Back

Organizaţia Internaţională a Muncii - OIM

Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind normele minime de securitate socială*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.05.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită la 4 iunie 1952 în a treizeci şi cincea sesiune,

după ce a hotărât adoptarea anumitor propuneri privind normele minime de securitate socială, chestiune inclusă la pct. 5 al ordinii de zi a sesiunii,

după ce a hotărât ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,

a adoptat astăzi, 28 iunie 1952, prezenta convenţie, denumită Convenţia privind securitatea socială (normele minime), 1952 (Convenţia).

PARTEA I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

1. În cadrul prezentei convenţii:

a) termenul "prevăzut" semnifică determinat de sau în baza legislaţiei sau reglementărilor naţionale;

b) termenul "reşedinţă" semnifică reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului membru, iar termenul "rezident" semnifică o persoană care îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului membru;

c) termenul "soţie" semnifică o soţie care este întreţinută de soţ;

d) termenul "văduvă" semnifică o femeie care în momentul decesului soţului era întreţinută de către acesta;

e) termenul "copil" semnifică un copil sub vârsta de absolvire a învăţământului obligatoriu sau un copil sub 15 ani, după cum poate fi prevăzut;

f) termenul "stagiu" semnifică o perioadă de cotizare sau o perioadă de angajare ori o perioadă de rezidenţă sau orice combinaţie între aceste perioade, după cum poate fi prevăzut.

2. În sensul art. 10, 34 şi 49, termenul "prestaţii" semnifică fie ajutoare directe sub forma îngrijirii, fie ajutoare indirecte, constând într-o rambursare a cheltuielilor suportate de persoana interesată.

ARTICOLUL 2

Fiecare stat membru pentru care prezenta convenţie este în vigoare va trebui:

a) să aplice:

(i) partea I;

(ii) cel puţin 3 dintre părţile II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX şi X, cuprinzând cel puţin una dintre părţile IV, V, VI, IX şi X;

(iii) dispoziţiile corespunzătoare din părţile XI, XII şi XIII;

(iv) partea XIV;

b) să specifice în actul de ratificare pentru care dintre părţile de la II la X acceptă obligaţiile care decurg din prezenta convenţie.

ARTICOLUL 3

1. Un stat membru a cărui economie şi ale cărui facilităţi medicale nu sunt suficient dezvoltate poate, dacă şi pentru ce perioadă autoritatea competentă consideră necesar, să se prevaleze printr-o declaraţie anexată la actul său de ratificare de derogările temporare prevăzute la următoarele articole: 9 lit. d), 12 paragraful 2, 15 lit. d), 18 paragraful 2, 21 lit. c), 27 lit. d), 33 lit. b), 34 paragraful 3, 41 lit. d), 48 lit. c), 55 lit. d), 61 lit. d).

2. Fiecare stat membru care a făcut o declaraţie în baza paragrafului 1 al prezentului articol trebuie să includă în raportul său anual cu privire la aplicarea prezentei convenţii, transmis în baza art. 22 al Constituţiei OIM, o declaraţie cu privire la fiecare excepţie de care se prevalează:

a) dacă motivele de derogare mai există; sau

b) dacă renunţă la dreptul de a se mai prevala de derogarea respectivă, începând cu o anumită dată.

ARTICOLUL 4

1. Fiecare stat membru care a ratificat Convenţia poate ulterior să notifice directorului general al Biroului Internaţional al Muncii că acceptă obligaţiile ce decurg din Convenţie în ce priveşte una sau mai multe dintre părţile de la II la X, care nu au fost specificate în actul de ratificare.

2. Angajamentele prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol vor fi considerate parte integrantă a ratificării şi vor produce efecte începând cu data notificării.

ARTICOLUL 5

Dacă în vederea aplicării oricăreia dintre părţile de la II la X ale prezentei convenţii, care vor fi acoperite prin ratificare, un stat membru este obligat să protejeze anumite diviziuni prevăzute de persoane care formează cel puţin un procent determinat de salariaţi sau rezidenţi, statul membru, înainte de a se angaja în aplicarea respectivei părţi, trebuie să se asigure că respectivul procent este atins.

