Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1155/2016 privind echivalenţa sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi entităţilor de audit din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4363] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D1155

În vigoare de la 01.08.2016 până la 31.07.2022

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, în special articolul 46 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autorităţile competente ale unui stat membru au obligaţia de a înregistra toţi auditorii şi toate entităţile de audit din ţări terţe care prezintă rapoarte de audit privind situaţiile financiare ale unor societăţi înregistrate în afara Uniunii ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din statul membru respectiv. Conform articolului 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE, statele membre trebuie să supună aceşti auditori şi aceste entităţi de audit sistemelor lor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare.

(2) Statele membre pot decide, pe bază de reciprocitate, să nu aplice sau să modifice cerinţele prevăzute la articolul 45 alineatele (1) şi (3) din Directiva 2006/43/CE în legătură cu auditorii şi entităţile de audit dintr-o ţară terţă, cu condiţia ca sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi entităţilor de audit din respectiva ţară terţă să fie considerate echivalente cu cerinţele prevăzute în directivă. Condiţiile în care este posibil ca cerinţele de la articolul 45 alineatele (1) şi (3) din Directiva 2006/43/CE să nu se aplice sau să se modifice, ca urmare a stabilirii faptului că există o echivalenţă, sunt, de regulă, stabilite printr-un acord de cooperare între statul membru şi sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare din respectiva ţară terţă, astfel cum se prevede la articolul 46 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE, şi comunicate Comisiei.

(3) Prin Decizia de punere în aplicare 2013/281/UE, Comisia a hotărât că sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care sunt aplicate auditorilor şi entităţilor de audit de către autorităţile competente din Statele Unite, respectiv Securities and Exchange Commission din Statele Unite ale Americii şi Public Company Accounting Oversight Board din Statele Unite ale Americii, sunt echivalente cu sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi firmelor de audit din statele membre. Această decizie de punere în aplicare încetează să se aplice la 31 iulie 2016. Prin urmare, echivalenţa acestor sisteme ar trebui reevaluată.

(4) Perioada de aplicare limitată a Deciziei de punere în aplicare 2013/281/UE a fost cauzată de lipsa încrederii reciproce în sistemele de supraveghere. Prin urmare, pentru a evalua progresele făcute în direcţia obţinerii încrederii reciproce, a fost examinat mecanismul de cooperare între autorităţile competente din statele membre şi orităţile competente din Statele Unite. De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare 2013/281/UE au fost stabilite anumite forme de încredere, inclusiv un angajament de a evita suprapunerea inutilă a activităţilor şi de a defini abordări ale cooperării care să conducă la un grad mai mare de încredere în viitor.

(5) În cazul unei societăţi înregistrate în Statele Unite ale cărei valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru, dar nu sunt admise la tranzacţionare în Statele Unite, statele membre ar trebui să se asigure că toate misiunile de audit referitoare la situaţiile financiare ale unei astfel de societăţi fac obiectul unor acorduri de cooperare încheiate cu autorităţile competente din Statele Unite ale Americii pentru a determina ce sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare se vor aplica auditorilor societăţii respective. În cazul în care astfel de misiuni de audit sunt efectuate de un auditor sau de o entitate de audit dintr-un alt stat membru, statele membre în cauză ar trebui să coopereze pentru a se asigura că misiunea de audit face obiectul unuia dintre sistemele lor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare. Aceste măsuri nu împiedică statele membre să încheie acorduri de cooperare între autorităţile competente ale acestora şi autorităţile competente din Statele Unite privind verificări individuale de asigurare a calităţii.

(6) Concluziile în ceea ce priveşte echivalenţa dintre sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare la care s-a ajuns în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE nu aduc atingere deciziilor pe care Comisia le-ar putea adopta în temeiul articolului 47 alineatul (3) primul paragraf din această directivă în ceea ce priveşte gradul de adecvare a cerinţelor îndeplinite de autorităţile competente din respectiva ţară terţă.

(7) Obiectivul final al cooperării dintre autorităţile competente din statele membre şi cele din Statele Unite în domeniul sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi firmelor de audit este dobândirea încrederii reciproce în sistemele de supraveghere, pe baza echivalenţei acestora.

(8) Comisia a efectuat o evaluare a echivalenţei sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care sunt aplicate auditorilor şi entităţilor de audit de către Securities and Exchange Commission din Statele Unite ale Americii şi Public Company Accounting Oversight Board din Statele Unite ale Americii, cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor. Evaluarea a fost efectuată în funcţie de cerinţele prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE, care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi a firmelor de audit din statele membre. Sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care sunt aplicate auditorilor şi entităţilor de audit de către Securities and Exchange Commission din Statele Unite ale Americii şi Public Company Accounting Oversight Board din Statele Unite ale Americii îndeplinesc cerinţe care sunt echivalente cu cele prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din directiva menţionată.

(9) Public Company Accounting Oversight Board din Statele Unite ale Americii are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea publică, asigurarea calităţii şi investigarea auditorilor şi a firmelor de audit. Securities and Exchange Commission din Statele Unite ale Americii are competenţe de supraveghere a activităţii Public Company Accounting Oversight Board.

(10) Autorităţile competente din Statele Unite intenţionează să continue evaluarea sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare din statele membre înainte de a decide să se bazeze integral pe supravegherea efectuată de autorităţile competente din acestea. Prin urmare, având în vedere că derogarea prevăzută la articolul 46 din Directiva 2006/43/CE are la bază principiul reciprocităţii, pentru a evalua progresele făcute în direcţia obţinerii încrederii reciproce în sistemele de supraveghere, ar trebui examinat mecanismul de cooperare între autorităţile competente din statele membre şi autorităţile competente din Statele Unite. Această examinare ar trebui să ţină cont şi de măsura în care statele membre s-au confruntat cu dificultăţi în procesul de recunoaştere, de către autorităţile competente din Statele Unite ale Americii, a echivalenţei sistemelor lor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi a firmelor de audit. Din acest motiv, prezenta decizie ar trebui să se aplice pentru o perioadă limitată de timp.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...