Back

Parlamentul României

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice

În vigoare de la 28.07.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Scopul prezentei legi constă în stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să remedieze ineficienţele care afectează procesul de extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene, precum şi a coeziunii sociale şi teritoriale prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.

(2) Prezenta lege stabileşte:

a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;

b) accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică a operatorilor de reţea;

c) măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice şi pentru facilitarea şi stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.

(3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică:

a) reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau administrate de instituţiile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (5);

b) staţiilor de monitorizare, reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau administrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în scopul monitorizării frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizarea neguvernamentală, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (6).

(4) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică imobilelor care constituie, conform legislaţiei în vigoare, fondul forestier naţional.

Art. 2.

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) acces pe proprietăţi - accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;

b) operator de reţea - operator economic autorizat să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, precum şi un operator economic care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică destinată instalării de reţele de comunicaţii electronice ori producerii, transportului sau distribuţiei energiei electrice, inclusiv iluminatul public, gazelor naturale, energiei termice şi apei, inclusiv evacuarea sau tratarea apelor uzate şi sistemele de canalizare şi de drenare; de asemenea, este operator de reţea şi operatorul economic care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică prin utilizarea căreia se furnizează servicii de transport, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, infrastructura fizică de transport a căilor ferate, drumurile, porturile şi aeroporturile;

c) infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice element necesar susţinerii acesteia, cu excepţia reţelelor de comunicaţii electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de susţinere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcţii inginereşti parte a respectivei reţele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare;

d) accesul la infrastructura fizică - dreptul oricărui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice de a avea acces la elementele de infrastructură fizică deţinute în proprietate, administrare sau concesiune de un operator de reţea, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau, acolo unde este cazul, a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;

e) reţea de comunicaţii electronice de mare viteză - reţea de comunicaţii electronice capabilă să asigure servicii de acces în bandă largă la viteze de minimum 30 Mbps;

f) lucrare de inginerie civilă - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii civile sau de inginerie civilă care, în sine, este suficient pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică şi care presupune existenţa unuia sau mai multor elemente ale unei infrastructuri fizice;

g) infrastructură fizică interioară - infrastructura fizică sau instalaţiile existente în spaţiul utilizatorului final, inclusiv elementele aflate în coproprietate, destinate să găzduiască reţele de acces cablate şi/sau fără fir, în cazurile în care aceste reţele de acces sunt capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice şi să conecteze punctul de acces al clădirii cu punctul terminal al reţelei de comunicaţii electronice;

h) infrastructura fizică interioară pregătită pentru reţele de mare viteză - infrastructura fizică interioară destinată a găzdui elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză sau a permite furnizarea acestora;

i) lucrări de renovare majoră - lucrări de construcţii civile sau lucrări de inginerie civilă executate în spaţiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părţi substanţiale a acesteia şi care necesită o autorizaţie de construcţie;

j) punct de acces - punctul fizic, situat în interiorul sau la exteriorul clădirii, accesibil pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, prin care este pusă la dispoziţie conexiunea cu infrastructura fizică interioară;

k) drept exclusiv - dreptul acordat unei singure entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza servicii de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, într-o zonă geografică determinată;

l) drept special - dreptul acordat unui număr limitat de entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, într-o zonă geografică determinată, care:

1. desemnează ori limitează la două sau mai multe numărul entităţilor autorizate să furnizeze un serviciu de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, altfel decât pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective şi proporţionale; sau

2. conferă unei entităţi, altfel decât în conformitate cu criteriile prevăzute la pct. 1, avantaje legale ori de reglementare care afectează substanţial capacitatea oricărei altei entităţi de a furniza acelaşi serviciu sau de a desfăşura aceeaşi activitate în aceeaşi zonă geografică, în condiţii substanţial echivalente;

m) organism din sectorul public - instituţie publică, inclusiv autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, un organism de drept public sau o asociaţie formată din una sau mai multe instituţii publice ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public;

n) organisme de drept public - persoane juridice care, cumulativ, au următoarele caracteristici:

1. sunt constituite cu scopul satisfacerii unor nevoi de interes general, altele decât cele care au caracter industrial sau comercial;

2. sunt finanţate, în totalitate sau în cea mai mare parte, de organisme din sectorul public sau gestionarea lor face obiectul unei supravegheri exercitate de respectivele organisme ori au un consiliu de administraţie, de conducere ori de supraveghere ai cărui membri sunt numiţi în proporţie de peste 50% de către organisme din sectorul public;

o) drepturi reale principale - dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de servitute, dreptul de superficie, dreptul de abitaţie.

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Dreptul de acces pe proprietăţi

Art. 3.

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în condiţiile prezentei legi.
Jurisprudență (1)

(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi.

(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asigură folosinţa asupra unor imobile proprietate publică sau privată şi se exercită în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice se negociază de către părţi, în condiţiile dreptului comun.

(5) Pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uzul propriu al instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, accesul pe proprietăţi se realizează în baza prezentei legi.

(6) Pentru instalarea staţiilor de monitorizare, a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, accesul pe proprietăţi al ANCOM se realizează în baza prezentei legi.

Art. 4.

(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi, piloni şi terenuri agricole, în condiţiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) exerciţiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;

b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimul juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.

