Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1164/2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne Număr celex: 32016L1164

În vigoare de la 19.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Actualele priorităţi politice în ceea ce priveşte impozitarea internaţională subliniază necesitatea de a garanta faptul că impozitele sunt plătite acolo unde sunt generate profiturile şi valoarea. Prin urmare, este esenţial să se restabilească încrederea în echitatea sistemelor fiscale şi să se permită guvernelor să îşi exercite în mod efectiv suveranitatea fiscală. Aceste noi obiective politice au fost transpuse în recomandări de măsuri concrete în contextul iniţiativei împotriva erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor (BEPS) de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Consiliul European a salutat aceste lucrări în concluziile sale din 13-14 martie 2013 şi din 19-20 decembrie 2013. Ca răspuns la necesitatea unei impozitări mai echitabile, Comisia, în comunicarea sa din 17 iunie 2015, stabileşte un plan de acţiune pentru impozitarea echitabilă şi eficientă a întreprinderilor în Uniunea Europeană.

(2) Rapoartele finale privind cele 15 acţiuni ale OCDE împotriva BEPS au fost publicate la 5 octombrie 2015. Acest rezultat a fost salutat de Consiliu în concluziile sale din 8 decembrie 2015. Concluziile Consiliului au subliniat necesitatea de a identifica soluţii comune, dar flexibile, la nivelul UE, în concordanţă cu concluziile OCDE privind BEPS. În plus, concluziile au sprijinit o punere în aplicare coordonată, eficace şi rapidă a măsurilor anti-BEPS la nivelul UE şi au considerat că directivele UE ar trebui să fie, după caz, instrumentul preferat de punere în aplicare la nivelul UE a concluziilor OCDE privind BEPS. Este esenţial pentru buna funcţionare a pieţei interne ca statele membre să pună în aplicare, ca măsură minimă, angajamentele asumate în cadrul BEPS şi, la nivel mai general, să ia măsuri pentru a descuraja practicile de evitare a obligaţiilor fiscale şi să garanteze o impozitare echitabilă şi eficace în Uniune într-un mod suficient de coerent şi de coordonat. Pe o piaţă cu un nivel ridicat de integrare a economiilor, este nevoie de abordări strategice comune şi de acţiuni coordonate pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne şi a maximiza efectele pozitive ale iniţiativei împotriva BEPS. În plus, numai un cadru comun ar putea evita fragmentarea pieţei şi ar putea stopa discrepanţele şi denaturările actuale ale pieţei. În sfârşit, măsurile naţionale de punere în aplicare ce urmează o abordare comună în întreaga Uniune ar oferi contribuabililor certitudinea juridică că măsurile respective sunt compatibile cu dreptul Uniunii.

(3) Este necesar să se stabilească norme pentru a consolida nivelul mediu de protecţie împotriva planificării fiscale agresive în cadrul pieţei interne. Întrucât aceste norme ar trebui să se încadreze în 28 de sisteme naţionale diferite de impozitare a societăţilor, ele ar trebui să se limiteze la dispoziţii generale şi să lase punerea lor în aplicare în seama statelor membre, având în vedere că acestea sunt mai bine plasate pentru a defini elementele specifice ale normelor în modul cel mai potrivit pentru sistemele lor de impozitare a societăţilor. Acest obiectiv ar putea fi atins prin crearea unui nivel minim de protecţie a sistemelor naţionale de impozitare a societăţilor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale în întreaga Uniune. Prin urmare, este necesar să se coordoneze răspunsurile statelor membre privind punerea în aplicare a rezultatelor celor 15 acţiuni OCDE împotriva BEPS, cu scopul de a îmbunătăţi eficacitatea pieţei interne în ansamblul său în ceea ce priveşte combaterea practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel minim comun de protecţie a pieţei interne în domenii specifice.

(4) Este necesar să se stabilească norme aplicabile tuturor contribuabililor supuşi impozitului pe profit într-un stat membru. Nu este de dorit ca domeniul de aplicare al prezentei directive să fie extins la tipuri de entităţi care nu fac obiectul impozitului pe profit într-un stat membru, având în vedere că acest lucru ar duce la necesitatea de a acoperi o gamă mai largă de impozite naţionale; este vorba în special de entităţi transparente. Normele respective ar trebui să se aplice şi sediilor permanente ale societăţilor supuse impozitării care pot fi situate într-un alt stat membru (alte state membre). Societăţile supuse impozitării pot avea rezidenţa fiscală într-un stat membru sau pot fi constituite în temeiul legislaţiei unui stat membru. Sediile permanente ale entităţilor cu rezidenţa fiscală într-o ţară terţă ar trebui, de asemenea, să fie reglementate de normele respective dacă sunt situate în unul sau mai multe state membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...