Back

Guvernul României

Acordul internaţional al cafelei 2001, din 27.09.2000 *)

În vigoare de la 05.02.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Preambul

Guvernele-parte la prezentul acord,

recunoscând importanţa deosebită a cafelei pentru economia multor ţări, care în mare măsură este dependentă de acest produs prin veniturile din export şi, în consecinţă, pentru continuarea programelor lor de dezvoltare în domeniul social şi economic,

recunoscând importanţa sectorului cafelei care este singura sursă de venituri pentru milioane de oameni, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, şi ţinând cont de faptul că în multe din aceste ţări producţia depinde de fermele familiale,

recunoscând că este necesar să se încurajeze punerea în valoare a resurselor productive, promovarea şi menţinerea locurilor de muncă şi a veniturilor în industria cafelei din ţările membre, dobândind astfel salarii echitabile, un nivel de trai mai ridicat şi condiţii de lucru mai bune,

având în vedere că o cooperare strânsă internaţională în comerţul cu cafea va permite stimularea diversificării şi expansiunii economiei ţărilor producătoare de cafea şi va contribui la îmbunătăţirea relaţiilor politice şi economice dintre ţările exportatoare şi importatoare de cafea, precum şi creşterea consumului de cafea,

recunoscând că este de dorit evitarea unui dezechilibru între producţie şi consum care poate provoca fluctuaţii puternice de preţuri, dăunătoare atât producătorilor, cât şi consumatorilor,

ţinând seama de legăturile de stabilitate din comerţul cafelei şi stabilitatea pieţelor pentru produse fabricate,

luând notă de avantajele obţinute graţie cooperării internaţionale care rezultă prin punerea în aplicare a acordurilor internaţionale ale cafelei din 1962, 1968, 1976, 1983 şi 1994,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I Obiective

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentului acord sunt:

1. promovarea cooperării internaţionale în domeniul cafelei;

2. crearea unui cadru pentru consultări interguvernamentale şi negocieri în domeniul cafelei şi asupra mijloacelor de a realiza un echilibru rezonabil între cererea şi oferta mondială în condiţii care vor asigura consumatorilor provizii suficiente de cafea la un preţ corect şi producătorilor desfaceri la preţuri rentabile care vor permite un echilibru durabil între producţie şi consum;

3. înfiinţarea unei autorităţi pentru consultări în sectorul privat al cafelei pentru problemele privind cafeaua;

4. facilitarea extinderii şi transparenţei comerţului internaţional cu cafea;

5. de a acţiona ca un centru pentru strângerea, răspândirea şi publicarea de informaţii economice şi tehnice, statistici şi studii, precum şi elemente de cercetare şi de dezvoltare privind problemele din domeniul cafelei şi de a promova aceste activităţi;

6. stimularea membrilor pentru a dezvolta economia durabilă a cafelei;

7. promovarea, stimularea şi creşterea consumului de cafea;

8. de a analiza şi de a conduce la pregătirea de proiecte care au interes în economia mondială a cafelei, pentru prezentarea consecutivă la organismele donatoare sau de finanţare, după caz:

9. promovarea calităţii; şi

10. promovarea programelor de instruire şi informare pentru a contribui la transferul de tehnologii adecvate către membri, în ceea ce priveşte cafeaua.

CAPITOLUL II Definiţii

ARTICOLUL 2 Definiţii

În sensul prezentului acord:

(1) Cafea înseamnă boabele şi fructele pomului de cafea, uscată, verde sau prăjită, şi include cafeaua măcinată, decofeinizată, lichidă şi solubilă. Consiliul trebuie în cel mai scurt timp, după intrarea în vigoare a prezentului acord, să revizuiască factorii de conversie pentru tipurile de cafea înscrise la lit. d), e), f) şi g). După 3 ani trebuie să efectueze un examen asemănător. După fiecare revizuire, Consiliul, cu o majoritate de două treimi din voturi, stabileşte şi publică factorii de conversie adecvaţi. Dacă înainte de revizuirea iniţială Consiliul nu ajunge la o decizie în această problemă, factorii de conversie sunt cei care au fost utilizaţi în Acordul internaţional al cafelei 1994, aceştia fiind înscrişi în anexa I a prezentului acord. Sub rezerva acestor prevederi, termenii înscrişi mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

a) cafea verde înseamnă orice cafea boabe, crudă, înainte de prăjire;

b) fructul de cafea uscat înseamnă fructul uscat al arborelui de cafea; echivalentul în cafea verde al fructelor uscate de cafea se obţine înmulţind greutatea netă a fructelor uscate cu 0,50;

c) cafea uscată înseamnă bobul de cafea verde în coajă; echivalentul în cafea verde din cafeaua uscată se obţine înmulţind greutatea netă a cafelei uscate cu 0,80;

d) cafea prăjită înseamnă cafeaua verde prăjită la un anumit grad şi include cafeaua măcinată;

e) cafea decafeinizată înseamnă cafeaua verde, prăjită sau solubilă după extragerea cofeinei;

f) cafea lichidă înseamnă boabele de cafea în stare solidă solubile în apă derivate din cafeaua prăjită şi prezentate sub formă lichidă; şi

g) cafea solubilă înseamnă boabele de cafea în stare solidă, deshidratate şi solubile în apă, derivate din cafea prăjită.

