Back

Parlamentul României

Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

În vigoare de la 31.07.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Obiectul şi domeniul de aplicare

Art. 1.

(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cerinţelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente ce vizează operaţiunile petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia României, determinate conform principiilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat, Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, şi oricăror altor acte normative aplicabile.

(2) Prezenta lege nu aduce atingere Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definiţii

Art. 2.

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. acceptabil, în raport cu un risc, înseamnă un nivel de risc pentru care timpul, costurile sau eforturile pentru a-l reduce şi mai mult ar fi extrem de disproporţionate faţă de beneficiile unei astfel de reduceri; în evaluarea caracterului flagrant disproporţionat al timpului, costurilor sau eforturilor faţă de avantajele reducerii în continuare a riscului se au în vedere nivelurile de risc din cele mai bune practici compatibile cu activitatea întreprinsă;

2. acceptare, în legătură cu raportul privind pericolele majore, înseamnă comunicarea în scris de către autoritatea competentă către operator sau proprietar a faptului că raportul, dacă este pus în aplicare astfel cum se prevede în cuprinsul său, este în conformitate cu cerinţele prezentei legi; acceptarea nu implică niciun transfer de responsabilitate pentru controlul pericolelor majore către autoritatea competentă;

3. accident major înseamnă, în raport cu o instalaţie sau o infrastructură conectată:

a) un incident care implică o explozie, un incendiu, pierderea controlului asupra sondei sau o deversare de petrol, gaz sau substanţe periculoase care implică sau pentru care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor;

b) un incident care provoacă daune grave instalaţiei sau infrastructurii conectate care implică sau în legătură cu care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor;

c) oricare alt incident care are ca rezultat decesul sau vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane de pe instalaţia offshore de la care provine sursa de pericol sau care efectuează operaţiuni petroliere offshore în legătură cu instalaţia sau cu infrastructura conectată; sau

d) orice incident de mediu major care rezultă din incidentele menţionate la lit. a), b) şi c); în scopul determinării dacă un incident constituie un accident major în temeiul lit. a), b) sau d), o instalaţie operată de la distanţă fără personal este tratată ca şi cum ar fi operată cu personal;

4. acord petrolier este actul juridic încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM, şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

5. autoritate competentă înseamnă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, autoritate publică înfiinţată în temeiul prezentei legi şi care este responsabilă pentru atribuţiile conferite prin prezenta lege;

6. autoritatea semnatară a acordurilor petroliere este ANRM, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

7. autoritate responsabilă este autoritatea publică centrală care, direct sau prin structurile aflate în coordonare/subordonare, contribuie la asigurarea măsurilor de siguranţă a operaţiunilor petroliere offshore, potrivit domeniului de competenţă specific;

8. consultare tripartită înseamnă o modalitate formală pentru a permite dialogul şi cooperarea între autoritatea competentă, operatori/proprietari şi reprezentanţii lucrătorilor;

9. contractor înseamnă orice entitate contractată de operator sau proprietar pentru a îndeplini atribuţii specifice în numele operatorului sau proprietarului;

10. corespunzător înseamnă corect sau absolut adecvat, luând în considerare raportul efort şi cost, cu privire la o anumită cerinţă sau situaţie, bazându-se pe justificări obiective şi care poate fi demonstrat printr-o analiză, o comparaţie cu standardele corespunzătoare sau prin alte soluţii folosite în situaţii comparabile de către alte autorităţi sau industria de profil;

11. eficienţa intervenţiei în cazul unei scurgeri de petrol înseamnă eficienţa sistemelor de intervenţie în cazul scurgerilor de petrol în cadrul intervenţiei lor în cazul unei scurgeri de petrol, pe baza unei analize a frecvenţei, duratei şi momentului producerii condiţiilor de mediu care ar împiedica o intervenţie; evaluarea eficienţei intervenţiei în cazul unei scurgeri de petrol se exprimă ca procent din timpul în care aceste condiţii nu sunt prezente şi include o descriere a limitelor de exploatare impuse instalaţiilor vizate ca urmare a evaluării respective;

