Back

Parlamentul României

Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.04.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. - Referințe în cărți (1)

(1) Prezenta lege reglementează condiţiile minime de acces la activitatea de creditare şi desfăşurarea acesteia pe teritoriul României, prin instituţiile financiare nebancare, în scopul asigurării şi al menţinerii stabilităţii financiare.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare având sediul în străinătate, fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (3).
Modificări (1)

(3) Nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi instituţiile financiare ce intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV al titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit şi prin instituţiile financiare prevăzute la art. 1 alin. (3), în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementează activitatea şi prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Este interzisă desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de creditare de alte persoane decât cele prevăzute la alin. (1).
Jurisprudență (3)

(3) Achiziţionarea portofoliilor de credite, cu excepţia situaţiei în care creditele sunt încadrate în categoria pierdere, conform reglementărilor în materia clasificării creditelor, sau a cazului în care portofoliile achiziţionate sunt afectate garantării emisiunii de instrumente financiare securizate, este permisă doar entităţilor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare cu titlu profesional şi intră sub incidenţa prezentei legi.

(2) La încadrarea activităţilor de creditare în categoria celor desfăşurate cu titlu profesional, Banca Naţională a României va avea în vedere aspecte precum: desfăşurarea acestora ca activităţi economice de sine stătătoare, orientate spre obţinerea de venituri cu caracter regulat; existenţa unor structuri interne specializate în domeniul creditării care gestionează şi analizează aceste activităţi în mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite şi cu luarea în considerare a activităţilor de creditare la proiectarea bugetului societăţii ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societăţii.

Art. 4. -

În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României poate prelucra orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 5. - Referințe în cărți (1)

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună, ce deţine direct ori indirect o participaţie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei entităţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri ale acesteia;

b) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a instituţiilor financiare nebancare şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea acestor instituţii;

c) instituţii financiare nebancare - entităţile, altele decât instituţiile de credit, ce desfăşoară activitate de creditare cu titlu profesional, în condiţiile stabilite de lege;
Modificări (1)

d) notificare - procedura în cadrul căreia o entitate depune/transmite la Banca Naţională a României documentaţia stabilită prin reglementări, în vederea înscrierii entităţii respective în registrul corespunzător;

e) Registrul general - registrul deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerinţele generale prevăzute la secţiunea 1 a cap. II;

f) Registrul special - registrul deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, ce se încadrează în criteriile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 30;

g) Registrul de evidenţă - registrul deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare care desfăşoară activităţi de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) -c) şi lit. f), exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale, precum şi instituţiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet sau a caselor de ajutor reciproc.
Referințe (1)

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea şi funcţionarea

Art. 6. -

(1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a se constitui ca societăţi comerciale pe acţiuni.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice prevăzute în secţiunea a 6-a a cap. II nu au obligaţia de a se constitui sub formă de societăţi comerciale pe acţiuni.

(3) Organizarea şi funcţionarea instituţiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentei legi, completate, după caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, sau/şi cu cele ale legilor speciale aplicabile în materie.

Art. 7. -

(1) Denumirea unei entităţi care desfăşoară activitate de creditare, în condiţiile prezentei legi, va include sintagma instituţie financiară nebancară sau abrevierea acesteia, I.F.N. În cazul instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă, includerea în denumire a sintagmei instituţie financiară nebancară sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este opţională.

(2) Entităţile care nu se încadrează în prevederile prezentei legi nu pot utiliza în denumire, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, sintagma ori abrevierea prevăzută la alin. (1), derivate ori traduceri ale acestora.

(3) Instituţiilor financiare nebancare le este interzis să folosească în denumire, în antet sau în alte atribute de identificare cuvinte şi expresii care pot induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile desfăşurate.

Art. 8. -

Instituţiile financiare nebancare pot prelucra date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 4-a Secretul profesional în relaţia cu clientela

Art. 9. - Referințe în cărți (1)

(1) Instituţia financiară nebancară este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor, contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia.
Jurisprudență (1)

(2) În înţelesul prezentei secţiuni, se consideră client al instituţiei financiare nebancare orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 14, instituţia financiară nebancară a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a finalizat, precum şi orice persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile instituţiei financiare nebancare.

Art. 10. -

(1) Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea instituţiei financiare nebancare au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii la care se referă art. 9 alin. (1), de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul instituţiei financiare nebancare, şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul instituţiei financiare nebancare.

