Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat

Art. 1. -

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 2. -

(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.
Jurisprudență (1)

(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

Art. 3. -

(1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale*).
Puneri în aplicare (1)

*) În prezent, atribuţiile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Educaţiei Naţionale sunt preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi, respectiv, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 4. -

(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Jurisprudență (1)

Art. 5. -

Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat

SECŢIUNEA 1 Expertul contabil

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
Jurisprudență (1)

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;
Jurisprudență (1)

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;
Jurisprudență (2)

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Art. 7. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Art. 8. -

Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Art. 9. -

Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale;

c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;

d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.

SECŢIUNEA a 2-a Contabilul autorizat

Art. 10. -

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Art. 11. -

Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi

Art. 12. -

(1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.

(2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 13. -

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.

Art. 14. -

Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

Art. 15. -

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.

SECŢIUNEA a 4-a Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi

Art. 16. -

(1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.
Jurisprudență (1)

(2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.
Jurisprudență (1)

Art. 17. -

(1) Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:
Jurisprudență (1)

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

SECŢIUNEA 1 Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Art. 18. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
Jurisprudență (1)

c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
Jurisprudență (1)

d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;

f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
Modificări (1)

h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

i) editează publicaţii de specialitate;

j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

SECŢIUNEA a 2-a Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Art. 21. - Referințe (1)

(1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10 pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.
Modificări (1), Referințe (2)

(2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe două secţiuni:

- secţiunea experţilor contabili;

- secţiunea contabililor autorizaţi.

(3) Evidenţa persoanelor care au promovat examenul de admitere şi se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(4) Membrii care nu exercită profesia vor fi înscrişi în capitole distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2).
Modificări (1)

(5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

se încarcă...