12. elemente critice de siguranţă şi de mediu înseamnă elementele unei instalaţii, inclusiv programe de calculator, al căror scop este prevenirea sau limitarea consecinţelor unui accident major sau a căror defectare ar putea provoca sau contribui în mod substanţial la un accident major;

13. entitate înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau o grupare de astfel de persoane;

14. exploatare are înţelesul dat de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

15. explorare înseamnă ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

16. incident de mediu major înseamnă un incident care are sau ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

17. industrie de profil înseamnă entităţi ce sunt direct implicate în operaţiunile petroliere offshore care fac obiectul acestei legi sau ale căror activităţi sunt strâns legate de operaţiunile respective;

18. infrastructură conectată înseamnă, în cadrul zonei de siguranţă sau într-o zonă adiacentă aflată la o distanţă mai mare de instalaţie, astfel cum este determinată de operator sau proprietar în raportul privind pericolele majore:

a) orice sondă şi structurile aferente, unităţile şi dispozitivele suplimentare conectate la instalaţia offshore;

b) orice echipament care este operat sau componente/mecanisme aflate pe structura principală a instalaţiei sau fixate de aceasta;

c) orice echipament ataşat de conducte sau componente/mecanisme ataşate conductelor;

19. instalaţie înseamnă o instalaţie staţionară, fixă sau mobilă, sau o combinaţie de instalaţii, interconectate permanent prin punţi sau alte structuri, utilizate în cadrul operaţiunilor petroliere offshore sau în legătură cu astfel de operaţiuni; instalaţiile includ instalaţii de foraj offshore mobile numai atunci când acestea sunt staţionate în zona offshore pentru activităţi de foraj, de producţie sau de alt tip, asociate cu operaţiunile petroliere offshore;

20. instalaţie de exploatare înseamnă o instalaţie utilizată pentru exploatarea petrolului;

21. instalaţie neproductivă înseamnă o instalaţie alta decât o instalaţie utilizată pentru exploatarea petrolului;

22. începerea operaţiunilor înseamnă momentul în care instalaţia sau infrastructura conectată este utilizată pentru prima dată în scopul operaţiunilor pentru care a fost proiectată;

23. modificare substanţială înseamnă:

a) în cazul unui raport privind pericolele majore, o modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost acceptat raportul original, inclusiv, între altele, modificări fizice, disponibilitatea de noi cunoştinţe sau tehnologii şi modificări la nivelul managementului operaţional;

b) în cazul unei notificări privind operaţiuni la sondă sau privind operaţiuni combinate, o modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost transmisă notificarea originală, inclusiv, între altele, modificări fizice, înlocuirea unei instalaţii cu alta, disponibilitatea de noi cunoştinţe sau tehnologii şi modificări la nivelul managementului operaţional;

24. offshore înseamnă situat în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al Mării Negre sub jurisdicţia României, în sensul dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996;

25. operator înseamnă titularul de acord petrolier sau entitatea nominalizată de către titularul de acord petrolier să conducă efectuarea operaţiunilor petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de exploatare;

26. operaţiune combinată înseamnă o operaţiune efectuată de pe o instalaţie împreună cu o altă instalaţie sau alte instalaţii în scopuri legate de cealaltă/celelalte instalaţie/instalaţii şi care cresc substanţial riscurile referitoare la siguranţa persoanelor sau protecţia mediului de pe oricare dintre instalaţii sau de pe toate instalaţiile în cauză;

27. operaţiune la sondă înseamnă orice operaţiune la sondă ce ar putea avea drept consecinţă scurgerea accidentală a unor substanţe care ar putea provoca un accident major, operaţiuni care includ forajul unei sonde, repararea sau modificarea unei sonde, suspendarea operaţiunilor la sondă şi abandonarea permanentă a unei sonde;

