Back

Act Internaţional

Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946*)

În vigoare de la 03.01.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele, prin reprezentanţii lor autorizaţi,

recunoscând interesul naţiunilor lumii în aplicarea măsurilor de salvare pentru generaţiile viitoare a importantei resurse naturale reprezentate de stocurile de balene,

având în vedere că istoria vânării balenelor a constat într-un suprapescuit de tipul zonă după zonă şi specie după specie, în aşa măsură încât este esenţială protecţia tuturor speciilor de balene împotriva viitoarelor acţiuni de suprapescuit,

recunoscând că stocurile de balene sunt pasibile de creştere naturală, dacă vânarea balenelor este corect reglementată şi creşterile stocurilor de balene pot permite creşterea numărului de indivizi ce pot fi capturaţi fără a pune în pericol această resursă naturală,

recunoscând că este un interes comun atingerea, cât mai rapid posibil, a unui nivel optim al stocurilor de balene fără efecte economice şi nutriţionale mari,

recunoscând că în cursul realizării acestor obiective operaţiunile de vânare a balenelor ar trebui să fie limitate la acele specii care se dovedesc a fi cele mai capabile să susţină exploatarea pentru a oferi un interval de timp pentru refacerea efectivelor anumitor specii de balene care acum se găsesc în descreştere numerică,

dorind să se stabilească un sistem internaţional de reglementare a pescuitului balenelor pentru asigurarea unei conservări adecvate şi efective, precum şi pentru dezvoltarea stocurilor de balene pe baza principiilor concretizate în prevederile Acordului internaţional pentru reglementarea vânării balenelor, semnat la Londra la 8 iunie 1937, şi ale protocoalelor acestuia, semnate la Londra la 24 iunie 1938 şi la 26 noiembrie 1945,

hotărând să încheie o convenţie pentru a prevedea conservarea adecvată a stocurilor de balene şi, în acest fel, să facă posibilă dezvoltarea disciplinară a industriei vânătorii de balene,

au decis după cum urmează:

ARTICOLUL I

1. Prezenta convenţie include programul ataşat în continuare (Program), care este parte integrantă din aceasta. Toate referirile la "convenţie" trebuie înţelese ca incluzând programul menţionat, fie în termenii lui prezenţi, fie amendat în concordanţă cu prevederile art. V.

2. Prezenta convenţie se aplică navelor de prelucrare, unităţilor terestre de prelucrare şi navelor de vânătoare de balene aflate sub jurisdicţia guvernelor contractante şi tuturor apelor în care se efectuează vânatul balenelor de către asemenea nave de prelucrare, unităţi terestre de prelucrare şi nave de vânătoare de balene.

ARTICOLUL II

În sensul prezentei convenţii:

1. navă de prelucrare reprezintă o navă în care sau pe care balenele sunt prelucrate fie integral, fie în parte;

2. unitate terestră de prelucrare reprezintă o fabrică pe uscat în care balenele sunt prelucrate fie integral, fie în parte;

3. nave de vânătoare de balene reprezintă un elicopter, un aparat de zbor, o navă folosită în scopul vânării, capturării, scoaterii, remorcării sau căutării balenelor;
Modificări (1)

4. guvern contractant reprezintă orice guvern care a depus un instrument de ratificare sau a transmis un aviz de aderare la prezenta convenţie.

ARTICOLUL III

1. Guvernele contractante au decis să înfiinţeze o comisie internaţională privind vânarea balenelor, denumită în continuare Comisie, care să fie compusă dintr-un membru al fiecărui guvern contractant. Fiecare membru va avea un singur vot şi poate să fie însoţit de unul sau de mai mulţi experţi ori consultanţi.

2. Comisia trebuie să aleagă dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte şi trebuie să-şi stabilească propriile reguli de procedură. Deciziile Comisiei trebuie luate printr-o majoritate simplă a membrilor care votează, exceptând îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. V, pentru care este necesar votul a trei pătrimi din numărul membrilor care votează. Regulile de procedură pot să prevadă alte decizii decât cele de la întâlnirile Comisiei.

3. Comisia poate să-şi numească propriul secretar şi personalul de lucru.

4. Comisia poate să înfiinţeze comitete din propriii membri, experţi sau consultanţi, pe care le consideră oportune să îndeplinească asemenea funcţii aşa cum poate autoriza.

5. Cheltuielile fiecărui membru din Comisie şi ale experţilor şi consultanţilor lor vor fi stabilite de către propriului guvern.

6. Recunoscând că agenţiile specializate raportate la Naţiunile Unite vor fi preocupate cu conservarea şi dezvoltarea pescuitului de balene şi a produselor derivate din acestea şi dorind să evite suprapunerea responsabilităţilor, guvernele contractante se vor consulta între ele, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, pentru a decide în ce măsură Comisia trebuie să fie adusă în cadrul unei agenţii specializate în sistemul Naţiunilor Unite.

7. Între timp Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în consultare cu alte guverne contractante, vor realiza aranjamentele necesare pentru a stabili prima întâlnire a Comisiei şi vor iniţia consultarea menţionată în paragraful 6.

