Back

Parlamentul României

Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

În vigoare de la 12.09.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:

a) timbrul literar, în valoare de 2% din preţul de vânzare a unei cărţi şi care se adaugă acestui preţ;
Puneri în aplicare (2)

b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ;
Puneri în aplicare (1)

c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ;
Puneri în aplicare (1)

d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi care se adaugă acestor preţuri;
Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adaugă acestor preţuri;
Puneri în aplicare (1)

f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vânzare a operei de artă şi care se adaugă acestui preţ**);
Puneri în aplicare (1)

g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5 0/00 din valoarea investiţiei, indiferent de beneficiarul sau de destinaţia acesteia;
Puneri în aplicare (2)

h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ.
Puneri în aplicare (2)

(2) Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cărţile beletristice vândute prin unităţile de orice fel, editate sau nu în România.

(3) Timbrele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în ţară şi se adaugă la preţul de vânzare a biletului.

(4) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. g) se adaugă la valoarea investiţiei şi se achită odată cu taxa pentru autorizaţia de construcţie.
Jurisprudență (1)

(5) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. h) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în ţară şi se adaugă la preţul de vânzare a biletului.

**) A se vedea anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unităţile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice***) şi cu consultarea organizaţiilor de creatori.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care pentru un domeniu cultural există mai multe organizaţii de creatori constituite potrivit dispoziţiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor de creatori, în funcţie de opţiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, moştenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecţie legală destinaţia sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotărâtă de către editor. Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecţie legală destinaţia timbrului muzical, plătit de distribuitor, va fi hotărâtă astfel:
Puneri în aplicare (1)

a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic;

b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;

c) în cazul spectacolelor organizate în ţară, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai află în perioada de protecţie legală, şi de către titularii celorlalte drepturi de autor, sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de moştenitorii acestora.

(3) Fiecare organizaţie de creatori este obligată să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.
Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizaţiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Jurisprudență (2)

a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;
Jurisprudență (1)

b) în obiectivele stabilite prin statut să se regăsească activităţi prevăzute la art. 3.
Jurisprudență (1)

(5) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (4) de către organizaţiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Jurisprudență (2)

***) A se vedea Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, denumirea Ministerul Finanţelor Publice a fost înlocuită cu denumirea Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Sumele care se cuvin organizaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru:

a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional;

b) participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate;

c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare;

d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale;

e) completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi;

f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari;

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare;

i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate;

j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;

k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creaţie ai căror autori sunt români sau reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România;

l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.

Art. 4. -

Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment nu sunt impozabile.

Art. 5. -

(1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei*) următoarele fapte:

a) nesolicitarea opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligaţie;

b) nerespectarea opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligaţie;

c) neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au această obligaţie.
Jurisprudență (1)

(2) Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 4.000 de lei*).

(3) În cazul nevirării la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.
Jurisprudență (1)

(4) Prevederile prezentului articol referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) Reprezentanţii mandataţi ai organizaţiilor de creatori, precum şi reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi reprezentanţii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligaţii au solicitat şi au respectat opţiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, precum şi corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, cu obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sancţionarea contravenţiilor atunci când se evidenţiază existenţa unor nereguli.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(3) Împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinaţiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor.
Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric".

Art. 8. -

Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

se încarcă...