28. operaţiuni petroliere offshore înseamnă toate activităţile asociate cu instalaţia sau infrastructura conectată, inclusiv proiectarea, planificarea, construcţia, operarea şi dezafectarea acestora, legate de explorarea şi exploatarea de petrol, dar excluzând transportul petrolului de pe o coastă pe alta;

29. pericol major înseamnă o situaţie care prezintă potenţialul de a provoca un accident major;

30. perimetru petrolier are înţelesul dat de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

31. plan extern de intervenţie în caz de urgenţă înseamnă o strategie locală, naţională sau regională pentru prevenirea extinderii sau limitarea consecinţelor unui accident major legat de operaţiunile petroliere offshore care utilizează toate resursele disponibile ale operatorului, aşa cum sunt descrise în planul relevant intern de intervenţie în caz de urgenţă, precum şi orice resurse suplimentare puse la dispoziţie la nivelul local, naţional sau la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, după caz;

32. plan intern de intervenţie în caz de urgenţă înseamnă un plan pregătit de operatori sau de proprietari în conformitate cu cerinţele din prezenta lege privind măsurile de prevenire a extinderii sau de limitare a consecinţelor unui accident major legat de operaţiunile petroliere offshore;

33. proprietar înseamnă o entitate care are dreptul legal de a conduce activităţile legate de instalaţiile neproductive;

34. publicul înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice, asociaţii ale acestora, organizaţii sau grupuri ale acestora;

35. risc înseamnă combinaţia dintre probabilitatea unui eveniment şi consecinţele evenimentului respectiv;

36. titularul acordului petrolier înseamnă persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

37. verificare independentă înseamnă o evaluare şi o confirmare a validităţii declaraţiilor scrise speciale de către o entitate sau o structură organizatorică din cadrul operatorului sau proprietarului ori selectată de către operator sau proprietar, care nu se află sub controlul sau sub influenţa entităţii sau structurii organizatorice care utilizează declaraţiile respective;

38. zonă de siguranţă înseamnă zona aflată în interiorul unei distanţe de 500 de metri faţă de orice punct al instalaţiei.

CAPITOLUL III Principii generale de gestionare a riscurilor privind operaţiunile petroliere offshore

Art. 3.

(1) Operatorii au obligaţia să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia României, să respecte cerinţele prevăzute în legislaţia relevantă în vigoare, precum şi reglementările emise şi măsurile impuse de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi procedurile interne relevante ale operatorului.

(2) Operatorii nu sunt eliberaţi de obligaţiile reglementate la alin. (1) în cazul în care acţiunile sau omisiunile care au condus sau au contribuit la accidente majore aparţin contractorilor lor.

(3) În cazul unui accident major, operatorii au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele acestuia asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

(4) Operatorii au obligaţia să se asigure că operaţiunile petroliere offshore sunt efectuate în baza unei gestionări sistematice a riscurilor, astfel încât riscurile reziduale de accidente majore în cazul persoanelor, mediului şi instalaţiilor offshore să fie acceptabile.

CAPITOLUL IV Considerente privind siguranţa şi mediul cu privire la acordurile petroliere

Art. 4.

(1) Deciziile privind încheierea sau transferarea acordurilor petroliere având ca obiect operaţiuni petroliere offshore ţin seama de capacitatea solicitantului de a respecta cerinţele cu privire la executarea operaţiunilor petroliere offshore, astfel cum este prevăzut în acordul petrolier, reglementat de legislaţia relevantă naţională în vigoare şi de legislaţia Uniunii Europene direct aplicabilă.