8. Întâlnirile ulterioare ale Comisiei trebuie să fie stabilite aşa cum decide Comisia.

ARTICOLUL IV

1. Comisia poate, fie în colaborare, fie prin intermediul agenţiilor independente ale guvernelor contractante sau al altor agenţii publice ori private, instituţii, organizaţii, sau în mod independent:

a) încuraja, recomanda sau, dacă este necesar, organiza studii şi investigaţii cu privire la balene şi vânarea acestora;

b) colecta şi analiza informaţiile statistice în legătură cu condiţiile actuale şi tendinţele stocurilor de balene şi efectele activităţii de vânare a acestora;

c) studia, evalua şi disemina informaţii referitoare la metodele de menţinere şi creştere a populaţiilor stocurilor de balene.

2. Comisia va realiza aranjamentele pentru publicarea rapoartelor propriilor activităţi şi poate publica asemenea rapoarte pe care le consideră adecvate, precum şi informaţii statistice, ştiinţifice şi alte informaţii considerate oportune în legătură cu balenele şi vânătoarea acestora, independent sau în colaborare cu Biroul Internaţional pentru Statisticile Vânării Balenelor din Sanderfjord, Norvegia, sau cu alte organizaţii şi agenţii.

ARTICOLUL V

1. Comisia poate completa/notifica, după caz, prevederile Programului prin adoptarea de reglementări în sensul conservării şi utilizării resurselor reprezentate de balene, stabilind: a) speciile protejate şi neprotejate; b) sezoanele deschise sau închise de vânare; c) apele deschise sau închise, incluzând specificarea zonelor desemnate ca sanctuare; d) dimensiunea limită pentru fiecare specie; e) perioada, metodele şi intensitatea vânării balenelor (incluzând cantitatea maximă de balene capturată în orice sezon); f) tipurile şi descrierile plaselor, echipamentelor şi dispozitivelor ce pot fi folosite; g) metode de măsurare; h) captura eliberată şi alte înregistrări statistice şi biologice; şi i) metode de inspecţie.
Modificări (1)

2. Aceste amendamente ale Programului: a) vor fi realizate în funcţie de necesităţile îndeplinirii obiectivelor şi scopurilor acestei convenţii şi vor asigura conservarea, dezvoltarea şi utilizarea optimă a resurselor reprezentate de balene; b) se vor baza pe constatări ştiinţifice; c) nu trebuie să implice restricţii cu privire la numărul sau naţionalitatea navelor de prelucrare sau a unităţilor terestre de prelucrare, nici să aloce cote specifice oricărei nave de prelucrare sau unităţi terestre de prelucrare; şi d) vor lua în considerare interesele consumatorilor de produse provenite de la balene şi ale industriei ce se bazează pe vânarea balenelor.

3. Fiecare dintre aceste amendamente va intra în vigoare pentru guvernele contractante la 90 de zile după notificarea amendamentului de către Comisie fiecărui guvern contractant, exceptând situaţiile în care: a) orice guvern prezintă obiecţii Comisiei la orice amendament, anterior expirării perioadei de 90 de zile, iar amendamentul nu va intra în vigoare pentru respectivul guvern pentru o perioadă suplimentară de 90 de zile; b) orice alt guvern contractant poate prezenta obiecţii la amendament oricând înainte de expirarea celor 90 de zile suplimentare sau înainte de expirarea celor 30 de zile de la data primirii ultimei obiecţii înregistrate în timpul unei asemenea perioade suplimentare de 90 de zile, indiferent cât de târzie poate fi această dată; şi c) amendamentul va intra în vigoare pentru toate guvernele contractante care nu au prezentat obiecţii, dar nu va intra în vigoare pentru orice guvern care a obiectat în decursul acestei perioade până la retragerea obiecţiei. Comisia va notifica fiecare guvern contractant imediat după primirea unei obiecţii sau retrageri, iar fiecare guvern contractant va confirma primirea tuturor notificărilor amendamentelor, obiecţiilor şi retragerilor.

4. Niciun amendament nu va intra în vigoare înainte de 1 iulie 1949.

ARTICOLUL VI

Comisia poate face recomandări oricărui sau tuturor guvernelor contractante cu privire la orice aspecte care sunt legate de balene sau vânarea balenelor şi la obiectivele şi scopurile prezentei convenţii.

ARTICOLUL VII

Guvernul contractant va asigura transmiterea imediată către Biroul Internaţional pentru Statisticile Vânării Balenelor din Sandefjord, Norvegia, sau către oricare altă instituţie pe care Comisia o poate desemna a notificărilor şi informaţiilor statistice sau de altă natură solicitate de către convenţie într-o formă şi urmând modalitatea solicitată de Comisie.

