Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1192/2016 privind transferul către Tribunal al competenţei de a se pronunţa în primă instanţă asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană şi agenţii acesteia Număr celex: 32016R1192

În vigoare de la 01.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 256 alineatul (1), articolul 257 primul şi al doilea paragraf şi articolul 281 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere solicitarea Curţii de Justiţie,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comisiei Europene (1),

(1) Avizul din 22 februarie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 9 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 24 iunie 2016.

întrucât:

(1) Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European şi al Consiliului, prevede că Tribunalul, compus din 40 de judecători începând cu data de 25 decembrie 2015, urmează să fie compus din 47 de judecători începând cu data de 1 septembrie 2016 şi din câte doi judecători pentru fiecare stat membru începând cu data de 1 septembrie 2019.

(2) Astfel cum se menţionează în considerentul 9 din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422, mărirea cu şapte a numărului de judecători ai Tribunalului la 1 septembrie 2016 ar trebui să fie însoţită de transferul către Tribunal al competenţei de a se pronunţa în primă instanţă asupra litigiilor dintre Uniune şi agenţii acesteia în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Acest transfer de competenţă presupune, în conformitate cu articolul 256 alineatul (1) din TFUE, desfiinţarea Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene (denumit în continuare "Tribunalul Funcţiei Publice").

(3) Prin urmare, competenţa de a se pronunţa în primă instanţă asupra litigiilor dintre orice instituţie, organ, oficiu sau agenţie, pe de o parte, şi agenţii acestora, pe de altă parte, pentru care competenţa este atribuită Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ar trebui să fie conferită Tribunalului.

(4) Este necesară, în consecinţă, abrogarea Deciziei 2004/752/CE, Euratom a Consiliului şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 979/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi modificarea Protocolului nr. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...