(2) În evaluarea capacităţii tehnice şi financiare a solicitantului unui acord petrolier se ţine cont de:

a) riscurile, pericolele şi orice alte informaţii legate de zona autorizată în cauză, inclusiv, atunci când este cazul, costul degradării mediului maritim conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare;

b) etapa specifică a operaţiunilor petroliere offshore;

c) capacităţile financiare ale solicitantului, inclusiv orice garanţie financiară pentru acoperirea răspunderii pentru daunele care pot rezulta din operaţiunile petroliere offshore în cauză, inclusiv răspunderea pentru daunele economice potenţiale;

d) informaţiile disponibile referitoare la siguranţa şi la performanţa în materie de mediu, inclusiv cu privire la accidentele majore, care sunt aplicabile operaţiunilor pentru care se solicită acord petrolier; înainte de încheierea sau transferul acordului petrolier, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se consultă, în cazurile în care este necesar, cu autoritatea competentă.

(3) Titularul acordului petrolier desemnează operatorul şi stabileşte atribuţiile acestuia şi notifică în acest sens autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM.

(4) Procedurile de încheiere a acordului petrolier pentru operaţiunile petroliere offshore se organizează astfel încât informaţiile culese în urma explorării să poată fi luate în considerare de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, înainte de începerea exploatării.

(5) Încheierea acordului petrolier pentru operaţiunile petroliere offshore este condiţionată de elaborarea de către operatori sau proprietari a planurilor interne de intervenţie în caz de urgenţă, conform prevederilor art. 13 şi 27.

(6) Evaluarea capacităţilor tehnice şi financiare ale unui aplicant pentru un acord petrolier ţine cont în mod deosebit de caracteristicile tuturor mediilor marine şi costiere sensibile din punct de vedere ecologic, în special ale ecosistemelor care au un rol important pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, cum ar fi mlaştinile sărăturate, solul submarin de iarbă de mare, precum şi zonelor marine protejate, precum ariile speciale de conservare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele speciale de protecţie în sensul Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, precum şi zonele marine protejate în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care Uniunea Europeană sau România este parte.

(7) Regimul fiscal pentru activitatea offshore este stabilit prin lege diferenţiat faţă de activitatea onshore în vederea încurajării investiţiilor şi realizarea unui mediu investiţional predictibil, competitiv şi atractiv.

CAPITOLUL V
Participarea publicului cu privire la efectele operaţiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului

Art. 5.

(1) Forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalaţie neproductivă începe numai după ce titularul de acord petrolier a desfăşurat, din timp şi în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce priveşte posibilele efecte asupra mediului ale operaţiunilor petroliere offshore planificate. Procedurile de consultare a publicului se desfăşoară cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene de directă aplicare şi, în special, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care consultarea publicului nu s-a desfăşurat potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că următoarele obligaţii sunt îndeplinite:

a) informarea publicului fie prin anunţuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi pe cale electronică, în ceea ce priveşte amplasamentul unde sunt prevăzute operaţiunile de explorare;

b) identificarea publicului interesat, care include publicul afectat sau potenţial afectat sau care are un interes în decizia de a permite operaţiuni de explorare, inclusiv organizaţii nonguvernamentale care promovează protecţia mediului sau alte organizaţii relevante;

c) punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor relevante privind aceste operaţiuni planificate, inclusiv, între altele, cele privind dreptul de participare la luarea deciziilor şi autoritatea căreia i se pot adresa observaţii sau întrebări/nelămuriri;

d) asigurarea dreptului publicului de a-şi exprima observaţiile şi opiniile la momentul în care toate opţiunile decizionale sunt posibile, în sensul că perioada de consultare se va desfăşura înainte de momentul adoptării deciziilor privind autorizarea explorării;

e) asigurarea faptului că rezultatele consultării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor prevăzute la lit. d).

(3) După examinarea observaţiilor şi a opiniilor exprimate de către public, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, informează cu promptitudine publicul cu privire la deciziile adoptate şi la motivele şi considerentele pe care se bazează acestea, inclusiv informaţii despre procesul de consultare a publicului. Perioadele de timp pentru consultarea publicului se stabilesc în mod rezonabil, în fiecare etapă a consultării publice.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în ceea ce priveşte lucrările de explorare aprobate de ANRM înainte de 18 iulie 2013.