Art. 5. Jurisprudență (1)

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
Jurisprudență (1)

a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2);

b) exerciţiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină unor norme legale imperative ori cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

c) să existe un contract încheiat în condiţi i le Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale principale ori cu titularul dreptului de folosinţă sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să ţină loc de contract între părţi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.

Art. 6.

(1) În lipsa unor dispoziţii legale contrare, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), operatorii economici care nu au calitatea de operatori de reţea conform prezentei legi, operatorii de reţea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica şi/sau completa, în cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la aceste imobile şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4.

(2) În lipsa unor dispoziţii legale contrare, după data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), în cazul imobilelor proprietate publică unde nu au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi, operatorii economici care nu au calitatea de operatori de reţea conform prezentei legi, operatorii de reţea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii pentru prima dată a unei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor cuprinde cel puţin:

a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi;

b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces;

c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces, cu respectarea prevederilor alin. (4);

d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia;

e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta;

f) în cazul autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul emiterii autorizaţiilor de construire, toate informaţiile relevante privind condiţiile şi procedura aplicabilă autorizării construirii reţelelor de comunicaţii şi a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.

(4) Tarifele maxime care pot fi percepute de entităţile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor acoperi contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică instalate, fiind stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM, emisă în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) ANCOM va stabili tarifele maxime prevăzute la alin. (4) pe baza unei metodologii detaliate, ţinând cont de valoarea de piaţă a folosinţei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării.

(6) Tarifele maxime prevăzute la alin. (4) vor fi justificate şi vor fi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere, printre altele, următoarele beneficii tangibile şi intangibile:

a) facilitarea îmbunătăţirii competenţelor digitale şi a infrastructurii sistemului naţional de furnizare online a serviciilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului la infrastructura şi aplicaţiile publice;

b) plusul de valoare adus imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale ce au instalate reţele de comunicaţii electronice, comparativ cu imobilele care nu deţin infrastructura pentru comunicaţii electronice;

c) lansarea de noi servicii publice, inclusiv eficientizarea datorată informatizării;

d) facilitarea incluziunii sociale şi reducerea decalajului economic între localităţile dezvoltate şi cele nedezvoltate, prin creşterea valorii adăugate a sectorului comunicaţiilor electronice asupra celorlalte sectoare ale economiei;

e) facilitarea implementării de sisteme inteligente, cum ar fi semafoarele inteligente sau controlul traficului, cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor cu plata utilităţilor;

f) înlesnirea dezvoltării de parcuri tehnologice sau centre de cercetare, precum şi a altor facilităţi cu scop asemănător.

(7) După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale ori după încetarea exercitării dreptului de acces, furnizorii de reţele au obligaţia de a repune în starea iniţială respectivul imobil proprietate publică, în condiţiile, inclusiv termenele, stabilite prin contractul prevăzut la art. 12 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13.

(8) În cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit, condiţiile în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit.

(9) Pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi pot percepe numai sumele stabilite conform prezentei legi.

(10) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenţei şi obiectivităţii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.

(11) În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să modifice ori să completeze condiţiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligaţia de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1) sau (2).

(12) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane.

(13) În cazul prevăzut la alin. (12), titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică are obligaţia de a permite accesul persoanelor împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice la aceste imobile, în aceleaşi condiţii cu cel permis persoanelor împuternicite de cei care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică.

(14) Sumele cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces, percepute cu respectarea dispoziţiilor alin. (4), se fac venit la bugetul propriu, în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, la bugetele locale, în cazul autorităţilor publice locale, sau la bugetele din care sunt finanţate, în cazul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale.

Art. 7.

(1) O copie a documentului cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi transmisă, în termen de maximum 10 zile de la publicare, ANCOM de entităţile care au obligaţia să stabilească şi să publice aceste condiţii.

(2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza şi va pune la dispoziţia publicului, pe propria pagină de internet, o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces.

Art. 8.

(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces. Entitatea sesizată va reţine cererea spre soluţionare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, ori, după caz, o va transmite în termen de 5 zile de la primire, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit conform legii.

(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;

b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces, conform condiţiilor de acces stabilite potrivit art. 6 alin. (3);

c) lucrările ce urmează a fi efectuate;

d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;

e) durata estimativă a realizării lucrărilor.

(3) Titularul dreptului de administrare, stabilit în condiţiile legii, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluţioneze cererea, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 6 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.

(4) Prima cerere, prevăzută de art. 6 alin. (2), transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăţi, se analizează în termen de maximum 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), fără a depăşi 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).

(5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii sau, în cazul primei cereri prevăzute de art. 6 alin. (2), de la publicarea condiţiilor de acces, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate, motivele care au determinat respingerea cererii comunicându-se solicitantului.

(7) Împreună cu motivele de refuz prevăzute la alin. (6), entităţile responsabile pot comunica furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice solicitanţi şi zonele în care ar putea avea acces conform condiţiilor publicate, ca alternativă la cererea de acces respinsă.

(8) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, în condiţiile art. 13.

Art. 9.

(1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente, deţinute de operatorii de reţele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate cu prevederile cap. III.

(2) În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de infrastructură fizică deţinute de operatorii de reţele, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate cu prevederile cap. III.

(3) Pentru a nu fi afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone.

(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură fizică şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.

se încarcă...