon sau la o parte din acesta, FNGCIMM este în drept cu acordul MFP să aloce respectivul plafon unor finanţatori eligibili noi ale căror oferte au fost transmise în cadrul perioadei în care se face reevaluarea;

c) să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;

d) să predea MFP o copie certificată a convenţiilor de garantare încheiate cu finanţatorii;

e) să emită şi să monitorizeze garanţiile în condiţiile prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii;

f) să aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii;

g) să comunice MFP situaţia plăţilor de efectuat, consolidată pe finanţatori, însoţită de deciziile de aprobare a cererilor de plată;

h) să transmită organelor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garanţiilor acordate conform Programului, în condiţiile prevăzute în cap. V al prezentei convenţii;

i) să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei convenţii;

j) să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să denunţe unilateral unele convenţii de garantare, cu prezentarea argumentelor care au condus la denunţarea unilaterală a convenţiilor;

k) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în condiţiile Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu;

l) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de MFP;

m) să ţină evidenta beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 4. -

Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:

a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către finanţatori (anexa nr. 1);

b) situaţia garanţiilor acordate (anexa nr. 2);

c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3);

d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4).

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 6. -

(1) ANAF raportează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanţiei

Art. 7. -

Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condiţiile prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii.

Art. 8. -

Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează de către MFP în contul finanţatorului, în lei sau în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii. Plata se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a acestor cereri, fără a depăşi 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.

Art. 9. -

(1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată, consolidate pe finanţatori, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la finanţator, vizate cu "bun de plată".

(2) Decizia astfel cum a fost menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanţatori a valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) şi (2) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP şi se fac prin curier la sediul MFP.

Art. 10. -

(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, MFP transmite FNGCIMM copia certificată a documentului de plată (ordinul de plată sau extrasul de cont care probează efectuarea plăţii).

(2) FNGCIMM notifică beneficiarul în termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii, conform art. 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Predarea de către FNGCIMM la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentaţiei referitoare la plata garanţiei, în vederea începerii executării silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei convenţii.

CAPITOLUL V Obligaţiile FNGCIMM în relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Art. 11. -

(1) După ce MFP transmite copia documentului de plată a garanţiei, FNGCIMM notifică beneficiarul despre plată, solicitându-i restituirea debitului. Notificarea se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii.

(2) Prin notificare se individualizează creanţa bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia.

(3) Notificarea se întocmeşte pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie şi se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului înscrisului şi confirmarea primirii acestuia.

Art. 12. - Modificări (1)

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de primire a notificării prevăzute la art. 11, FNGCIMM înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate, în vederea efectuării procedurii de executare silită, următoarele documente:

a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie şi dovada comunicării către debitor, în original;

b) contractul de garantare, în original;

c) contractul de ipotecă, în original, şi încheierea de intabulare a ipotecii, în copie certificată;

d) documentele care au stat la baza acordării garanţiei, în copie certificată, respectiv referatul de aprobare a garanţiei şi documentaţia prevăzută în convenţia de garantare.

CAPITOLUL VI Confidenţialitate

Art. 13. -

(1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia.

(2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

Art. 14. -

Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii la care se referă art. 13, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi a executării prezentei convenţii, şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul părţilor semnatare ale prezentei convenţii.

Art. 15. -

Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 13 şi art. 14, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informaţii.

CAPITOLUL VII Răspundere contractuală. Jurisdicţie

Art. 16. -

Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

Art. 17. -

FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP.

Art. 18. -

Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VIII Alte clauze

Art. 19. -

(1) Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:

MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

Boni Cucu - director general adjunct - front office

Tel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92

e-mail: boni.cucu@mfinante.ro

Maria Elena Anghel - director general adjunct - back office

Tel: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608

e-mail: elena.anghel@mfinante.ro

FNGCIMM - Direcţia sinteză, risc, strategie şi relaţii instituţionale

Irina Constantinescu - director executiv

Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

e-mail: irina.constantinescu@fngcimm.ro

Dan Mamara - consilier

Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

e-mail: dan.mamara@fngcimm.ro

ANAF - Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare

Doru Dudaş - director general

Tel: 00 40 21 312.24.29 int. 213;

fax: 00 40 21 319.97.40

e-mail: doru.dudas@mfinante.ro

(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică în scris celeilalte părţi, modificarea producând efecte de la comunicare.

se încarcă...