Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 1162/2016 privind divulgarea de informaţii confidenţiale în contextul procedurilor desfăşurate în materie penală (BCE/2016/19) Număr celex: 32016D0019

În vigoare de la 16.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolele 23 şi 23a,

întrucât:

(1) După instituirea Mecanismului unic de supraveghere (MUS), atât Banca Centrală Europeană (BCE), cât şi autorităţile naţionale competente (ANC) ar putea primi de la autorităţi naţionale cu competenţă în materie penală solicitări de divulgare a unor informaţii confidenţiale generate sau primite cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în materie de supraveghere ce le revin.

(2) În conformitate cu articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17), atunci când, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, BCE are motive să suspecteze că ar fi fost comisă o infracţiune, aceasta solicită ANC relevante să sesizeze autorităţile corespunzătoare cu privire la această situaţie în vederea anchetării şi posibilei urmăriri penale, în conformitate cu legislaţia naţională.

(3) Între ANC şi autorităţile naţionale cu competenţă în materie penală există deja o colaborare îndelungată în ceea ce priveşte accesul la informaţii confidenţiale cu privire la entităţi supravegheate sau grupuri supravegheate, în sensul articolului 2 punctele 20 şi 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), în conformitate cu legislaţia naţională. Condiţiile pentru o astfel de cooperare şi pentru divulgarea de informaţii confidenţiale către autorităţi naţionale cu competenţă în materie penală sunt în mare parte stabilite de legislaţia naţională. Cu toate acestea, legislaţia Uniunii are anumite implicaţii asupra condiţiilor în care informaţiile confidenţiale deţinute de autorităţile competente, inclusiv de BCE, din cadrul MUS pot fi divulgate către autorităţi naţionale cu competenţă în materie penală la solicitarea acestora din urmă. Respectivele dispoziţii ale legislaţiei Uniunii prevăd, de exemplu, principiul cooperării loiale, principiul cooperării de bună-credinţă şi obligaţia de a face schimb de informaţii în cadrul MUS, obligaţia de a proteja datele cu caracter personal şi obligaţia păstrării secretului profesional.

(4) Pe lângă faptul că se aplică în ceea ce priveşte divulgarea de informaţii confidenţiale cu privire la atribuţiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, inclusiv informaţiile deţinute de ANC atunci când asistă BCE în exercitarea atribuţiilor BCE prevăzute de acel regulament, astfel de condiţii se pot aplica în principiu şi în ceea ce priveşte divulgarea de informaţii confidenţiale cu privire la politica monetară şi alte misiuni legate de SEBC/Eurosistem.

(5) BCE ar trebui să îşi menţină obligaţia de păstrare a secretului profesional şi obligaţia de salvgardare a funcţionării şi independenţei sale. În plus, BCE ar trebui să continue să respecte interesul public şi anumite interese private, ceea ce include abţinerea de la divulgarea anumitor documente sau informaţii când o asemenea divulgare ar aduce atingere acelor interese. Totuşi, aceste obligaţii nu ar trebui să conducă la o interdicţie absolută privind divulgarea de BCE către autorităţile naţionale cu competenţă în materie penală de informaţii confidenţiale care fac obiectul obligaţiei păstrării secretului profesional.

(6) Legislaţia Uniunii prevede că trebuie protejată confidenţialitatea anumitor informaţii sau documente, inclusiv a datelor cu caracter personal, şi, cu anumite excepţii, interzice divulgarea către terţi de informaţii sau documente confidenţiale. În special, în temeiul normelor privind secretul profesional cuprinse în Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, informaţiile confidenţiale primite cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor ce le revin de către "persoanele care lucrează sau au lucrat pentru autorităţile competente, precum şi auditorii sau experţii care au acţionat în numele autorităţilor competente" pot fi divulgate numai sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica instituţiile de credit individuale, fără a aduce însă atingere situaţiilor care fac obiectul dreptului penal.

(7) Conform articolului 37.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, persoanele care au acces la date care intră sub incidenţa legislaţiei Uniunii care impune obligaţia păstrării secretului se supun acestei legislaţii.

(8) Deocamdată legislaţia Uniunii nu prevede un cadru procedural pentru administrarea solicitărilor primite de BCE, ANC sau băncile centrale naţionale (BCN) de la autorităţile naţionale cu competenţă în materie penală pentru transmiterea de informaţii confidenţiale cu privire la atribuţiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, inclusiv informaţiile deţinute de o ANC sau BCN atunci când asistă BCE în exercitarea atribuţiilor BCE prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau cu privire la politica monetară şi alte misiuni legate de SEBC/Eurosistem. Cu toate acestea, aplicarea normelor procedurale naţionale aplicabile unor astfel de solicitări ar trebui să fie consecventă cu principiile generale ale legislaţiei Uniunii, în special cu principiul cooperării loiale, principiul cooperării de bună-credinţă şi obligaţia de a face schimb de informaţii astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. În acest sens, în conformitate cu legislaţia Uniunii, BCE ar aprecia să fie consultată sau informată, după caz, cu privire la solicitările primite de o ANC sau BCN de la autorităţile naţionale cu competenţă în materie penală pentru transmiterea de informaţii confidenţiale cu privire la atribuţiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, inclusiv informaţiile deţinute de o ANC sau BCN atunci când asistă BCE în exercitarea atribuţiilor BCE prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau cu privire la politica monetară şi alte misiuni legate de SEBC/Eurosistem.

(9) Prezenta decizie nu ar trebui să se aplice solicitărilor de acces la informaţii privind persoane care au un raport de muncă cu BCE sau relaţii contractuale directe sau indirecte cu BCE pentru execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

(10) Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să prevadă condiţiile aplicate de BCE în ceea ce priveşte divulgarea de către ANC şi BCN de informaţii confidenţiale cu privire la atribuţiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau la politica monetară şi alte misiuni legate de SEBC/Eurosistem către autorităţi naţionale cu competenţă în materie penală şi cadrul procedural aferent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...