(2) Sac înseamnă 60 kg, aproximativ 132,276 livre de cafea verde; tone înseamnă o masă de 1,000 kg, aproximativ 2.204,6 livre; şi livră înseamnă 453,597 grame.

(3) Anul cafelei înseamnă perioada de un an, de la 1 octombrie până la 30 septembrie.

(4) Organizaţie şi Consiliu înseamnă Organizaţia Internaţională a Cafelei şi, respectiv, Consiliul Internaţional al Cafelei.

(5) Parte contractantă înseamnă un guvern sau o organizaţie interguvernamentală menţionată la paragraful (3) din art. 4 care a depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aplicare provizorie a prezentului acord în conformitate cu art. 44 şi 45 sau aderă la acest acord potrivit art. 46.

(6) Membru înseamnă o parte contractantă; un teritoriu sau teritorii desemnate care au fost declarate membru separat în conformitate cu art. 5; mai multe părţi contractante sau teritorii desemnate ori amândouă, care fac parte din Organizaţie în calitate de grup-membru, conform art. 6.

(7) Membru exportator sau ţară exportatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o ţară, care este exportator deplin de cafea, adică un membru sau o ţară ale căror exporturi depăşesc importurile.

(8) Membru importator sau ţară importatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o ţară, care este un importator deplin de cafea, adică un membru sau o ţară ale căror importuri depăşesc exporturile.

(9) Majoritate simplă de voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii exportatori prezenţi care votează şi mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii importatori prezenţi care votează, calculate separat.

(10) Majoritate a două treimi din voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de două treimi din voturi exprimate de către membrii exportatori prezenţi care votează şi mai mult de două treimi din voturile exprimate de către membrii importatori prezenţi care votează, calculate separat.

(11) Intrarea în vigoare înseamnă, în afară de altă indicaţie, momentul când acest acord intră în vigoare în mod provizoriu sau definitiv.

CAPITOLUL III Angajamente generale ale membrilor

ARTICOLUL 3 Angajamente generale ale membrilor

(1) Membrii îşi iau angajamentul să ia toate măsurile necesare pentru a le permite îndeplinirea obligaţiilor impuse prin prezentul acord şi de a coopera din plin între ei pentru a obţine realizarea obiectivelor prezentului acord; membrii se angajează în special să furnizeze toate informaţiile necesare pentru a înlesni funcţionarea prezentului acord.

(2) Membrii admit că certificatele de origine constituie o sursă importantă de informaţii în comerţul cu cafea. De aceea, membrii exportatori îşi asumă responsabilitatea de a veghea ca aceste certificate de origine să fie corect eliberate şi utilizate cu bună credinţă, în conformitate cu regulile stabilite de Consiliu.

(3) Membrii admit mai departe că informaţiile despre reexporturi sunt de asemenea importante pentru analize corespunzătoare din lumea economică a cafelei. De aceea, membrii importatori îşi iau angajamentul să furnizeze informaţii regulate şi precise despre reexporturi, în forma şi modul care sunt stabilite de către Consiliu.

CAPITOLUL IV Membri

ARTICOLUL 4 Membrii Organizaţiei

(1) Fiecare parte contractantă constituie împreună cu acele teritorii la care prezentul acord se aplică în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 un singur şi acelaşi membru al Organizaţiei, conform prevederilor art. 5 şi 6.

(2) Un membru îşi poate schimba categoria în anumite condiţii, cu care Consiliul este de acord.

(3) Orice menţiune cu privire la cuvântul "guvern" în prezentul acord este considerat ca valoare de către Comunitatea Europeană sau o organizaţie interguvernamentală cu responsabilităţi comparabile în ceea ce priveşte negocierea, încheierea şi aplicarea unor acorduri internaţionale, în special acorduri privind produsele de bază.

(4) O asemenea organizaţie interguvernamentală nu dispune ea însăşi de voturi, dar, în cazul unui vot pe probleme de competenţa sa, va putea fi autorizată să dispună de voturile colective ale statelor membre. În acest caz, statele membre din organizaţia interguvernamentală respectivă nu sunt autorizate să îşi exercite individual drepturile de vot.