CAPITOLUL VI Operaţiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere

Art. 6.

(1) Instalaţiile de exploatare şi infrastructură conectată sunt operate doar în perimetrele autorizate şi numai de către operatori desemnaţi în acest scop, conform prevederilor art. 4 alin. (3).

(2) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să se asigure că operatorul are capacitatea de a respecta cerinţele pentru operaţiunile petroliere specifice din cadrul acordului petrolier.

(3) Pe întreaga durată a operaţiunilor petroliere offshore autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că operatorul respectă cerinţele şi îşi îndeplineşte funcţiile şi responsabilităţile în temeiul prezentei legi.

(4) În cazul în care autoritatea competentă apreciază, pe baza criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (7), că operatorul nu mai are capacitatea de a respecta cerinţele relevante în conformitate cu prezenta lege, notifică punctul său de vedere în acest sens autorităţii semnatare a acordurilor petroliere, ANRM. Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, poate lua în considerare punctul de vedere al autorităţii competente.

(5) Ulterior, dacă autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, ia în considerare punctul de vedere al autorităţii competente, sub rezerva acordării, în prealabil, operatorului, a unui termen de 90 de zile pentru remediere şi care nu s-a realizat până la sfârşitul acestui termen, va notifica în scris titularul acordului petrolier, privind neîndeplinirea responsabilităţilor în cauză, iar acesta poate propune autorităţii semnatare a acordurilor petroliere, ANRM, desemnarea unui alt operator.

(6) În cazul în care titularul decide înlocuirea operatorului, un nou operator va fi desemnat în cel mult 60 de zile de la data la care titularul a fost notificat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, iar până la data la care operatorul nou-desemnat este aprobat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, operaţiunile petroliere offshore se efectuează cu operatorul existent.

(7) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că nu sunt începute sau continuate operaţiuni cu instalaţii de exploatare şi neproductive până când raportul privind pericolele majore nu a fost acceptat de către autoritatea competentă în temeiul prezentei legi. Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că operaţiunile la sondă sau operaţiunile combinate nu încep sau nu continuă înainte ca raportul privind pericolele majore pentru instalaţiile implicate să fi fost acceptat conform prezentei legi. Mai mult, astfel de operaţiuni nu încep sau nu continuă până când nu a fost transmisă autorităţii competente o notificare referitoare la operaţiuni la sondă sau o notificare privind operaţiuni combinate, în temeiul art. 10 alin. (1) lit. h) sau i), ori dacă autoritatea competentă formulează obiecţii cu privire la conţinutul unei notificări.

(8) Operatorul asigură o zonă de siguranţă în jurul unei instalaţii, în care navele au interdicţia de a intra sau de a rămâne. Interdicţia nu se aplică unei nave care intră sau care rămâne în zona de siguranţă, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) în legătură cu punerea, inspectarea, testarea sau repararea, întreţinerea, alterarea, reînnoirea sau scoaterea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranţă sau din proximitatea sa;

b) în condiţiile în care furnizează servicii pentru orice instalaţii din zona de siguranţă sau transportă persoane ori bunuri dinspre/înspre acestea;

c) pentru a inspecta orice instalaţie sau infrastructură conectată din acea zonă de siguranţă care se află sub jurisdicţia României în Marea Neagră;

d) în cazul operaţiunilor de salvare de vieţi sau de bunuri;

e) din cauza intemperiilor;

f) atunci când se află în pericol;

g) în cazul în care operatorul, proprietarul sau autorităţile abilitate ale statului şi-au exprimat acordul.

(9) Prin ordin al autorităţii competente se instituie un mecanism pentru participarea efectivă la consultările tripartite între autoritatea competentă, operatori şi proprietari, precum şi reprezentanţii lucrătorilor privind formularea standardelor şi politicilor care se ocupă de prevenirea accidentelor majore.

se încarcă...