Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1148/2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune Număr celex: 32016L1148

În vigoare de la 08.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 271, 19.9.2013.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 17 mai 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Reţelele împreună cu sistemele şi serviciile informatice îndeplinesc un rol vital în societate. Fiabilitatea şi securitatea lor sunt esenţiale pentru activităţile economice şi societale şi, în special, pentru funcţionarea pieţei interne.

(2) Amploarea, frecvenţa şi impactul incidentelor de securitate sunt în creştere şi reprezintă o ameninţare gravă pentru funcţionarea reţelelor şi a sistemelor informatice. Sistemele respective pot să devină, de asemenea, o ţintă pentru acţiunile dăunătoare deliberate menite să afecteze sau să întrerupă funcţionarea sistemelor. Astfel de incidente pot să împiedice desfăşurarea activităţilor economice, să genereze pierderi financiare substanţiale, să submineze încrederea utilizatorilor şi să provoace pagube majore economiei Uniunii.

(3) Reţelele şi sistemele informatice şi, în principal, internetul joacă un rol esenţial în facilitarea circulaţiei transfrontaliere a produselor, serviciilor şi persoanelor. Datorită naturii lor transnaţionale, o perturbare majoră a acestor sisteme, intenţionată sau neintenţionată şi indiferent de locul în care se petrece, poate afecta fiecare stat membru în parte şi Uniunea în ansamblul său. Prin urmare, securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice este esenţială pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(4) Pe baza progreselor semnificative obţinute în cadrul Forumului european al statelor membre în încurajarea dezbaterilor şi a schimburilor de bune practici în materie de politici, inclusiv a elaborării principiilor de cooperare în caz de criză informatică europeană, ar trebui să se instituie un grup de cooperare, compus din reprezentanţi ai statelor membre, Comisie şi Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor ("ENISA") pentru a sprijini şi a facilita cooperarea strategică dintre statele membre în ceea ce priveşte securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice. Pentru ca acest grup să fie eficace şi reprezentativ, este esenţial ca toate statele membre să dispună de capacităţile minime necesare şi de o strategie care să asigure un nivel ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice pe teritoriul lor. În plus, operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale ar trebui să li se aplice cerinţe de securitate şi de notificare pentru a se promova o cultură a gestionării riscurilor şi pentru a se asigura raportarea celor mai grave incidente.

(5) Capacităţile existente nu sunt suficiente pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune. Statele membre au niveluri de pregătire foarte diferite, ceea ce a condus la o abordare fragmentară în Uniune. Aceasta determină un nivel inegal de protecţie a consumatorilor şi a întreprinderilor şi subminează nivelul general de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune. La rândul său, absenţa unor cerinţe comune pentru operatorii de servicii esenţiale şi furnizorii de servicii digitale face imposibilă instituirea unui mecanism general şi eficace de cooperare la nivelul Uniunii. Universităţilor şi centrelor de cercetare le revine un rol decisiv în cultivarea cercetării, dezvoltării şi inovării în aceste domenii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...