(5) O asemenea organizaţie interguvernamentală nu va putea fi eligibilă în Comitetul executiv conform prevederilor paragrafului (1) al art. 17, dar poate participa la discuţiile Comitetului executiv pe probleme în cadrul competenţei sale. În cazul unui vot privind problemele din cadrul competenţei sale şi care nu sunt trecute în prevederile paragrafului (1) al art. 20, voturile la care statele membre sunt autorizate să le acorde în Comitetul executiv sunt exprimate colectiv de fiecare dintre aceste state membre.

ARTICOLUL 5 Calitatea de membru separată în funcţie de teritoriile desemnate

O parte contractantă care este un importator net de cafea poate oricând, prin notificarea prevăzută în paragraful (2) al art. 48, să declare că participă în Organizaţie separat de orice teritoriu care este desemnat dintre cele cărora le asigură reprezentarea internaţională, care sunt exportatori deplini de cafea. În acest caz, teritoriile desemnate şi cele nedesemnate constituie un singur şi acelaşi membru, iar teritoriile desemnate individual sau colectiv după termenii notificaţi vor avea calitatea de membru distinct.

ARTICOLUL 6 Participarea în grup

(1) În baza unei notificări adresate Consiliului şi Secretariatului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, două sau mai multe părţi contractante care sunt exportatori deplini de cafea pot să declare în momentul depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare, aplicare provizorie sau aderare că sunt membrii Organizaţiei în calitate de grup. Un teritoriu la care se aplică prezentul acord în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 poate face parte dintr-un asemenea grup dacă guvernul statului responsabil cu relaţiile internaţionale a adresat o notificare prevăzută în paragraful (2) al art. 48. Aceste părţi contractante şi teritoriile desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Se declară dispuse să accepte responsabilitatea atât individuală, cât şi colectivă, în conformitate cu obligaţiile grupului; şi

b) Vor aduce ulterior dovezi satisfăcătoare Consiliului, potrivit cărora:

(i) grupul are organizarea necesară pentru a implementa o politică comună în domeniul cafelei şi dispune de mijloace de a se achita de obligaţiile pe care le impune prezentul acord, împreună cu ceilalţi membri din grup; şi

(ii) au o politică economică şi comercială comune sau de coordonare în domeniul cafelei şi o politică monetară şi financiară de coordonare, precum şi organele necesare de implementare a acestor politici, astfel încât Consiliul să fie asigurat că grupul este în măsură să se supună tuturor obligaţiilor colective care decurg.

(2) Orice grup-membru recunoscut în conformitate cu Acordul internaţional al cafelei 1994 poate fi recunoscut ca un grup în cazul în care nu notifică Consiliului că nu mai doreşte să fie recunoscut.

(3) Grupul-membru constituie un singur membru al Organizaţiei, cu excepţia cazului în care fiecare parte din grup va fi tratată ca un membru distinct în situaţiile menţionate la:

a) art. 11 şi 12; şi

b) art. 51.

(4) Părţile contractante şi teritoriile desemnate care se alătură în calitate de grup vor anunţa guvernul sau organizaţia care îi va reprezenta în Consiliu pe problemele care apar potrivit prezentului acord, cu excepţia acelora care sunt menţionate în paragraful (3) din prezentul articol.

(5) Dreptul la vot al grupului se exercită după cum urmează:

a) Grupul-membru va avea acelaşi număr de voturi de bază ca o singură ţară membră care se alătură Organizaţiei cu o capacitate individuală. Guvernul sau Organizaţia care reprezintă grupul primeşte şi dispune de aceste voturi; şi

b) În cazul unui vot pe anumite probleme care apar potrivit prevederilor paragrafului (3) al prezentului articol, părţi ale grupului-membru pot să acorde separat voturile atribuite lor potrivit prevederilor paragrafului (3) al art. 13 ca membru individual al Organizaţiei, cu excepţia voturilor de bază, care rămân atribuite numai guvernului sau Organizaţiei care reprezintă grupul.

(6) Oricare dintre părţile contractante sau teritoriile desemnate care fac parte dintr-un grup, prin notificare către Consiliu, poate să se retragă din acel grup şi să devină un membru distinct. Această retragere se realizează la primirea notificării de către Consiliu. Dacă unul dintre membrii grupului se retrage din acel grup sau încetează să participe în cadrul Organizaţiei, membrii rămaşi în grup se pot adresa Consiliului pentru a menţine grupul; grupul va continua să existe în cazul în care cererea nu este respinsă de către Consiliu. Dacă grupul este dizolvat, oricare dintre foştii membri va deveni un membru separat. În perioada rămânerii în vigoare a prezentului acord, un membru care a încetat să fie parte la grup nu poate să devină din nou parte a altui grup.