ARTICOLUL VIII

1. Fără a aduce atingere conţinutului prezentei convenţii, orice guvern contractant poate acorda oricărui cetăţean al statului respectiv un permis special care să îl autorizeze să omoare, să captureze şi să trateze pentru scopuri de cercetare ştiinţifică balenele care fac obiectul unor asemenea restricţii din punct de vedere numeric şi al altor condiţii, aşa cum acest guvern contractant consideră a fi adecvat, iar omorârea, capturarea şi tratarea balenelor în acord cu prevederile acestui articol vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei convenţii. Fiecare guvern contractant trebuie să raporteze Comisiei fără întârziere toate aceste autorizări pe care le-a acordat. Fiecare guvern contractant poate oricând să revoce orice asemenea permis special pe care l-a acordat.

2. Orice balenă capturată în baza acestor permise speciale va fi cât mai rapid posibil prelucrată, iar procedurile vor fi stabilite în acord cu indicaţiile emise de guvernul care a acordat permisul.

3. Fiecare guvern contractant va transmite instituţiilor desemnate de către Comisie, în cel mai scurt timp sau într-un interval de timp care să nu depăşească un an, informaţiile ştiinţifice disponibile ale guvernului în legătură cu balenele şi vânarea acestora, incluzând şi rezultatele cercetării stabilite în acord cu paragraful 1 al acestui articol şi cu art. IV.

4. Recunoscând faptul că activitatea de continuă colectare şi analiză a datelor biologice, corelată cu activitatea navelor de prelucrare şi a unităţilor terestre de prelucrare, este indispensabilă pentru funcţionarea şi managementul constructiv al pescuitului de balene, guvernele contractante vor lua toate măsurile posibile pentru a obţine aceste date.

ARTICOLUL IX

1. Fiecare guvern contractant va lua toate măsurile adecvate pentru a asigura aplicarea prevederilor prezentei convenţii şi pentru pedepsirea infracţiunilor împotriva prevederilor menţionate în operaţiunile efectuate de către persoane sau nave aflate sub propria jurisdicţie.

2. Nicio primă sau altă remuneraţie calculată în relaţie cu rezultatele muncii lor nu vor fi plătite către vânători şi echipajele navelor de vânătoare în condiţiile în care este capturată oricare dintre balenele a căror capturare este interzisă prin prezenta convenţie.

3. Răspunderea pentru infracţiunile sau contravenţiile la prezenta convenţie trebuie să fie instituită de către guvernul în jurisdicţia căruia are loc acest delict.

4. Fiecare guvern contractant va transmite Comisiei detaliile complete ale fiecărei încălcări de la prevederile prezentei convenţii produse de către persoanele sau navele aflate sub jurisdicţia acelui guvern, aşa cum este raportat de către propriii inspectori. Aceste informaţii trebuie să includă o declaraţie asupra măsurilor luate pentru gestionarea infracţiunilor şi a penalităţilor impuse.

ARTICOLUL X

1. Prezenta convenţie trebuie să fie ratificată şi instrumentele ratificării vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

2. Orice guvern care nu a semnat această convenţie poate adera la aceasta după intrarea ei în vigoare, printr-o notificare în scris adresată Guvernului Statelor Unite ale Americii.

3. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate celelalte guverne semnatare şi toate guvernele care au aderat asupra tuturor ratificărilor depuse şi asupra aderărilor primite.

4. Prezenta convenţie, din momentul în care au fost depuse instrumentele de ratificare a cel puţin 6 guverne semnatare, care vor include Guvernul Olandei, Norvegiei, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Statelor Unite ale Americii, va intra în vigoare pentru aceste guverne şi va intra în vigoare pentru fiecare guvern care a ratificat sau a aderat ulterior la ea la data depunerii propriului instrument de ratificare ori la data notificări de aderare.

5. Prevederile Programului nu se vor aplica înainte de 1 iulie 1948. Amendamentele la Programul adoptat în baza art. V nu se vor aplica înainte de 1 iulie 1949.

ARTICOLUL XI

Orice guvern contractant se poate retrage din această convenţie pe data de 30 iunie a fiecărui an prin transmiterea unei notificări în data de 1 ianuarie sau înainte de această dată a aceluiaşi an către guvernul depozitar, care după primirea unei asemenea notificări, o va comunica fără întârziere celorlalte guverne contractante. Orice guvern contractant, într-o manieră similară, după primirea unei copii a unei asemenea notificări de la guvernul depozitar, în decurs de o lună de la primirea acesteia, poate să îşi dea consimţământul pentru această retragere, astfel încât prezenta convenţie va înceta să mai fie în vigoare în data de 30 iunie a aceluiaşi an pentru guvernul care a transmis notificarea de retragere.

Prezenta convenţie va păstra data la care este deschisă spre semnare şi aceasta va rămâne deschisă pentru semnare pentru o perioadă de 14 zile.

În prezenţa celor care au semnat prezenta convenţie, fiind total autorizaţi.

Adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, în limba engleză, forma originală a prezentei convenţii va fi păstrată în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Guvernul Statelor Unite ale Americii va transmite copii ulterior către toate guvernele care au semnat şi au aderat la aceasta.

se încarcă...