ARTICOLUL 6

În vederea aplicării părţilor II, III, IV, V, VIII (referitoare la îngrijirile medicale), IX sau X ale prezentei convenţii, un stat membru poate lua în considerare protecţia realizată prin asigurări care nu sunt obligatorii în baza legislaţiei sau reglementărilor naţionale pentru persoanele protejate, când:

a) sunt controlate de autorităţile publice sau administrate în comun, conform unor standarde prescrise, de angajaţi şi angajatori;

b) acoperă o parte substanţială a persoanelor ale căror câştiguri nu depăşesc veniturile unui muncitor calificat de sex masculin;

c) sunt conforme, împreună cu alte forme de protecţie, acolo unde este cazul, cu prevederile relevante ale prezentei convenţii.

PARTEA a II-a Îngrijiri medicale

ARTICOLUL 7

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Convenţiei este în vigoare trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea de prestaţii când acestea necesită îngrijiri medicale cu caracter preventiv sau curativ, în conformitate cu articolele care urmează.

ARTICOLUL 8

Riscul social acoperit include orice stare morbidă, oricare ar fi cauza, sarcina, naşterea şi consecinţele acestora.

ARTICOLUL 9

Persoanele protejate sunt:

a) diviziuni prevăzute de salariaţi, reprezentând cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor, precum şi soţiile şi copiii acestora;

b) diviziuni prevăzute ale populaţiei active, reprezentând cel puţin 20% din ansamblul rezidenţilor, precum şi soţiile şi copiii acestora;

c) diviziuni prevăzute de rezidenţi reprezentând cel puţin 50% din ansamblul rezidenţilor;

d) în cazul în care este în vigoare o declaraţie făcută în baza art. 3, diviziunile prevăzute de salariaţi reprezentând cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor lucrând în întreprinderi industriale care folosesc cel puţin 20 de persoane, precum şi soţiile şi copiii acestora.

ARTICOLUL 10

1. Prestaţiile trebuie să includă cel puţin:

a) în cazul stărilor morbide:

(i) îngrijirile acordate de medici generalişti, inclusiv vizite la domiciliu;

(ii) îngrijirile acordate de specialişti în spitale unor persoane spitalizate sau nu, precum şi în afara spitalelor;

(iii) furnizarea de produse farmaceutice esenţiale pe baza reţetelor prescrise de medici sau alţi practicieni calificaţi;

(iv) spitalizarea, dacă este necesară; şi

b) în cazul sarcinii, naşterii şi consecinţelor acestora:

(i) îngrijirile prenatale, în timpul naşterii şi după naştere, acordate fie de un medic, fie de o moaşă calificată;

(ii) spitalizarea, dacă este necesară.

2. Beneficiarul sau susţinătorul familiei poate fi obligat să participe la cheltuielile privind îngrijirile medicale pe care le primeşte în caz de starea morbidă; regulile privind suportarea cheltuielilor vor fi stabilite astfel încât acestea să nu producă o îndatorare prea mare.

3. Prestaţia acordată în conformitate cu acest articol va fi furnizată pentru a păstra, restabili sau îmbunătăţi sănătatea persoanei protejate, precum şi capacitatea sa de a munci şi de a face faţă nevoilor personale.

4. Departamentele guvernamentale sau instituţiile care administrează prestaţiile trebuie să încurajeze persoanele protejate, prin toate mijloacele pe care le consideră necesare, pentru a recurge la serviciile generale de sănătate puse la dispoziţia lor de autorităţile publice sau de alte organisme recunoscute de autorităţile publice.

ARTICOLUL 11

Prestaţiile menţionate la art. 10 trebuie garantate, în cadrul unui risc social acoperit, cel puţin persoanelor protejate care au îndeplinit (personal sau prin susţinătorul familiei) stagiul necesar care poate fi considerat pentru a evita abuzurile.

ARTICOLUL 12

1. Prestaţiile menţionate la art. 10 trebuie acordate pe toată perioada riscului acoperit, cu excepţia faptului că, în cazul unei stări morbide, durata de acordare a prestaţiilor se poate limita la 26 de săptămâni pentru fiecare caz; cu toate acestea, prestaţiile medicale nu pot fi suspendate pe durata plăţii unei indemnizaţii de boală, iar acordarea se va face în aşa fel încât să permită ca limita să fie extinsă pentru bolile prevăzute de legislaţia naţională recunoscute ca necesitând îngrijiri medicale prelungite.