Art. 11. -

Obligaţia de păstrare a secretului profesional, impusă de prevederile art. 9 şi 10, nu poate fi opusă unei autorităţi cu atribuţii de supraveghere la nivel individual a instituţiei financiare nebancare sau, după caz, la nivel consolidat a grupului din care face parte aceasta, în exercitarea respectivelor competenţe.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la art. 9 alin. (1), la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, numai dacă, în oricare dintre aceste situaţii, a fost începută urmărirea penală împotriva clientului respectiv.

Art. 13. -

Informaţii de natura celor prevăzute la art. 9 alin. (1) se furnizează, în măsura în care sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate:

a) clientului, moştenitorilor sau reprezentanţilor legali/statutari ai acestora ori cu acordul lor expres;

b) în cazurile în care instituţia financiară nebancară justifică un interes legitim;

c) structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condiţiile legii;

d) auditorului financiar al instituţiei financiare nebancare;

e) entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia financiară nebancară, pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;

f) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă, potrivit reglementărilor legale, aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate în acest scop.
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA a 5-a Activităţi permise

Art. 14. - Derogări (1), Referințe în cărți (1)

(1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:

a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;

b) leasing financiar;

c) emitere de garanţii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finanţare;

d) acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;
Jurisprudență (1)

e) acordare de credite către membrii asociaţiilor fără scop patrimonial organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor de către aceste entităţi, organizate sub forma juridică a caselor de ajutor reciproc;

f) alte forme de finanţare de natura creditului.

(2) În cadrul derulării activităţii de creditare, instituţiile financiare nebancare pot emite şi administra carduri de credit pentru clienţi şi pot desfăşura activităţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor în domeniu.
Modificări (1)

(3) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura activităţi conexe şi auxiliare legate de realizarea activităţilor de creditare sau de funcţionarea entităţii.
Jurisprudență (1)

(4) În măsura în care activităţile avute în vedere se circumscriu activităţilor de creditare înscrise în obiectul de activitate al instituţiei financiare nebancare, aceasta poate efectua operaţiuni în mandat şi poate presta servicii de consultanţă.

(5) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general pot efectua şi operaţiuni de schimb valutar aferente activităţilor permise, cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de reglementările în materie.

(6) Instituţiile financiare nebancare pot administra fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de agenţiile guvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă pot desfăşura şi activităţile prevăzute de legislaţia specială care le reglementează activitatea, precum şi activităţile auxiliare legate de realizarea acestora.

(8) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general pot efectua în relaţie cu entităţile din cadrul grupului operaţiuni nefinanciare în mandat sau de comision aferente activităţilor necesare susţinerii funcţionării respectivelor entităţi.

SECŢIUNEA a 6-a Interdicţii

Art. 15. - Derogări (1), Referințe în cărți (1)

(1) Se interzic instituţiilor financiare nebancare:

a) includerea în obiectul principal de activitate a unei activităţi care nu este prevăzută la art. 14 alin. (1);

b) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei altei activităţi decât, după caz, cele prevăzute la art. 14.

(2) Este interzis instituţiilor financiare nebancare să desfăşoare următoarele activităţi:

a) atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
Jurisprudență (1)

b) emiterea de obligaţiuni, cu excepţia ofertei publice adresate investitorilor calificaţi, în înţelesul legii privind piaţa de capital;

c) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor legate de activitatea de creditare sau a celor necesare funcţionării în condiţii adecvate a entităţii;

d) acordarea de credite, condiţionată de vânzarea sau de cumpărarea acţiunilor instituţiei financiare nebancare;

e) acordarea de credite, condiţionată de acceptarea de către client a unor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de creditare respectivă.

Art. 16. -

Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar, conducător, administrator, membru al consiliului de supraveghere, auditor financiar al unei instituţii financiare nebancare:

a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 şi 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

b) persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele condamnate în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Cerinţe şi registre

SECŢIUNEA 1 Cerinţe generale

Art. 17. -

(1) Prezenta secţiune este aplicabilă instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.

(2) Instituţiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cerinţele generale prevăzute în prezenta secţiune şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.

Art. 18. -

(1) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, respectiv 3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care acordă credite ipotecare.

(2) Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări niveluri ale capitalului social minim superioare celui prevăzut la alin. (1), diferenţiate în funcţie de tipul de activitate a instituţiei financiare nebancare.

(3) Capitalul social al instituţiilor financiare nebancare trebuie vărsat integral la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia. Capitalul social se constituie şi se majorează prin aporturi în numerar, nefiind permise aporturile în natură.

(4) Acţiunile emise de instituţiile financiare nebancare nu pot fi decât acţiuni nominative.

Art. 19. -

Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a furniza Băncii Naţionale a României informaţii referitoare la acţionarii semnificativi şi la structura grupurilor din care fac parte aceştia, în conformitate cu reglementările emise în aplicarea prezentei legi.

se încarcă...