(7) După intrarea în vigoare a prezentului acord, oricare dintre părţile contractante care doreşte să devină parte la un grup-membru poate să o facă, notificând Consiliului că:

a) ceilalţi membri din grup declară că sunt dispuşi să accepte membrul implicat ca parte din grupul-membru; şi

b) acesta înştiinţează secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite că face parte din grup.

(8) După intrarea în vigoare a prezentului acord, 2 sau mai mulţi membri exportatori pot să se adreseze Consiliului pentru a forma grupul membrilor. Consiliul va aproba constituirea grupului dacă acesta constată că membrii i-au adresat declaraţia şi dovezile în concordanţă cu cerinţele paragrafului (1) al prezentului articol. Prevederile paragrafelor (3), (4), (5) şi (6) ale prezentului articol se vor aplica după acordarea aprobării de către Consiliu.

CAPITOLUL V Organizaţia Internaţională a Cafelei

ARTICOLUL 7 Sediul şi structura Organizaţiei Internaţionale a Cafelei

(1) Organizaţia Internaţională a Cafelei (Organizaţia), înfiinţată prin Acordul internaţional al cafelei din 1962, continuă să existe pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentului acord şi supravegherea funcţionării acestuia.

(2) Sediul Organizaţiei este la Londra, cu excepţia cazului în care Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, decide altceva.

(3) Organizaţia îşi exercită funcţiile prin intermediul Consiliului şi al Comitetului executiv. Aceştia vor fi ajutaţi, după caz, de Conferinţa Mondială a Cafelei, Comitetul consultativ al sectorului privat, Comitetul de promovare şi comitete specializate.

ARTICOLUL 8 Privilegii şi imunităţi

(1) Organizaţia dispune de personalitate juridică. Ea are în special capacitatea de a contracta, dobândi şi dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a institui proceduri legale.

(2) Statutul, privilegiile şi imunităţile Organizaţiei, ale directorului executiv, ale personalului şi experţilor, precum şi ale reprezentanţilor ţărilor membre pe teritoriul ţării-gazdă în scopul exercitării funcţiilor lor continuă să fie guvernate pe baza Acordului cartierului general încheiat între guvernul-gazdă şi Organizaţie la 28 mai 1969.

(3) Acordul cartierului general menţionat în paragraful (2) este independent de prezentul acord. Cu toate acestea va înceta:

a) prin acordul între guvernul-gazdă şi Organizaţie;

b) în cazul în care sediul Organizaţiei va fi mutat din teritoriul guvernului-gazdă; sau

c) în cazul în care Organizaţia încetează să existe.

(4) Organizaţia poate încheia cu unul sau mai mulţi membri acorduri, după aprobarea de către Consiliu, în legătură cu privilegii şi imunităţi ca fiind necesare în funcţionarea prezentului acord.

(5) Guvernele ţărilor membre, altele decât guvernul-gazdă, acordă Organizaţiei aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte moneda sau restricţii de schimb, întreţinerea conturilor bancare şi transferul de fonduri, care sunt în conformitate cu instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

CAPITOLUL VI Consiliul Internaţional al Cafelei

ARTICOLUL 9 Componenţa Consiliului Internaţional al Cafelei

(1) Cea mai înaltă autoritate a Organizaţiei este Consiliul Internaţional al Cafelei (Consiliul), care este alcătuit din toţi membrii organizaţiei.

(2) Fiecare membru numeşte un reprezentant în Consiliu şi, dacă se doreşte acest lucru, unul sau mai mulţi supleanţi. De asemenea, fiecare membru poate să desemneze unul sau mai mulţi consilieri care să însoţească reprezentantul sau supleanţii.

ARTICOLUL 10 Competenţele şi funcţiile Consiliului

(1) Consiliul, învestit cu toate competenţele acordate prin prezentul acord, are competenţele şi exercită funcţiile necesare pentru a aplica prevederile acestuia.

(2) Consiliul îl deleagă pe preşedinte să examineze, cu sprijinul Secretariatului, validitatea notificărilor scrise care i-au fost adresate ca urmare a aplicării prevederilor paragrafului (2) al art. 9, paragrafului (3) al art. 12 şi paragrafului (2) al art. 14. Preşedintele raportează Consiliului.

(3) Consiliul poate înfiinţa orice comitet sau grup de lucru pe care îl consideră necesar.

(4) Prin votul distribuit a două treimi din majoritate, Consiliul stabileşte regulamentele necesare, în special propriul regulament interior şi regulamente financiare ale Organizaţiei şi ale personalului său, regulamente necesare pentru realizarea prevederilor prezentului acord şi în conformitate cu acestea. Consiliul poate să prevadă în regulamentul său interior o procedură care să îi permită, fără a se întruni, luarea de decizii asupra punctelor stabilite.

(5) De asemenea, Consiliul actualizează documentele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite prin prezentul acord, precum şi oricare alte documente pe care le consideră dezirabile.

se încarcă...