2. În cazul în care este în vigoare o declaraţie făcută în baza art. 3, durata prestaţiei poate fi limitată la 13 săptămâni pentru fiecare caz.

PARTEA a III-a Indemnizaţii de boală

ARTICOLUL 13

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Convenţiei este în vigoare trebuie să asigure persoanelor protejate acordarea indemnizaţiilor de boală, în conformitate cu articolele care urmează.

ARTICOLUL 14

Riscul social acoperit include incapacitatea de muncă, rezultând în urma unei stări morbide şi antrenând suspendarea veniturilor, aşa cum este definit în legislaţia sau reglementările naţionale.

ARTICOLUL 15

Persoanele protejate sunt:

a) diviziunile prevăzute de salariaţi, reprezentând cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor; sau

b) diviziunile prevăzute ale populaţiei active, reprezentând cel puţin 20% din totalul rezidenţilor; sau

c) toţi rezidenţii ale căror resurse în timpul riscului social nu depăşesc limitele prevăzute astfel încât să se conformeze prevederilor art. 67; sau

d) în cazul în care este în vigoare o declaraţie făcută în baza art. 3, diviziunile prevăzute de salariaţi, reprezentând cel puţin 50% din ansamblul salariaţilor lucrând în întreprinderi industriale care folosesc cel puţin 20 de salariaţi.

ARTICOLUL 16

1. În cazul diviziunilor de salariaţi sau al diviziunilor de populaţie activă, prestaţia va consta într-o plată periodică calculată astfel încât să respecte prevederile art. 65 sau 66.

2. În cazul în care sunt protejaţi toţi rezidenţii ale căror resurse, pe durata producerii riscului social, nu depăşesc limitele prevăzute, prestaţia se va face sub forma unei plăţi periodice calculate astfel încât să fie în conformitate cu prevederile art. 67.

ARTICOLUL 17

Prestaţia menţionată la art. 16 trebuie asigurată, pentru riscul social acoperit, cel puţin persoanelor protejate care au efectuat stagiul considerat necesar pentru a evita abuzurile.

ARTICOLUL 18

1. Prestaţia menţionată la art. 16 trebuie acordată pe toată durata riscului social produs, cu rezerva că se poate limita la 26 de săptămâni în cazul fiecărei boli, situaţie în care există posibilitatea de a nu se acorda prestaţia pentru primele 3 zile de suspendare a veniturilor.

2. În cazul în care este în vigoare o declaraţie făcută în baza art. 3, durata de acordare se poate limita:

a) la o perioadă calculată astfel încât numărul total al zilelor pentru care se acordă indemnizaţie de boală în decursul unui an să nu fie mai mic de 10 ori numărul mediu al persoanelor protejate în acel an; sau

b) la 13 săptămâni pentru fiecare caz de boală, situaţie în care există posibilitatea de a nu se acorda prestaţia pentru primele 3 zile de suspendare a veniturilor.

PARTEA a IV-a Prestaţii de şomaj

ARTICOLUL 19

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Convenţiei este în vigoare trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestaţiilor de şomaj, în conformitate cu articolele care urmează.

ARTICOLUL 20

Riscul social acoperit trebuie să includă suspendarea veniturilor, aşa cum sunt definite în legislaţia şi reglementările naţionale, datorită imposibilităţii de a obţine un loc de muncă convenabil de către o persoană protejată care este disponibilă şi aptă de muncă.

ARTICOLUL 21

Persoanele protejate sunt:

a) diviziuni prevăzute de salariaţi, reprezentând cel puţin 50% din totalul salariaţilor; sau

b) toţi rezidenţii ale căror resurse în timpul producerii riscului social nu depăşesc limitele prescrise pentru a se conforma cerinţelor prevăzute la art. 67; sau

c) în cazul unei declaraţii făcute în baza art. 3, diviziunile prevăzute de salariaţi reprezentând cel puţin 50% din totalul salariaţilor lucrând în întreprinderi industriale care folosesc cel puţin 20 de persoane.

se încarcă...